بررسی فعالیت آنزیم‏های پروتئینی معده، پانکراس و روده ماهیان قزل‏آلای رنگین‎کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه شده با تیمارهای جایگزین شده پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی سبوس برنج

نویسندگان

1 دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

2 گروه شیلات دانشکده علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران

3 گروه صنایع غذایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

چکیده

ترکیب ثابت جیره‏های غذایی با کیفیت در آبزی پروری از اهمیت زیادی برخوردار است. هضم و جذب مواد مغذی وابسته به فعالیت آنزیم‏های هضمی است که درماهیان گوشتخوار بیشتر توسط آنزیم‏های پروتئازی انجام می‏شود. در مطالعه حاضر اثر جایگزینی پودر ماهی با کنسانتره پروتئینی سبوس برنج بر فعالیت آنزیم‏های دستگاه گوارش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنزیم‏های معدوی (پپسین)، پانکراسی (تریپسین و کیموتریپسین) و آنزیم‏های نوار مسواکی (Brush border) روده (آمینوپپتیداز، آلکالین فسفاتاز) ماهیان تغذیه شده با درصدهای مختلف جایگزینی (10، 25 و 35 % جایگزینی) پودر ماهی با کنسانتره سبوس برنج مورد مقایسه قرار گرفت. در ماهیان تغذیه شده با جیره گیاهی تفاوت معنی‏داری در فعالیت آنزیم‏های پپسین، ترپسین و کیموتریپسن دستگاه گوارش آنها در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد (05/0> P). سطوح بالای جایگزینی به طور معنی‏داری بر روی فعالیت آنزیم‏های آلکالین فسفاتاز و آمینو پپتیداز تاثیر گذار بود به طوری که کمترین فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز به طور معنی‏دار (05/0 P<) در تیمار 35% جایگزینی مشاهده شد. فعالیت آنزیم آمینوپپتیداز در تیمار 10% جایگزینی تفاوت معنی‏داری با شاهد نداشت (05/0> P) اما با افزایش سطح جایگزینی به طور معنی‏داری (05/0 P <) از سطح فعالیت آن کاسته شد. کاهش فعالیت آنزیم‏های روده‏ای در سطوح بالای جایگزینی، علی رغم عدم تفاوت معنی‏دار فعالیت آنزیم‏های معده‏ای و پانکراسی، شاید به دلیل داشتن ساختار پروتئینی ساده تر کنسانتره پروتئینی سبوس برنج نسبت به پودر ماهی باشد و یا اینکه عوامل ممانعت کننده‏ای تغذیه‏ایی سبب کاهش ترشح آنزیم‏های هضمی شده است. به هر حال علی رغم این تفاوت‏ها، ماهیان تغذیه شده با تیمارهای جایگزینی تا سطح 25% تفاوت معنی‏داری را از نظر رشد با تیمار شاهد نشان ندادند. به نظر می‏رسد ماهی قزل آلای رنگین کمان قادر به سازگاری با جایگزینی نسبی پودر ماهی با کنسانتره پروتئین سبوس برنج باشند اگرچه شاید نیاز باشد تا مکانیسم‏های جبران کاهش فعالیت آنزیم‏ها در انتروسیت‏های روده ماهی گوشتخوار قزل آلای رنگین کمان بررسی گردد.

عنوان مقاله [English]

Study of Proteases (Gastric, Intestine and Pancreas) Enzyme Activities of Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss, Fed Partial Substitution of Dietary Fish Meal with Rice Bran Protein concentrate

نویسندگان [English]

  • N. Ahmadi Fard 1
  • A. Abedian Kenari 2
  • A. Motamedzadegan 3
1
2
3
چکیده [English]

Consistent composition of high quality diets is extremely important for aquaculture. Digestion and absorption of the nutrients depend directly on activity of digestive enzymes, in particular the protease enzymes in carnivores. The present study investigated the effects of substituting fish meal (FM) with rice bran protein concentrate (RBPC) on digestive enzyme activity of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). The activities of gastric (pepsin), pancreatic (trypsin and chymotrypsin) and brush border intestine (alkalinephosphatase and amino peptidase) enzymes were examined in specimens that were fed the experimental diets, i.e. FM meal was replaced by RBPC at three levels (10, 25 and 35%). One diet that had no replacement was considered as control. In fish fed vegetable diets, there was no significant difference between groups fed RBPC and the control in the specific activity of gastric (pepsin) and pancreatic (Trypsin and Chymotrypsin) enzymes (P > 0.05). Results of intestine enzymes showed that there were significant differences between specimens in the control group and those received higher levels of replacement. The alkalinephosphatase (AP) activity was at the lowest level in RBPC-35 group. No significant difference was detected between the control and RBPC-10 groups in the activity of aminopeptidase (AM) but the activity decreased with increase of level of replacement. Reduced intestinal enzyme activity in high levels of replacement, despite the lack of significant difference between gastric and pancreatic enzymes activity, may be due to simpler protein structure of rice bran protein concentrate compared with that of the fish meal, or nutritional inhibitors may have reduced the activity of digestive enzymes. However, in spite of these differences in intestinal enzymes activity, there was no significant difference in growth characteristics of fishes between 25 % replacement and the control group. It seems that this species is able to adapt to partial substitution of fish meal by RBPC, however, the mechanism for compensating the decrease of specific activity in the enterocytes of rainbow trout is still needed to be investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive enzyme
  • Proteases and Oncorhynchus mykiss
  • replacement
  • rice bran