تأثیرات جانشینی پودر ماهی با کنسانترة پروتئینی سبوس برنج در رشد، زنده‌مانی و ترکیب اسید‏های آمینة بدن آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 دانشیارگروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

3 دانشیارگروه صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

استفاده از منابع پروتئین حیوانی در جیرة ماهیان پرورشی، به علت افزایش قیمت و مشکلات محیطی و بهداشتی، به طور درخور توجهی کاهش خواهد یافت. تحقیقات اخیر در مورد تغذیة ماهیان به سمت توسعة غذاهای تجارتی با سطوح پایین پودر ماهی و جانشین‌هایی با ارزش اقتصادی کمتر سوق پیدا کرده است. در این تحقیق نخست، کنسانترة پروتئینی از سبوس برنج به روش قلیایی تولید شد و سپس در جیرة غذایی آلوین ماهی قزل‌آلای رنگین‎کمان (Oncorhynchus mykiss) با نسبت‌های 10، 25 و 35 درصد جانشینی استفاده شد. لارو ماهیان از ابتدای تغذیة فعال به مدت 30 روز با جیره‏های تهیه‌شده تغذیه شدند. میزان بازماندگی در تیمار شاهد بیشتر از سایر تیمارها بود، ولی بین سایر تیمارها اختلاف معنی‏داری مشاهده نشد. بیشترین میزان SGR، وزن نهایی و درصد افزایش وزن در تیمار RBPC10 به دست آمد که به طور معنی‏داری (P<0.05) بیشتر از دیگر تیمارها و حتی بیشتر از تیمار شاهد بود. بیشترین و کمترین نرخ بازده پروتئین (PER) و نرخ بازده چربی (LER) به ترتیب در تیمار شاهد و تیمار RBPC35 مشاهده شد (P<0.05)، ولی بین تیمارهای RBPC25 و RBPC10 تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد (P>0.05). آنالیز تقریبی لاشة آلوین ماهیان بیشترین میزان لیپید و کمترین میزان پروتئین را در تیمار 35 درصد جانشینی نشان داد (P<0.05). لاشة آلوین ماهیان قزل‌آلای تغذیه‌شده با تیمارهای جانشینی تغییرات جزئی را در بعضی از اسیدهای آمینه نشان داد. اسید آمینة گلایسین در سطوح بالای جانشینی با RBPC بیشتر از بقیة تیمارها بود. هیستدین از اسیدهای آمینة ضروری در سطوح بالای جانشینی نسبت به گروه شاهد کاهش نشان داد. اسید آمینة لیزین در تیمار RBPC-35 نسبت به گروه شاهد به طور معنی‏داری کاهش نشان داد (P<0.05). بر اساس نتایج رشد و ترکیب بدنی تیمار، جانشینی کنسانترة پروتئینی سبوس برنج تا سطح 25 درصد برای لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Fish Meal Replacement with Rice Bran Protein Concentrate on Survival, Growth and Amino Acid Composition of Rainbow Trout, Oncorhynchus Mykiss, Fry

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Ahmadifard 1
  • Abdolmohammad Abedian Kenari 2
  • Ali Motamedzadegan 3
1 Assisstant Prof. Fisheries Department, Natural Resources Faculty, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associate Prof. Fisheries Department, Marine Science Faculty, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran
3 Associate Prof. Food Science Department, Sari Agriculture Science and Natural Resources University, Sari, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Animal protein sources in fish feeds are expected to be greatly decreased as a consequence of increasing economic, environmental and safety issues. Research for fish nutrition has recently focused on the development of practical diets with minimal levels of fish meal and alternative lower-cost protein sources. At the present study, primarily, rice bran protein concentrate (RBPC) was produced with alkalinity method and, then, were used in rainbow trout diets at three levels (10, 25 and 35%) as a fish meal replacement. One diet was taken as control without replacing. Alvine fed these diets for 30 days after the start of feeding. The survival was significantly (P<0.05) higher in control but there was no significant difference among others (P>0.05). High final weight and weight gain and SGR were observed at the end of trial for RBPC-10 diet (P<0.05). The highest and lowest of PER and LER was observed in control and RBPC-35 groups, respectively. But these factors had no significant difference between RBPC-25 and RBPC-10 (P>0.05). Based on a proximate analysis, the groups fed RBPC-35 showed lower protein and higher lipid in body composition (P<0.05). Results of amino acid profile of fishes fed plant protein showed that the amount of Glysine increased at 25 and 35% of RBPC. Also, histidine decreased at all diets compared to the control. The lowest amount of lysine was found at RBPC-35. In conclusion, fish meal can be substituted with up to 25% RBPC in larval stage of rainbow trout without any growth reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Composition
  • Oncorhynchus mykiss
  • protein concentrate
  • replacement
  • rice bran