تعیین پارامترهای رشد، ساختار سنی و نسبت جنسی اردک‌ماهی (Esox lucius Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکدة علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در این تحقیق پارامترهای رشد، ساختار سنی و نسبت جنسی اردک‌ماهی (Esox lucius) در تالاب انزلی مطالعه شده است. برای این منظور تعداد 337 نمونه اردک‌ماهی به مدت 8 ماه از آبان 1389 تا خرداد 1390 با تور گوشگیر ثابت با اندازة چشمه کشیدة 84-32 میلی‌متر و تلة مخروطی با اندازة چشمه کشیدة 64-48 میلی‌متر صید شدند. دامنة سنی ماهیان نر بین +2 تا +6 و ماهیان ماده بین +3 تا +7 بود که 59/81 درصد از ترکیب سنی به ماهیان +3 و +4 ساله تعلق داشت. نسبت بین نر و ماده برابر با 12:1/1 بود که اختلاف معنی‌داری نداشتند (05/0P>). کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین طول ماهیان صیدشده به ترتیب 4/28 و 8/62 سانتی‌متر همچنین، حداقل و حداکثر وزن آنها به ترتیب 100 و 1900 گرم بود. میزان b در جنس نر و ماده به ترتیب 945/2 و 144/3 تعیین شد و الگوی رشد در ماهیان نر، ایزومتریک (05/0P>) و در ماهیان ماده، آلومتریک مثبت بود (05/0P<). همچنین، میانگین وزن نسبی (Wr) در جنس‌های نر و ماده به ترتیب 009/0±923/0 و 011/0±996/0 محاسبه شد که از اختلاف معنی‌داری برخوردار بودند (05/0>P). ضریب رشد لحظه‌ای (G) در جنس‌های نر و ماده به ترتیب 44/0 و 52/0 به دست آمد. شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو (ϕ) برای جنس نر و ماده به ترتیب 10/3 و 04/3 محاسبه شد. فاکتورهای رشد برتالانفی در ماهیان نر 34/77L=  سانتی‌متر، 21/0k= در سال و 27/0- t0= سال و در ماهیان ماده 95/91L=  سانتی‌متر، 13/0k= در سال و 82/0- t0= سال به دست آمد. همچنین، وزن بی‌نهایت (W) برای جنس‌های نر و ماده به ترتیب 03/2610 و 68/4102 گرم محاسبه شد. نتایج نشان داد که شرایط زیست در تالاب انزلی برای اردک‌ماهی مطلوب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of growth parameters, Age structure and sex ratio of Pike (Esox lucius Linnaeus, 1758) from Anzali wetland

نویسندگان [English]

  • Amirali Moradinasab 1
  • Rasul Ghorbani 2
  • Seyed Yousef Paighambari 2
  • Hashem Noferesti 2
  • Nikta Mehdipour 2
1 Faculty of Marine Science and Technologies, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran.
2 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Goran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to record growth parameters, age structure and sex ratio of Pike (Esox lucius) from Anzali wetland. 337 specimens were caught by fixed gill net (32-84 mm stretched mesh size) and fyke net (48-64 mm stretched mesh size) during November 2010 to Jun 2011. The age rang was 2+ to 6+ years for male and 3+ to 7+ years for female. 81.59% of age composition was belonging to year classes of 3+ and 4+. Male to female sex ratio was obtained 1.12:1 that was not differed significantly (P>0.05). Total length (TL) and weight (W) ranged from 28.4 to 62.8 cm and 100 to 1900 g respectively. The b value of the length-weight relationship for male ranged 2.945 that showed isometric growth (P>0.05) and for female ranged 3.144 that showed positive allometric growth (P<0.05). Mean of Relative weight (Wr) was calculated 0.923±0.009 and 0.996±0.011 for male and female respectively that was differed significantly (P<0.05). Instantaneous growth coefficient (G) was obtained 0.44 and 0.52 for male and female respectively. Growth performance index (ϕ) was calculated 3.10 and 3.04 for male and female respectively. The estimated von Bertalanffy growth parameter values were (L∞= 77.34 cm, K= 0.21 yr- and t0= -0.27 yr; L∞= 91.95 cm, K= 0.13 yr- and t0= -0.82 yr) for male and female respectively. Also infinity weight (W∞) was estimated 2610.03 g and 4102.68 g for male and female respectively. The

کلیدواژه‌ها [English]

  • age
  • Anzali wetland
  • Esox lucius
  • Growth
  • Pike