استخراج ژلاتین و روغن از پوست سه گونه از تن ماهیان خلیج فارس

نویسنده

گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم زیستی،

چکیده

تن ماهیان از نظر تجاری اهمیت زیادی دارند. مقدار زیادی از تن ماهیان صید شده از خلیج فارس و دریای عمان وارد کارخانه ها ی تهیه کنسرو می‌شوند. طی عمل آوری مقدار زیادی پوست به جا می‌ماند که بهره برداری زیادی از آن نمی‌شود. در سال 1388 از پوست ماهیان گیدر(Thunnus albacares)، هوور Thunnus tonggol))و هوور مسقطی (Katsuwonuspelamis)هر یک به میزان یک کیلو گرم تهیه و به صورت منجمد به آزمایشگاه منتقل شدند. آزمایشات برای استخراج ژلاتین و روغن از پوست در سه تکرار انجام شد. میانگین میزان ژلاتین و روغن پوست ماهی گیدر به ترتیب 81/10، 25/7 درصد،ماهی هوور مسقطی 73/16، 09/12 درصد و پوست ماهی هوور 46/16، 23/14 درصد بود. اختلاف معنی‌دار ی بین میزان ژلاتین و روغن پوست ماهی گیدر با دو گونه دیگر مشاهده شد. ژلاتین بدست آمده در دمای 5 درجه سانتیگراد و مدت زمان 3 ساعت منعقد شد و حلالیت آن در دمای 70 درجه سانتیگراد و مدت زمان 40 دقیقه بدست آمد. میزان ژلاتین وروغن به دست آمده از پوست این سه گونه ماهی قابل ملاحظه می‌باشد. با توجه به برخی خواص فیزیکی و شیمیایی ژلاتین و روغن فوق شاید بتوان در صنایع غذایی از آن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gelatin and Oil Extraction From Skin of Three Tuna Fish Species of Persian Gulf

نویسنده [English]

  • jamileh pazooki
چکیده [English]

Tuna fishes are valuable in fisheries. A large amount of tuna fishes which are caught in Persian Gulf and Oman Sea are used for producing fish cans. A lot of skins, left after fish processing that have not any usages. In 1388, one Kg. skin of Thunnus albacares, Thunnus tonggol and Katsuwonus pelamis were frizzed and carried to laboratory. Investigations were held on skin sample for extracting oil and gelatin in three replicate. The average of oil and gelatin which were achieved from Thunnus albacares skin was 10.81%, 7.25%, from Katsuwonus pelamis was 16.73%, 12.09% and from Thunnus tonggol was 16.46%, 14.23% respectively. A significant difference has been seen between the oil and gelatin of Thunnus albacares and two other fishes. The gelatin, coagulated in 5°C after three hours as well as its solvent obtained in 70 °C, after 40 minutes. The amount of gelatin and oil which obtained from these three tuna fishes are significant. Due to some Physical and Chemical features of these two components, may be they can be used in food industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Marine
  • recourses
  • Sea of Omman
  • Tuna fish