تأثیر سطوح مختلف غذایی تفالة زیتون در رشد، ترکیب لاشه و ارزیابی حسی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان - دکتری تخصصی

2 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان-دکتری

3 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان-کارشناسی ارشد

4 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان- کارشناسی

5 دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان-کارشناسی

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر ضایعات حاصل از روغن‌کشی میوة زیتون در رشد و ارزیابی حسی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام پذیرفت. 4 جیرة غذایی شامل 1 جیره شاهد (بدون تفالة زیتون) و 3 جیره حاوی 5، 10 و 15 درصد تفالة خشک و الک‌شدة زیتون فرموله به ماهیان در 3 تکرار تغذیه شد. ماهیان با وزن متوسط 5±3/71 گرم، به طور تصادفی، در مخازن بتونی گرد با قطر 3 متر و ارتفاع 1 متر توزیع شدند. آب رودخانه با سرعت حدود L/S1 داخل استخرها در جریان بود، دما و pH آب به ترتیب طی دورة پرورش 3±10 درجة سانتی‌گراد و 7/6-1/8 بود. ماهی‌ها بر اساس 1 - 5/1درصد وزن بدن طی 3 نوبت در روز (8، 12 و 18)، به طور دستی، تغذیه شدند. بررسی فاکتورهای وزن نهایی، درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه، ضریب وضعیت، ضریب تبدیل غذایی، شاخص کبدی و آنالیز لاشه نشان داد که به طور کل تا 5 درصد جیره می‌تواند با تفالة زیتون الک‌شده جایگزین شود. رشد، راندمان تغذیه‌ای و ترکیب لاشة ضعیف مربوط به تیمار با سطح 15 درصد تفالة زیتون بود که نسبت به سایر تیمارها اختلاف آماری بارزی را نشان می‌داد (P>0.05). نتایج ارزیابی حسی نیز نشان داد که افزودن تفالة زیتون در رنگ ماهی بی‌تأثیر است (P>0.05)، ولی در بو و مزة ماهی تأثیر مثبت دارد و در مقایسه با تیمار شاهد باعث خوش ‌خوراکی بیشتر ماهی شده است (P<0.05). به طور کلی، می‌توان اظهار داشت که 5 درصد تفالة زیتون در تغذیة ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مفید است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of olive oil cake on growth, body composition and sensory evaluation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Majidreza Khoshkholgh 1
  • Hamid Noverian 2
  • Majid Mosapour Shajani 3
  • mohammad mohamadi 4
  • Saed Azizi 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effect of olive oil cake on growth and sensory evaluation of rainbow trout. Four practical diets containing 0 (control), 5, 10 and 15% of olive cake (dried and well powdered) was formulated and fed to triplicate groups of fish. Two hundred and forty fish with average initial weight of 71.3 ± 5 g were randomly distributed into 12 circular concrete ponds with 3m diameter and 1 m height. River water with flow rate 1L.Sec-1 was flowed; the water temperature and pH were 10 ± 3ºC, 6.7-8.1 respectively, during 70 days of experimental trial. The fishes were fed at 1-1.5% body weight in three times daily (8, 12 and 18). The final weight, WG, SR, CF, SGR, BWI, FCR, HIS and body composition of trial fishes were indicated that to maximum 5% olive oil cake be replaced. The poor growth, feeding efficiency and body carcass composition was observed in treatment 4 with 15% olive cake inclusion and significant with other treatments (P<0.05). The result of sensory evaluation showed that adding olive cake to the diet has not affected color (P>0.05); however it has positive effect on small and taste as compare with control diet (P<0.05) and caused diet palatability for fishes. Generally, it can be concluded that inclusion of 5% olive oil cake in diet of rainbow trout is useful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • olive oil cake
  • Growth index
  • chemical carcass composition
  • sensory evaluation