اثر جایگزینی آرد‌ ماهی توسط آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus)

نویسندگان

1 1جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، ایران

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، ایران

چکیده

تاثیر جایگزینی آرد ماهی توسط آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز بر روی عملکرد رشد، ترکیب بدن و شاخص های خونی در 8 هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. 5 جیره غذایی با پروتئین خام 46/0± 04/32 درصد و انرژی ناخالص KJ/g31/0± 26/17 فرموله شد. جیره غذایی شاهد حاوی 50 درصد آرد ماهی بود، درحالی که 4 جیره غذایی دیگر حاوی 5/16، 33، 5/49 و 66 درصد آرد سویا با جایگزینی 25 (25SBM)، 50 (50SBM)، 75 (75SBM) و 100 درصد (100SBM) پروتئین آرد ماهی بودند. 195 قطعه بچه ماهی انگشت قد با میانگین وزنی 07/0 ± 8/1 گرم در 5 تیمار (هر تیمار 3 تکرار) توزیع شدند. پس از 8 هفته غذادهی، وزن بدست آمده و ضریب رشد ویژه در ماهیان تغذیه شده با تیمارهای 25SBM و 50SBM به طور معنی‌داری بیشتر از سایر تیمارها بود. اختلاف معنی‌داری در غذای مصرفی در تیمار50SBM نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. تیمار 100SBM بیشترین (ضعیف ترین) مقدار ضریب تبدیل غذایی را نسبت به سایر تیمارها داشت، درحالی که در 4 تیمار دیگر اختلاف معنی‌داری در ضریب تبدیل غذایی مشاهده نشد. ترکیب کل بدن تیمار50SBM بطور معنی‌داری پروتئین خام، چربی و خاکستر کمتر و رطوبت بیشتری از سایر تیمارها داشت. ماهیان تغذیه شده با جیره 100SBM بیشترین مقدار هموگلوبین و کمترین مقدار هماتوکریت خون را در بین تیمارها داشتند. نتایج نشان داد که می‌توان یک جیره اقتصادی را بدون داشتن اثرات نامطلوب در رشد با 50 درصد پروتئین آرد سویا در این ماهی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Replacing Fish Meal by Soybean Meal in Diet of Red Pacu (Piaractus brachypomus)

نویسندگان [English]

  • Majid Saedi 1
  • Mirmasoud Sajjadi 2
  • . . 3
  • Hossein Emadi 4
چکیده [English]

The effect of replacing fish meal with soybean meal in diets for red pacu on growth performance, body composition and hematological indices was evaluated in an 8-week trial. Five isonitrogenous and isocaloric diets formulated containing 32.04 ± 0.46 crude proteins and 17.26 ± 0.31 KJ gross energy g-1 diet. The control diet was formulated to contain 50% fish meal, whereas in the other four diets soybean meal was included at 16.5, 33, 49.5 and 66% to replace 25 (SBM25), 50 (SBM50), 75 (SBM75) and 100% (SBM100) of the fish meal protein. One hundred and ninety fish (with average weight 1.8 ± 0.07g) were randomly distributed into five treatments (each treatment included 3 replicates). Weight gain and specific growth rate in fish fed SBM25 and SBM50 diets were significantly higher than any of other treatments. Feed consumption in fish fed SBM50 diet was significantly higher than other treatments. Feed conversion ratio in fish fed SBM100 diet was significantly higher than fish fed other treatments, while no statistical significant difference was observed between the four other treatments. Whole body composition fish fed SBM50 diet had significantly lower crude protein, lipid, ash and higher moisture compared with other treatments. Fish fed SBM100 diet had a significantly higher hemoglobin and lower hematocrit than other treatments. The results indicated that an economical diet can be formulated using 50 percent soybean meal in red pacu diets without adverse effect on growth performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish meal
  • Growth performance.
  • (Piaractus brachypomus)
  • red pacu
  • soybean meal