مقایسه عملکرد رشد و بازماندگی لارو تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) و استرلیاد (Acipenser ruthenus) در مرحله تغذیه فعال تا انگشت قد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی کشاورزی میرزاکوچک خان، گیلان، ایران

2 دکتری تخصصی (PhD.) موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، ایران

3 مربی پ‍‍ژوهشی موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر، ایران

4 مربی آموزشی مرکز آموزش علوم و صنایع شیلاتی کشاورزی میرزاکوچک‌خان گیلان، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسه و بررسی وضعیت رشد و بازماندگی بچه تاسماهی استرلیاد و سیبری از مرحله تغذیه فعال تا مرحله انگشت قد در مخازن فایبرگلاس انجام شد. بدین منظور تعداد 4000 قطعه لارو از هرگونه در مرحله تغذیه فعال (در دو مخزن فایبرگلاسm32/3 به تعداد 2000 قطعه) در شرایط یکسان پرورشی از نظر شرایط فیزیکوشیمایی و حجم آب، ذخیره سازی شدند. ضریب تبدیل غذایی (FCR) در دوره پرورش برای هر دو گونه بطور میانگین30/0±07/3 بدست آمد که فاقد اختلاف معنی دار بود (05/0P>). بر اساس نتایج حاصل، وزن لاروهای استر­لیاد و سیبری بترتیب از میانگین وزنی82/0 ± 8/21 و 06/2 ± 7/23 میلی­گرم در ابتدای آزمون به وزن نهایی 35/0± 3 و 19/0± 8/2 گرم پس از 76 روز رسید. میزان نرخ رشد ویژه ((SGR در تاسماهی استرلیاد و سیبری بترتیب 02/0 ± 77/2 و 02/0 ± 72/2 درصد بود که اختلاف معنی­داری مشاهده نشد (05/0P>). اما میزان بازماندگی در تاسماهی سیبری و استرلیاد بترتیب 15/0± 5/32 و 16/0± 5/45 درصد بود که از نظر آماری دارای اختلاف معنی­داری بود (05/0P>). با توجه به نتایج حاصل، ضریب رشد و بازماندگی در تاسماهی استرلیاد از وضعیت مطلوبتری نسبت به تاسماهی سیبری در مخازن فایبر­گلاس برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Growth Performance and Survival Rate of Sterlett (Acipenser ruthenus) and Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) From Larvae to Fingerling

نویسندگان [English]

  • Sajjad Deravi Ghaziani 1
  • Ayoub Yousefi Jourdehi 2
  • Rezvanollah Kazemi 3
  • Mohsen Pourasadi 4
1 BS.c Educated from Higher education and training center of Mirzakoochakkhan, Guillan, Rasht, Iran
2 Researcher of International Sturgeon Research Institute of the Caspian Sea, Guillan, Rasht, Iran
3 Member of Scientific Board in International Sturgeon Research Organization, Guillan, Rasht, Iran
4 Member of Scientific Board in Higher Education Center of Mirzakoochakkhan Guillan, Rasht, Iran
چکیده [English]

This study was carried out on the growth and survival rates of Acipenser ruthenus and from larvae to fingerling stages. A total of 4000 larvae from each species were provided and stocked in 2 fiberglass tanks (2000 larvae in each tank with volume 3.2 m3). Food Conversion Ratio (FCR) for both species was 3.07 ± 0.3 in this period, which showed no significant difference statistically significantly (P>0.05). Based on these results, the mean weight of Acipenser ruthenus larvae was 21.8 ± 0.82 mg at the start phase of activated feeding and reached to 3 ± 0.35 g in fingerlings at the end after 76 days. The mean weight of Siberian sturgeon larvae was 23.7 ± 2.06 mg at the beginning of the study and reached to 2.8 ± 0.19 g at the end. Specific growth rate (SGR) in Acipenser ruthenus and Acipenser baerii was 2.77 ± 0.02% and 2.72 ± 0.02 percent, respectively that showed no significant difference. Survival rate in Acipenser ruthenus and Acipenser baerii were 45.5 ± 0.016 and 32.5 ± 0.15 that showed significant difference (P>0.05). Therefore, survival rate indices in Acipenser ruthenus were better than Acipenser baerii stocked in fiberglass tanks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acipenser ruthenus
  • A. baerii
  • Larvae
  • activated feeding
  • fiberglass
  • Growth parameters