ارتباط فلزات ضروری و غیرضروری در بافت ماهیRutilus frisii kutum سواحل جنوب غربی دریای خزر

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گرگان، گرگان، ایران

2 2گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

در این مطالعه روابط متقابل برخی فلزات ضروری (مس و روی) و غیرضروری (کادمیوم و جیوه) در بافت کبد و عضله ماهی سفید بررسی شد. نمونهها در فصل صید (اسفند 1387- فروردین 1388) از سواحل جنوب غربی دریای خزر (استان گیلان) صید شدند. اندازهگیری فلز جیوه با استفاده از روش بخار سرد و اندازهگیری فلزات مس، روی و کادمیوم با استفاده از دستگاه جذب اتمی Thermo Electron Corporation مدل GFS 97 و بر اساس میکروگرم در گرم وزن خشک انجام گرفت. به استثنای فلز کادمیوم که تنها در بافت کبد مشاهده شد، هیچ ارتباط معنیداری بین مقدار هر فلز در بافت کبد با غلظت همان فلز در عضله مشاهده نشده است. به نظر میرسد افزایش فلز روی در بافت کبد میتواند با افزایش تجمع فلزات جیوه و کادمیوم در این بافت همراه باشد. همچنین افزایش فلز مس در بافت کبد نیز به طور معنیداری سبب افزایش تجمع فلز جیوه در بافت کبد و عضله شد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر میرسد اثرات متقابل فلزی در بافت ماهیان بر تجمع فلزات ضروری و سمی موثر میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Essential and Nonessential Metals in Tissues of Rutilus Frisii Kutum from Southwestern Basins of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • S.Fatemeh Monsef Rad 1
  • . . 2
چکیده [English]

Interactions between some essential (copper and zinc) and non-essential metals (cadmium and mercury) were examined in muscle and liver tissues of kutum. Fish samples were taken in fishing seasons (February through March 2009) at the southwestern coasts of the Caspian Sea (Guilan province). Mercury (Hg) levels were determined following cold vapor technique and concentrations of Cu, Cd and Zn were measured by atomic absorption (Thermo Electron Corporation, GFS 97) in µg.gr-1dry body weight. Except for Cd which was recorded only in livers, there was no significant correlation between metal concentrations in liver with concentration of the same metal in muscle tissues. It seems that increase in concentration of Zn is correlated with increase in accumulation of Hg and Cd in livers. Moreover, increase in concentration of Cu in livers resulted in significant increase in Hg levels both in liver and muscles. Based on the obtained results it seems that interactions between metals in fish tissues influence accumulation of essential and toxic metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Caspian white fish
  • Cd
  • Cu
  • Hg
  • Rutilus frisii kutum
  • Zn