تاثیر یکسان سازی حجم مایع منی در لقاح مخلوط ماهی آزاد دریای خزر بر مشارکت ژنتیکی مولدان در نسل F1

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت مشارکت ژنتیکی تمامی مولدین مورداستفاده درتکثیر مصنوعی ماهی آزاد دریای خزر برای افزایش خزانه ژنی نسلهای بعد، تاثیر یکسان‌سازی حجم مایع منی مولد‌‌ین مختلف در تولید نسل F1 به شیوه لقاح مخلوط، با محاسبه اندازه جمعیت موثر (Ne)در لقاح مخلوط چهار مولد نر و ماده با حجم و تعداد مساوی مایع منی و تخمک در دو تیمار مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مشارکت ژنتیکی به کمک واکنش زنجیره ای پلیمراز و با استفاده از سه جایگاه ر یز ماهواره دارای آللهای یگانه (Str591,73, 58 ( انجام شد. ژنوتیپ والدین و نسل F1 با دستگاه توالی یاب خودکار تعیین و آللها با نرم افزار GeneMapper امتیازدهی شدند. والدین بر اساس روش حذف و با استفاده از 3 جایگاه با بیشترین قدرت ردیابی از طریق نرم افزار FAP ردیابی گردیدند. میزان Ne در تیمارهای اول و دوم به ترتیب 84/0 و 51/0 محاسبه گردید که مبین کاهش معنی‌دار تنوع ژنتیکی در آلوین‌ها بود (05/0>P). یکسان نمودن حجم مایع منی و تعداد تخمک نه تنها منجر به مشارکت متعادل مولدان در تولید نسل بعدی نگردید، بلکه اختلافات زیادی در میزان مشارکت ژنتیکی مولدان و بویژه جنس نر در تولید آلوین‌ها ایجاد نمود. افزایش Ne در تکثیر مصنوعی مولدان ماهی آزاد دریای خزر مستلزم انجام اصلاحاتی در الگوی آمیزش مولدان این ماهی در مراکز تکثیر ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Milt Volume Equalization in Mixed Milt Fertilization of Caspian Brown Trout Salmo Trutta Caspius on Genetic Contribution of Breeders to F1 Progeny

نویسندگان [English]

  • Iman Sourinejad
  • MOhammad Kalbassi
چکیده [English]

Due to importance of genetic contribution of all broodstocks in artificial propagation of Caspian brown trout Salmo trutta caspius for increasing gene pool in future progeny, effects of milt volume equalization of broodstocks in mixed milt fertilization were assessed. (Ne) was calculated through equal gamete mating of four male and female breeders in two trearments. Assesment of genetic contribution were carried out by polymerase chain reaction using three polymorphic uniqued allel microsattelite loci (Str 591, 73, 58). Parental and progeny genotype were determined by automated ABI PRISM sequencer system and allels were scores by using Gene Mapper software. Pedigree tracing was performed in the basis of exclusion method in FAP program using three polymorphic microsatellite loci in breeders. Ne was calculated as 0.84 and 0.51 in the first and second treatment, respectively which subsequently reduced genetic diversity in alevins significantly (P>0.05). Equalization of milt volume and ova number not only did not result in balanced contribution of breeders, but also produced large variations in contribution to progeny, especially among males. Final results confirmed that real increasing of Ne in artificial breeding of Caspian trout breeders needs serious modifications in fertilization design of breeders in artificial breeding centers in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective
  • Microsatellite
  • Milt volume
  • population size
  • Salmo trutta caspius