تعیین ساختار سنی و پارامترهای رشد گاوماهی شنی (Neogobius Pallasi (Berg, 1916 در نهرهای کبودوال، زرین‏گل و شیرآباد- استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شیلات، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ایران

3 دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی.، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین ساختار سنی، الگوهای رشد و تنوع پارامترهای آن در جمعیت گاوماهی شنی در نهرهای کبودوال، زرین گل و شیرآباد می‏باشد. بدین منظور 104، ‏30 و 62 نمونه به ترتیب از نهرهای کبودوال، زرین‏گل و شیرآباد در تابستان 1387 بررسی شد. هر دو جنس نر و ماده از 5 گروه سنی +0 تا +4 تشکیل شده بودند. بزرگترین نمونه مشاهده شده به ترتیب دارای طول کل، 55/137، 1/114 و 97/137 میلی‏متر بود. گروه‏ سنی +1 در هر سه نهر دارای بیشترین فراوانی بود. اختلاف معنی‏داری بین فراوانی نر و ماده فقط در نهر شیرآباد مشاهده گردید (p<0.05). الگوی رشد در نمونه‏های کبودوال و زرین‏گل از نوع آلومتریک مثبت (b>3)، اما در نمونه‏های شیرآباد ایزومتریک (b=3) بود. بر اساس پارامترهای معادله رشد برتالانفی، L∞ و  K در نهرهای کبودوال، زرین‏گل و شیرآباد به ترتیب  (7/143 L∞=  774/0K= ، 1/122 L∞= 777/0 K= و 3/147  L∞= 66/0K= به‏دست آمد و همچنین شاخص عملکرد رشد پائولی و مونرو (ϕ) به ترتیب 20/4، 06/4 و 15/4 بود. بیشترین مقدار فاکتور وضعیت در نهرهای کبودوال و شیرآباد در سن +1 و برای نهر زرین‏گل در سن +3 و کمترین آن برای هر سه نهردر سن +0 نشان داده شد. بعد از دو سالگی کاهش نسبتاً محسوسی در ضریب رشد لحظه‏ای مشاهده گردید. شرایط اکولو‍‍ژیکی نسبتاً استرس‏زای رودخانه‏ای در مقایسه با دریا شامل تغییرات سریع در میزان دبی و جریان آب، دستکاری­های انسانی در محیط زیست رودخانه‎ای ممکن است از عوامل کاهش طول عمر یا حذف نمونه‏های پیر در جمعیت‎ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of the age structure, Growth models from sand goby (Neogobius pallasi Berg, 1916) in the Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams.

نویسندگان [English]

  • Erfan Karimian 1
  • Rasoul Ghorbani 2
  • Asghar Abdoli 3
1 phd student. Dept. of fisheries, khoramshahr university of marine science and technology
2 Associate Prof., Dept. of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,
3 Associate Prof., Dept. of Environmental science, shahid beheshti University
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the age structure, Growth models and it’s variation from sand goby Neogobius pallasi, in Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams. For this purpose,‏104, 30 and 62 specimens were studied in three streams, respectively, in summer 2008. Both male and female comprised five age groups (0+ - 4+). The maximum lengths were 137.55, 114.1 and 137.97 mm (TL) respectively. The most frequent age was 1+. There were only significant differences in sex ratio of specimensin the Shirabad Stream (p< 0.05). Growth model were positive allometric for specimens of the Kaboodval and Zaringol Streams (b>3) but in the Shirabad Stream was isometric (b=3). Based on the von Bertalanffy growth model, L∞ and Kin the Kaboodval, Zaringol and Shirabad Streams were (L ∞ = 143.7 K = 0.774, L ∞ = 122.1 K = 0.777 and L ∞ = 147.3 K = 0.66) and also the growth performance Index(φ), were 4.20, 4.06 and 4.15 respectively. The highest values of condition factor were observed in the Kaboodval and Shirabad Streams (1+), in the Zaringol stream (3+) an it’s minimum was for age group (0+) in three streams. After 2+ year age, significantly decrease in growth rate was observed. The stressful ecological conditions of Rivers in comparison with Sea ecosystems including of rapid changes in flow rate and human manipulation in environmental factors of River, may have some influences on the reducing longevity or eliminating the elder samples in population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • age structure
  • Growth model
  • Sand goby
  • Kaboodval Stream
  • Zaringol Stream
  • Shirabad Stream