بررسی اثر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز استخراج‌شده از بخش قدامی رودة ماهی قزل‎آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 بخش بیوتکنولوژی مؤسسة تحقیقات واکسن و سرم‏سازی رازی، کرج، ایران

3 گروه شیلات دانشکدة منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

آبزیان یکی از منابع مهم در تولید آنزیم‏های گوارشی از جمله لیپازها هستند. در این پژوهش، تأثیر دما و pH در فعالیت آنزیم لیپاز تخلیص‌شده از بخش قدامیِ رودة ماهی قزل‎آلای رنگین‌کمان بررسی شد. برای تخلیص، از سولفات آمونیوم در راسب‎سازی و از اولترافیلتراسیون به منظور تغلیظ نمونه استفاده شد. فعالیت آنزیم به کمک سوبسترای نیتروفنیل پالمیتات در دماها و pHهای مختلف بررسی شد تا بهترین دما و pH برای فعالیت آنزیم و پایداری آن مشخص شود. نتایج نشان داد که دما و pH بهینه برای فعالیت آنزیم لیپاز استخراج‌شده از بخش قدامی رودة ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به ترتیب 40 درجة سانتی‌گراد و 8 است. پایداری دما و pH فعالیت آنزیم لیپاز مذکور به ترتیب در 4-40 درجة سانتی‎گراد و 6-8 نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the effect of temperature and pH on the lipase activity purified from the foregut of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Narges Anoosheh 1
  • Seid Vali Hosseini 1
  • Rasool Madani 2
  • Abbas Zamani 3
  • Fariba Golchinfar 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, Karaj, Iran
2 Department of Biotechnology, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

Lipases are one of the most important digestive enzymes that have considerable physiological significance and industrial potential. Aquatics are one of the important resources for enzymes purification such as lipase. In this study, effect of temperature and pH on the lipase activity purified from the foregut of Rainbow trout, was assessed. For the purification, ammonium sulphate for the precipitation and ultrafiltration for concentration of sample was used. Enzyme activity was assessed by Nitrophenyl palmitate as substrate in different temperatures and pH to determination the best of temperature and pH for enzyme activity. The results showed that the optimum temperature and pH for rainbow trout lipase were 40°C and 8, respectively. Thermal and pH stability were also 4-40°C and 6-8 for rainbow trout lipase activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enzyme activity
  • Lipase
  • Rainbow trout
  • Thermal stability