مقدار فلزات سنگین در عضله میگوی سفید هندی Fennerpenaeus indicus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4111، ایران

2 استاد، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج صندوق پستی 4111، ایران

3 دانشجوی دکترا، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت بررسی آلودگی­های مربوط به فلزات سنگین در آبزیان خوراکی بدلیل احتمال تجمع فلزات سنگین و همچنین بعنوان شاخصی از آلودگی آبها، تعداد 30 عدد از میگوهای سفید هندی صید شده از آبهای نواحی بندر ماهشهر ( آبان ماه سال 1389) تهیه و از منظر میزان وجود برخی از فلز سنگین مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاصل از آنالیز نمونه­ها نشان داد که میانگین مقدار کادمیوم، کروم، مس، آهن، جیوه، منگنز، نیکل، سرب و روی در بافت عضلۀ میگوی سفید هندی به ترتیب 079/0، 139/0، 69/3، 34/3، 413/0، 146/0، 129/0، 724/0 و 47/6 میکروگرم بر گرم وزن خشک (جیوه بر حسب میکروگرم بر گرم وزن تر اندازه­گیری شد) بوده و فلز روی و کادمیوم به ترتیب بیشترین و کمترین غلظت را در بین میگوهای مورد بررسی دارند. مقایسۀ نتایج حاصله با حد مجاز تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) در خصوص فلزات سنگین در آبزیان، نشان داد که به استثناء نیکل، تمامی فلزات مورد بررسی کمتر از حد مجاز تعیین شده می‌باشند، اما با توجه به آنکه برخی از فلزات سنگین بسیار خطرناک برای سلامتی مصرف­کنندگان (مانند جیوه) نزدیک به حد اعلام شده هستند، به منظور ارزیابی دقیق­تر مخاطرات ناشی از ورود بیش از حد چنین فلزاتی به مصرف کننده، می­بایست سایر منابع دریافت و تعداد دفعات مصرف گونۀ مذکور نیز بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heavy Metal Content in Muscles of the Indian White Shrimp (Fennerpenaeus indicus)

نویسندگان [English]

  • Hadi Poorbagher 1
  • Seyed Vali Hosseini 1
  • Nematollah Khorasani 2
  • Seyed Mehdi Hosseini 3
  • Parisa Delfieh 4
1 Assisstant Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj PO Box 4111, Iran
2 Professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj PO Box 4111, Iran
3 PhD Student, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modarres University, Noor, Iran
4 4Graduated with a MSc, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Science and Technology University of Khorramshahr, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

Heavy metal (HMs) pollution of aquatic environment has become a great concern in recent years. Commercial aquatic animals, such as shrimp, are highly consumed by human being and may accumulate large amounts of metals from the water, therefore, it is important to determine the concentration of HMs in them. This study was conducted to determine the distribution of several types of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb and Zn) in the muscle of Indian white shrimp (Fennerpenaeus indicus) caught in Bandar-e Mahshahr which is located in the north western Persian Gulf Coast of Iran. The mean concentrations of Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb and Zn were 0.405, 0.694, 18.9, 17.1, 0.413, 0.748, 0.663, 3.71 and 33.2 µg g‑1 respectively. Our results indicated that all analyzed HMs in Indian white shrimp were lower than the threshold values described in literature (i.e., WHO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Pollution
  • Permissible Amounts
  • Indian White Shrimp (Fennerpenaeus indicus)
  • Persian Gulf