بررسی مقایسه ای شکل لارو های سالم و تلف شده فیل ماهی (Huso huso) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

تلفات بالا در زمان بعد از شروع تغذیه فعال در لارو ماهیان خاویاری از مهمترین معضلات موجود در مراکز تکثیر و پرورش است و به نظر می رسد این تلفات ناشی از انواع بدشکلی ها در قسمت های مختلف بدن باشد، که بروی بازماندگی و بازار پسندی ماهیان تولید شده تاثیر می گذارد. از اینرو این تحقیق با هدف مقایسه شکل بدن نمونه های سالم و تلف شده لارو فیل ماهی در زمان شروع تغذیه فعال و بررسی انواع الگو های بد شکلی در آنها با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی به اجرا در آمد. در این روش از نمونه های سالم و تلف شده در روز 15 پس از تفریخ توسط دوربین دیجیتال عکسبرداری گردید و بر روی تصاویر دو بعدی حاصل با استفاده از نرم افزار TpsDig2 لندمارک گذاری انجام شد. داده های حاصل پس از آنالیز پروکراست، با استفاده از روش های آماری چند متغییره PCA و DFA مورد تحلیل قرار گرفتند و الگوهای بدشکلی نسبت به شکل اجماع در شبکه تغییر شکل مصور سازی گردید. بین نمونه های سالم و تلف شده اختلاف معنی داری از نظر شکل یافت شد (0001/0>P). الگوهای بد شکلی مورد مشاهده شامل خمیدگی و فشرده شدن ابتدای ساقه دمی، فشرده شدن سرپوش آبششی، کوتاهی پوزه و کوتولگی بودند. این بدشکلی های احتمالا" با تاثیر بر روی رشد و عملکردهای بیولوژیکی لارو بویژه عملکرد شنا و در نتیجه عدم کسب غذا سبب بروز تلفات در آنها گردیده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of healthy and lost larvae of Beluga (Huso huso) body shape using geometric morphometric method

نویسندگان [English]

  • Hamid Eshagh Zadeh 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Hadi Poorbagher 2
  • Gholam Reza Rafiee 3
1 MSc, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box 4314, Karaj, Iran
2 Assistant Prof. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box 4314, Karaj, Iran
3 Associate prof. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box 4314, Karaj, Iran
چکیده [English]

High mortality of Beluga larvae (Huso huso) is occurred with beginning of their exogenous feeding in hatcheries and this appears to be linked to various types of body shape deformities. This study was conducted to compare the body shape of healthy and lost beluga larvae (15DPH) and to find the patterns of body shape deformities among lost larvae using geometric morphometric method. This method was applied to extract shape data as landmark’s coordinates. Specimens were photographed using digital camera and the landmarks put on two-dimensional images using TpsDig2. Landmark data after GPA (Generalized Procrustes Analysi) analyzed using PCA and DFA and the patterns of body shape deformities were illustrated in deformation grids. Results displayed significant differences between healthy and lost larvae body shape (P<0.0001). In addition, various pattern of deformities found in the head area (snout and operculum) and anterior portion of tail. These deformities probably effect on swimming function and food obtaining of larvae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Larvae
  • Beluga
  • Huso
  • Deformity
  • Geometric morphometrics