تأثیر دیازینون در پارامترهای هماتولوژیک خون سیاه ماهی (Capoeta damascina)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، شیلات، کرج، ایران

2 استادیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، شیلات، کرج، ایران

3 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، شیلات، کرج، ایران

چکیده

دیازینون یکی از پرکاربردترین آفت‌کش‌های گروه ارگانوفسفره است که پس از استفاده به منظور ازبین‌بردن آفات مختلف ممکن است به محیط‌های آبی راه یابد و تأثیراتی را در آبزیان و در نهایت انسان بگذارد. به همین علت، مطالعة حاضر به منظور بررسی تأثیرات غلظت‌های 5/0، 1 و 5/1 پی‌پی‌ام (که قبلاً در برخی مناطق تخمین زده شده بودند) از آفت‌کش دیازینون در پارامترهای هماتولوژیک (هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول‌های قرمز، گلبول‌های سفید، MCV[1]، MCH[2]، MCHC[3]، لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها، ائوزینوفیل‌ها و مونوسیت‌های خون Capoeta damascina) با میانگین وزنی 84/15 گرم و میانگین طولی 06/13 سانتی‌متر در مدت 9 روز و با سه زمان نمونه‌برداری در روزهای اول، پنجم و نهم انجام شد. سنجش‌ها در ماهیان در معرض دیازینون، نسبت به گروه کنترل، در هر سه زمان نمونه‌برداری نشان‌دهندة کاهشی معنی‌دار در میزان هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول‌های سفید، تعداد گلبول‌های قرمز و لنفوسیت‌ها بود، اما تعداد نوتروفیل‌ها به صورت معنی‌داری در گروه‌های در معرض دیازینون نسبت به گروه کنترل افزایش یافت؛ با این حال، تفاوت عمده‌ای در مقادیر MCV، MCH و MCHC مشاهده نشد. این مطالعه نشان می‌دهد که پارامترهای خونی این ماهی می‌توانند بیومارکر مناسبی برای وجود دیازینون در محیط آبی باشند.- [1]  حجم متوسط گلبول‌های قرمز خون (Mean corpuscular volume)


[2]  - هموگلوبین متوسط گلبول‌های قرمز خون (Mean corpuscular hemoglobin)


[3]  - غلظت متوسط هموگلوبین گلبول‌های قرمز خون (Mean corpuscular hemoglobin concentration)

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of diazinon of hematological parameters of Capoeta damascina

نویسندگان [English]

  • Aref Pirbeigi 1
  • Hadi Poorbagher 2
  • Soheil Eagderi 2
  • Alireza Mirvaghefi 3
1 Msc. Student, MSc Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, PO Box 4314 Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, PO Box 4314 Karaj, Iran
3 Associated Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, PO Box 4314 Karaj, Iran
چکیده [English]

Diazinon is a highly-consumed organophosphate pesticide. This poison can reach to the aquatic ecosystems and has negative effects of aquatics and finally humans. At the present study, effects of 0.5, 1 and 1.5 ppm diazinon on hematological parameters (Hb, HCT, RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, lymphocyte, monocyte, neutrophil and eosinophil count) of the C. damascina were examined. The blood samples were collected at 1, 5 and 9 days after exposure to the poison. HB, HCT, RBC, WBC, lymphocyte counts of the fished exposed to the poison decreased compared to those received no poison. In contrast, diazinon increased the neutrophil count. There was no significant difference in MCV, MCH and MCHC between fishes received poison and the control group. In conclusion, hematological parameters of C. damascina are suitable indicators of diazinon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood
  • Capoeta damascian
  • diazinon
  • hematological parameters
  • pesticide