تأثیر اسانس‏های اوکالیپتوس کامالدولنسیس (Eucalyptus camaldulensis)، پونة معطر (Mentha pulegium) و آلوئه ورا (Aloe vera) در رفتار رشد باکتری‏های استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) و لاکتوکوکوس گارویه (Lactococcus garvieae)، عامل استرپتوکوکوزیس و لاکتوکوکوزیس در مزارع قزل‏آلای رنگین‌کمان کشور و مقایسة آن با

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی،دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان

2 استاد گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه، رفتار رشد تعداد مشخصی از جدایه‏های باکتری‏های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه، در غلظت‏های 20، 40، 80، 160 و 320 میکرولیتر بر میلی‏لیتر، از اسانس‌های اکالیپتوس کامالدولنسیس، پونة معطر و آلوئه ورا و غلظت‏های 05/0، 12/0، 5/0، 1 و 2 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر از داروی کلرآمینT در دمای 25 درجة سانتی‌گراد و نیز حداقل غلظت مهارکنندگی آنها مطالعه شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس‏های اکالیپتوس کامالدولنسیس و پونة معطر از رشد اکثر جدایه‏های باکتری‏ها ممانعت شد؛ به طوری‏ که، در غلظت‏های 160 و 320 میکرولیتر بر میلی‏لیتر از آن اسانس‏ها، طی زمان‏های 60 و 90 دقیقه پس از انکوباسیون، رشد اکثر جدایه‏ها متوقف شد، اما اسانس آلوئه ورا تأثیر چشمگیری در توقف رشد جدایه‏های باکتری‏ها نداشت. با افزایش غلظت داروی کلرآمینT، ممانعت درخور توجهی در رشد پرگنه‏ها دیده شد؛ به طوری‏ که، در غلظت‌های 5/0 و 2 میلی‏گرم بر میلی‏لیتر از دارو، طی زمان‏های 4 و 10 ساعت پس از انکوباسیون، هیچ کدام از جدایه‏ها رشد نداشتند. بنابراین، نتایج نشان داد که اولاً، تأثیر ضد‏باکتری اسانس‏های گیاهی مذکور علیه باکتری‏های مورد نظر بسیار کمتر از کلرآمینT است؛ ثانیاً، تأثیرات ضدباکتری اسانس‎های اکالیپتوس کامالدولنسیس و پونة معطر بیشتر از تأثیرات ضدباکتری اسانس آلوئه ورا بوده است. بنابراین، در صنعت آبزی‌پروری می‌توان از اسانس‏های پونة معطر و اکالیپتوس کامالدولنسیس و نیز داروی کلرآمینT، به‌منزلة ضد‌عفونی‌کنندة آب، برای پیشگیری از بیماری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Eucalyptus camaldulensis, Mentha pulegium, Aloe vera Essences and Chloramine T on Growth Behavior of Streptococcus iniae and Lactococcus garvieae the Causes of streptococcosis/ lactococcosis in Farmed Rainbow Trout (Onchorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Mahsa Moghimi 1
  • Mehdi Soltani 2
  • Seyed Saeed Mirzargar 3
  • Maryam Ghodratnama 4
1 Department of aquatic animal health, Faculty of veterinary medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of aquatic animal health, Faculty of veterinary medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of aquatic animal health, Faculty of veterinary medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of aquatic animal health, Faculty of veterinary medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimes to evaluate the effects of Eucalyptus camaldulensis, Mentha pulegium,
Aloe vera (20, 40, 80, 160 and 320 μl/ml) and chloramine T (0.05, 0.12, 0.25, 0.5, 1 and 2mg/
ml) on the bacterial growth of Streptococcus iniae (8 isolates) and Lactococcus garvieae (12
isolates) after 30, 60 and 90 minutes and 1, 2, 4 and 10 hours post incubation at 25°C. The
liquid dilution method was used to assess the minimum inhibitory concentration (MIC) using
sub-culturing on the blood agar, after 30, 60 and 90 minutes incubation at 25°C. An increase in
the concentration of Eucalyptus camaldulensis and Mentha pulegium caused that the bacterial
growth decreased so that under the 160 and 320 μl/ml MIC of these essences after 60 and 90
minutes post incubation the growth was completely stopped. No effect was found for Aloe
vera. Chloramine T proved to be the most effective substances to these bacterial strains giving
a MIC of 0.5 and 2 mg/ml after 4 and 10 hours post incubation. The results also indicated that
all strains of S. iniae and L. garvieae isolated from farmed rainbow trout are resistant to A.
veraessence. However, E. camaldulensis, M. pulegium essences and chloramine T could be
used as potential substances for reduction of bacterial loading in the water column in farmed
rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chloramine T
  • essences
  • Lactococcus garvieaeOnchorhynchus mykiss
  • Streptococcus iniae