تاثیر استفاده از سطوح مختلف باکتری‏های Bacillus subtilis و Bacillus licheniformis در جیره غذایی بر شاخص‎های رشد، ترکیب لاشه و بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana)

نویسندگان

گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی اثر استفاده از باکتری‏هایBacillus subtilis و Bacillus licheniformis بر شاخص‏های رشد، ترکیب لاشه و میزان بقاء در آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) انجام شد. در این آزمایش از سه سطح 102×1 (تیمار اول)، 104×1 (تیمار دوم)، 106×1 (تیمار سوم) باکتری (به نسبت مساوی از هر باکتری) به ازاء هر گرم غذا و تیمار شاهد (بدون پروبیوتیک)، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار و هریک در 3 تکرار) استفاده به عمل آمد. نتایج حاکی از آن بود که باکتری‏های مورد استفاده به میزان معنی‏داری موجب افزایش وزن خشک و طول کل آرتمیا ارومیانا شدند (05/0P<). بیشترین میزان تولید زیتوده مربوط به تیمار دوم (91/14 ± 72/41 میلی گرم بر لیتر) بود که اختلاف معنی‏داری را با سایر تیمارها نشان داد (05/0P<). همچنین میانگین رشد روزانه، افزایش وزن و ضریب رشد ویژه در تیمارهای آزمایشی به طور معنی‏داری بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0P<). شاخص وضعیت در تیمارهای آزمایشی به صورت معنی‏داری کمتر از تیمار شاهد بود (57/0±68/11) (05/0P<). تجزیه تقریبی ترکیبات لاشه نیز حاکی از تاثیر معنی دار باکتری‏های مورد استفاده در افزایش درصد ماده خشک و پروتئین خام در آرتمیا ارومیانا بود (05/0P<). درصد خاکستر و چربی خام تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‏داری را با تیمار شاهد نشان ندادند. پروبیوتیک‏های مورد استفاده در این آزمایش تاثیری بر میزان بقاء آرتمیا ارومیانا در طی دوره پرورش نداشتند. نتایج نشان داد که تیمار دوم و سوم بیشترین تاثیر را در بهبود کلیه شاخص‏های رشد و ترکیب لاشه داشتند، اما با توجه به تولید زیتوده بیشتر در تیمار دوم (91/14 ± 72/41 میلی گرم بر لیتر) در مقایسه با تیمار سوم (80/1 ± 80/29 میلی‏گرم بر لیتر) و میزان کمتر پروبیوتیک مورد استفاده در تیمار دوم، سطح 104×1 باکتری به ازاء هر گرم غذا جهت پرورش آرتمیا ارومیانا تا مرحله بلوغ پیشنهاد می‏شود.

عنوان مقاله [English]

Effects of Different Level Administration of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on Growth Performance and Survival Rate of Artemia urmiana

نویسندگان [English]

 • H. R. Ahmadnia Motlagh
 • M. Farhangi
 • G. Rafiee
 • F. Noori
چکیده [English]

The probiotic effects of two gram positive bacteria, Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis, were examined on growth performance, body composition and survival rate of Artemia urmiana. Three diets containing 102 (T1), 104 (T2), 106 (T3) CFU of probiotics g Feed-1 and a control diet (C) without probiotic were used through a completely randomized design (each with three replicates). The used bacteria increased significantly the dry weight and total length of artemia (P<0.05). The highest amount of biomass production was observed in the second treatment (41.72 ± 14.91 mgL-1) compared to other treatments (P<0.05). Also the average daily growth, weight gain and specific growth rate were significantly improved in treatments (P<0.05). However, the condition factor in probiotic receiving treatments decreased significantly (P<0.05). The body composition also indicated the effectiveness of using the bacteria on dry matter and crude protein content in A. urmiana (P<0.05). However, there was no significant difference in ash and crude protein content among treatments. Probiotics had no significant effect on artemia survival. This experiment revealed that the second and the third treatments had the highest effect on growth indices and body composition however due to higher biomass production in second treatment (41.72 ± 14.91) compared to the third treatment (29.80 ± 1.80), and the lower probiotic needed in second treatment. It is recommended to use 104 CFU of probiotics g Feed-1 for growing Artemia urmiana.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artemia urmiana
 • Bacillus licheniformis
 • Bacillus subtilis
 • Body proximate composition
 • Growth
 • Probiotic
 • Survival