تغییرات آنتوژنی آنزیم‌های گوارشی پانکراسی و اسیدهای چرب در تخم و لارو کپور علف‌خوار (Ctenopharyngodon idella)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدة علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان و عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام

2 دانشکدة علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان و عضو باشگاه پژوهش‌گران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گچساران

چکیده

تغییرات آنتوژنی آنزیم‌های گوارشی پانکراسی و پروفیل اسیدهای چرب در تخم لقاح‌یافته و لارو کیسه زرده‌دار کپور علف‌خوار (Ctenopharyngodon idella)، برای ارزیابی احتیاجات غذایی لارو کپور علف‌خوار هنگام شروع تغذیة فعال، بررسی شدند. از تخم لقاح‌یافته، لارو تازه تفریخ‌شده، لارو یک‌روزه، لارو در مرحلة جذب  کیسة زرده و لارو در مرحلة انتهای جذب کیسة زرده نمونه‌برداری شد. در مطالعة حاضر، آنزیم‌های گوارشی دخیل در هضم پروتئین، چربی و کربوهیدرات شامل تریپسین، کیموتریپسین، لیپاز و آمیلاز در تخم، زمان تفریخ و شروع تغذیة فعال شناسایی شدند. بالابودن فعالیت اختصاصی تریپسین و کیموتریپسین، در تخم و لاروهای تازه تفریخ‌شدة کپور علف‌خوار، اهمیت بالای آنزیم‌های مذکور را در دوران جنینی و تفریخ نشان می‌دهد (05/0P<). فعالیت اختصاصی لیپاز و آمیلاز در مطالعة حاضر روندی صعودی را نشان داد (05/0P<)؛ همچنین، نتایج نشان داد که هم‌زمان با افزایش اسیدهای چرب اشباع (SFA)، میزان اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA) کاهش پیدا کرد که این امر حاکی از اهمیت اسیدهای چرب تک غیر اشباع، به‌منزلة منبعی مهم در تأمین انرژی، طی مراحل جنینی و تکوین لاروی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ontogenetic changes of pancreatic enzymes and fatty acids in egg and larvae of grass carp (Ctenopharyngodon idella)

نویسندگان [English]

  • Vahid Chamanara 1
  • Anahita Farhoudi 2
1 Faculty of Marine Science & Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran, Member of Young Researchers Club, Islamic Azad University, Eilam, Iran
2 Faculty of Marine Science & Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran, Member of Young Researchers Club, Islamic Azad University,Gachsaran, Iran
چکیده [English]

Ontogenetic changes of digestive enzymes (pancreatic) and fatty acids profile in fertilized grass carp (Ctenopharyngodon idella) eggs and eleuthero-embryo were examined at the beginning of exogenous feeding. The fertilized egg, newly hatched larvae, one-day-old larvae, larvae in 2/3 yolk-sac absorption stage and complete yolk-sac absorption stage were sampled. Then, the digestive enzymes including trypsin, chymotrypsin, lipase and amylase which related to the digestion of protein, lipid and carbohydrate were measured in egg, at hatching stage and onset of exogenous feeding. High specific activity of trypsin and chymotrypsin in egg and newly hatched larvae revealed their importance during embryogenesis and hatching (P<0.05). The results showed the increasing trend in the specific activity of lipase and amylase (P<0.05). The results also showed that the increase in saturated fatty acids (SFA) coincide with a decrease in monounsaturated fatty acids (MUFA), indicating the role of monounsaturated fatty acids for energy provision during embryogenesis and larval development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ctenopharyngodon idella
  • Fatty acid
  • Grass carp
  • larval development
  • Ontogeny
  • pancreatic enzymes