بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی گونه‌های خانوادة Acartidae (Copepoda: Calanoida) در آب‌های بندر هندیجان (شمال غرب خلیج فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جانورشناسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استادیار گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 استادیار پژوهشکدة آبزی‌پروری جنوب کشور

چکیده

این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی افراد پلانکتونیک خانوادة Acartidae در آب‌های بندر هندیجان طی سال‌های 1390-1389 انجام گرفت. با استفاده از تور پلانکتون‌گیری با چشمة 100 میکرون و از شش ایستگاه در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390 نمونه‌برداری انجام گرفت. از این خانواده، با استفاده از خصوصیات ریخت‌شناسی، پنج گونه متعلق به دو جنس شناسایی شدند: Acartia ohtsukai ، A. erythraea ، A. danae ، A. fossae و Acartiella faoensis . تراکم گونه‌های مذکور در ایستگاه‌ها و ماه‌های مختلف محاسبه شد. بیشترین میزان میانگین فراوانی افراد این خانواده در شهریور (1200 ± 12037 فرد در متر مکعب) به دست آمد و هیچ یک از افراد این خانواده در ماه‌های سرد سال (دی و اسفند) مشاهده نشدند. خانوادة Acartidae حدود 28 درصد از فراوانی نسبی کل پاروپایان پلانکتونیک را طی دورة نمونه‌برداری به خود اختصاص دادند که در این میان گونة Acartiella faoensisبه‌منزلة گونة غالب با فراوانی نسبی 19 درصد در کل سال محاسبه شد. نتایج آزمون هم‌بستگی پیرسون بین دما و خانوادة Acartidae نیز ارتباط مثبت و معنی‌داری را نشان داد که مؤید تأثیر عامل دما در فراوانی گونه‌های این خانواده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Morphology and Density of Acartidae species (Copepoda: Calanoida) in Hendijan Harbor (NW Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Soroor Peyghan 1
  • Ahmad Savari 2
  • Nasrin Sakhaei 3
  • Babak Doustshenas 3
  • Simin Dehghan madiseh 4
1 M.Sc. of Marine Zoology, Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr, Iran
2 Professor of Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr, Iran
3 Assistant Professor of Department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr, Iran
4 Assistant Professor of South Aquaculture Research Center, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The present investigation is based on separation and identification of Planktonic Acartidae in Hendijan Harbor during 2010-2011. Zooplankton samples collected by plankton net (100μm) from six stations in July, August, October of 2010 and December, February, April of 2011. In this study family of Acartidae was represented by 5 species: Acartia ohtsukai, A. erythraea, A. danae, A. fossae and Acartiella faoensis. Abundance of each species was measured in sampling stations and studying months. The highest density of Acartidae copepods were recorded in August and August 2010 (12037±1200 Ind./m3) and any species of this family did not observed in December and February 2010. Family Acartidae formed 28% of all planktonic copepods during studying period. A. faoensis with relative frequency of 19% was dominant species among all Copepods. There was Positive significant correlation coefficient between density of Acartidae and water temperature (P<0.05) that shows effect of temperature on density of Acartidae species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acartidae
  • Copepods
  • Hendijan Harbor
  • Morphology
  • Persian Gulf