ارزیابی عملکرد ترکیب باسیلوس‎های پروبیوتیکی و مخمر ساکارومایسس سرویزیا ایزوله‌شده از دستگاه گوارش بچه‌ماهیان فیل‌ماهی، در ارتقای فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی عصارة بدن و افزایش مقاومت لارو ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در مقابله با عوامل استرس‌زا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 گروه شیلات، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، ایران

چکیده

مطالعة حاضر با هدف تعیین تأثیرات ترکیب پروبیوتیکی: باسیلوس لیچنی فورمیس، باسیلوس سابتلیس، به همراه مخمر ساکارومایسس سرویزیا که از رودة بچه‌ماهیان فیل ماهی جداسازی شدند، در فاکتورهای رشد و بیوشیمیایی حاصل از عصارة بدن و میزان مقاومت لارو ماهی فیتوفاگ (با میانگین وزن 10±200 میلی‌گرم) در برابر عوامل استرسزای محیطی انجام شد. برای تغذیة لاروها از غذای فرموله‌شدة کپورماهیان استفاده شد. ماهیان گروه کنترل با جیرة پایه و ماهیان 3 گروه آزمایشی دیگر با جیرة مکمل‌سازی‌شده با 3 سطح 106 × 5/1 (جیرة 1T106 × 3 (جیرة 2T) و 106 × 5/4 (جیرة 3T) تغذیه شدند. نتایج نشان دادند که، بعد از 30 روز تغذیه در تیمارهای مکمل‌سازی‌شده، پارامترهای رشد به طور معنیداری افزایش پیدا کردند (05/0P<). تیمارهای 2T و 3Tبه طور معنیداری رشد بهتری را با ضریب تبدیل غذاییکمتر نسبت به گروه شاهد نشان دادند و نرخ رشد ویژه نیز در این تیمارها بهترین عملکرد را داشت. همچنین، نتایج نشان دادند که میزان لیپاز در هر 4 گروه آزمایشی تغییر معنیداری نداشت (05/0P>). میزان آمیلاز به ترتیب در تیمارهای 2T و 3T و میزان قند در تیمار 3T بیشترین میزان خود را داشتند؛ میزان کورتیزول نیز در تیمار شاهد به صورت معنیداری نسبت به گروههای پروبیوتیکی بیشتر بود (05/0P<). لاروهای تغذیه‌شده با جیرة حاوی ترکیب پروبیوتیکی مقاومت بیشتری در برابر شرایط نامساعد محیطی در مقایسه با تیمار کنترل نشان دادند (05/0P<). نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از مخلوط پروبیوتیکی در مکمل‌سازی غذا می‌تواند در فاکتورهای رشد، فاکتورهای بیوشیمیایی عصارة بدن و میزان مقاومت لارو ماهی فیتوفاگ در اکثر موارد تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of combined probiotic Bacillus and yeast Saccharomyces cerevisiae isolated from the digestive tract of Huso huso on growth factors and biochemical body extracts improvement and increased resistance of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix) larvae in the face of stressors

نویسندگان [English]

  • Kheyrollah Khosravi Katuli 1
  • Hojatollah Jafaryan 2
  • Daruosh Abdollahi 2
  • Sajad Tavana 2
1 MSc., Department of Fisheries Science, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor Department of Fisheries Science, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Gorgan, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is determine the combined effects of probiotic: B. licheniformis and B. subtillis and a yeast species that called Saccharomyces cerevisiae that isolated from gut Beluga (Huso huso) on growth factor, biochemical factors in the body extract, and the amount resistance of silver carp larvae (Hypophthalmichthys molitrix) (The mean weight 200±15 mg) against environmental stressors. Control fish were fed with basal diet and other experimental groups of fish were fed with supplement diet in three concentration 1.5×106 (T1), 3×106 (T2) and 4.5×106 (T3). Results showed that after 30 days of feeding the probiotic treatments, growth parameters significantly was increased (P<0.05). T2 and T3 treatments have significantly better growth with less Feed conversion ratio (FCR) than the control group and specific growth rate (SGR) in this treatment had the best performance. Results showed that lipase levels in all four groups was not significantly change (P>0.05). Amylase levels in T2 and T3 respectively and sugar in T3 showed the highest value. Cortisol levels in the control treatment were significantly greater than the groups that fed whit probiotic supplement (P<0.05). Larvae fed diets containing the probiotic showed more resistance against unfavorable environmental conditions compared with the control group (P<0.05). The results of this experiment showed that the probiotic mixture in a food supplement, on growth factors, biochemical factors in the body extract and resistance of Silver carp larvae in most cases will affect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemical factors
  • growth factor
  • Probiotic
  • Resistance
  • Silver Carp larvae