اثر دماهای مختلف بر ویژگی‌های زیستی: رشد، بقا، طول عمر و صفات تولیدمثلی پریان میگوی Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea; Anostraca)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیارگروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار پژوهشکدة آرتمیا و جانوران آبزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی جانوری، دانشکدة علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

در این تحقیق درصد ماندگاری، نرخ رشد، ویژگی‏های تولیدمثلی و طول عمر گونة Phallocryptus spinosa در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. تعداد 200 ناپلی تازه تفریخ‌شده در 3 تکرار به محیط پرورش تیمارهای دمایی (15، 20، 25 و 30 درجة سانتی‌گراد) منتقل شدند. پریان میگو با جلبک تک‌سلولی دونالیلا ترتیولکتا (Dunaliellatertiolecta) و مخمر فرموله‌شدة لنسی پی زد (Lansy PZ) غذادهی شد. درصد ماندگاری و نرخ رشد لاروها در روزهای پرورشی 3، 6، 9، 12، 15 و 18 اندازه‌گیری شد. بعد از بالغ‌شدن پریان میگوها، 20 جفت پریان میگو از هر تیمار به ظرف‏‏های جداگانه، حاوی 300 میلی‌لیتر آب لب‌شور (5 گرم در لیتر) با دمای مشابه منتقل شدند تا ویژگی‏های تولیدمثل و طول عمر آنها در تیمارهای دمایی مقایسه شود. حداکثر رشد در کوتاه‌ترین زمان در دمای 30 درجة سانتی‌گراد (mm 0/2 ± 2/13 در روز 12) دیده شد، ولی تا قبل از روز 15 همگی تلف شدند. بیشترین درصد بقا (86 درصد) در دمای 15 درجة سانتی‌گراد دیده شد، ولی حداقل رشد نیز در این تیمار دیده شد، به طوری که، هیچ‌یک از پریان میگوها در این دما به بلوغ جنسی نرسیدند. پریان میگوها در دو دمای 20 و 25 درجة سانتی‌گراد به بلوغ جنسی رسیدند و در اکثر پارامترهای تولیدمثلی، خصوصاً از نظر تولید سیست هر ماده (174 سیست)، نتایج بهتری در 20 درجة سانتی‌گراد به دست آمد. بنابراین، دمای 20 درجة سانتی‌گراد برای پرورش این گونه دمای بهینه معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Temperature on Survival, Growth, Life span and Reproduction Characteristics of Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1980 (Crustacea; Anostraca)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Gharibi 1
  • Mohammad Ali Nematollahi 2
  • Naser Agh 3
  • Behrooz Atashbar 3
  • Mandana Kazemi 4
1 MSc, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant Prof. , Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Assistant Prof., Artemia and Marine Animals Research Institute, Urmia University, Urmia, Iran
4 MSc., Department of Animal Physiology, Faculty of Sciences, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

The survival, growth, reproductive and life span characteristics of Phallocryptus spinosa were studied at different temperatures in the laboratory. Three replicates of 200 newly hatched nauplii were transferred to culture containers at 15, 20, 25 and 30˚C. The larvae were fed with unicellular algae Dunaliella tertiolecta and chemically treated yeast known as Lansy PZ. Survival and growth rate of fairy shrimps were calculated on days 3, 6, 9, 12, 15 and 18. After attaining the adulthood twenty pairs of adult Anostracawere transferred from all culture vessels into separate containers filled with 300 ml of brackish water (5 ppt) with similar temperatures to compare their reproductive and life span characteristics. Maximum growth at shortest period (13.2 ± 2.0 mm on day 12) was observed at 30°C, but all died before day 15. Maximum survival (86 %) was observed at 15°C; however, minimum growth also was obtained at this temperature with none of the shrimps reaching sexual adulthood. The fairy shrimps reached sexual adulthood only at 20 and 25°C with significantly better results in most of the reproductive parameters especially in total cyst production per female (174 cyst) at 20°C. It was concluded that 20 °C is suitable temperature for culture if this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phallocryptus spinosa
  • Anostraca
  • Growth
  • Survival
  • Life span and Reproductive