دوره و شماره: دوره 67، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-147 
مقدار فلزات سنگین در عضله میگوی سفید هندی Fennerpenaeus indicus

صفحه 13-24

هادی پورباقر؛ سید ولی حسینی؛ نعمت الله خراسانی؛ سید مهدی حسینی؛ پریسا دلفیه