پارامترهای رشد و تخمین سن ماهی هوور Thunnus tonggol با استفاده از روش پیشرفت مدها درآبهای استان هرمزگان

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

ماهی هوورThunnus tonggol یکی ازگونه های مهم اقتصادی خلیج فارس ودریای عمان می باشد. تنظیم الگوی برداشت مناسب و پایدار یک ذخیره مستلزم تعیین برخی ازخصوصیات زیستی و متغیرهای پویایی شناسی جمعیت آن می باشد.هدف از این بررسی تعیین پارامترهای رشد و تعیین سن ماهی هوور در حوزه استان هرمزگان است. به همین منظوراطلاعات مربوط به این ماهی از فروردین تا اسفندماه1389 از شش تخلیه گاه اصلی حسینه، کنگ، بندرعباس، سلخ، سیریک وجاسک دراستان هرمزگان جمع آوری گردید. میانگین طول ماهی هووردر طی زمان بررسی 63 سانتی مترمحاسبه گردید. پارامتر های رشد L?، K و مقدار t0به ترتیب 23/112 سانتی متر، 3/0 درسال و 38/0– سال به دست آمدند و نتایج نشان دادکه این ماهی ازسرعت رشد بالایی دردو سال اول زندگی خود برخوردار است. متوسط طول ماهیان در پایان 1 سالگی به 38 سانتی‌متر بالغ می‌گردید این طول در پایان سال‌‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب به 57 ،72 و82 سانتی‌متر می‌رسید. مقدارشاخص ضریب رشد ( ? ) برابر با6/3 محاسبه شدکه با سایرمطالعات انجام شده دراقیانوس هند مشابهت داردو می توان نتیجه گرفت که رشد ماهی هوور در منطقه اقیانوس هند از الگوی یکسانی پیروی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Growth parameter and estimation of age of longtail tuna (Thunnus tonggol) by modal progressing method in Hormozgan Province coast

نویسندگان [English]

  • alireza nazaribajgan
  • Ehsan Kamrani
چکیده [English]

Longtail tuna (Thunnus tonggol) is one of the most important and commercial species in the Persian Gulf and Oman Sea. In order to come up with the responsible fishing pattern, there was a need to identify some of the biological characteristics and population dynamic parameters. Data were collected randomly from six major artisanal fish-landing sites Hassineh, Kong, Bandar Abbas, Salakh, Sirik and Jask in Hormuzgan Province, from April 2010 to March 2011. The mean of fork length was estimated?? 63cm. The growth parameters, L?, K and t0 were calculated as 112.23(cm), 0.3 (1/ year) and -0.38 year, respectively and our result showed that T. tonggol grows fast during first two years. These parameters indicated that T. tonggol is found to attain a fork length of 38 cm at the end of first year. The fork length attained at the end of two, three and four year to be 57, 72 and 82cm, respectively. Growth performance index (?) was calculated as 3.6 which was according to other findings in the Indian Ocean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estimation of age
  • Growth parameters
  • Hormozgaan Province
  • Longtail tuna
  • Modal progressing