تخمین تراکم ماهی قزل آلا در استخر پرورش با استفاد از فناوری پردازش تصویر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار بخش مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

ماهی یکی از منابع مهم پروتئین حیوانی است که نقش مهمی در تامین غذای سالم برای افراد جامعه دارد. برای تامین این منبع مفید، پرورش ماهی در استخرها مورد توجه قرار گرفته و توسعه داده شده است. با توجه به اینکه هزینه­ی تغذیه ماهی در حدود 57% کل هزینه­ پرورش آن را شامل می­شود، پرورش دهندگان ماهی تمایل به تعیین دقیق توده زنده ماهی­ها در زمان­های مورد نیاز برای تغذیه آن ها دارند. هم اکنون تشخیص وزن و تراکم توده زنده ماهی­ها به صورت آماری صورت می­گیرد که با خطایی حدود 15 تا 25 درصد روبرو می­باشد. بنابراین یک روش جدید برای تعیین تراکم توده زنده درون استخر به کمک پردازش تصویر در این مطالعه پیشنهاد گردید. بر همین اساس سازه­ای برای استقرار دوربین بر روی استخر نصب گردید و در 6 مرحله از فصل رشد از تراکم­های مختلف به تعداد کافی عکس تهیه شد. وزن واقعی ماهی­ها نیز اندازه گیری شد. عکس­ها با نرم افزار متلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در هر مرحله از فصل رشد بین تعداد پیکسل­های مربوط به تصاویر ماهی­ها و وزن واقعی آن­ها یک رابطه خطی مناسب با ضرایب تبیین 937/0، 962/0، 790/0، 988/0، 991/0 و 942/0 به ترتیب از زمان بارگیری استخر تا زمان برداشت ماهی وجود دارد. اعتبارسنجی مدل با داده های جدید مورد بررسی قرار گرفت و نتایج رابطه بدست آمده نشان داد که بین تراکم واقعی و تراکم بدست آمده از مدل ریاضی اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of density of trout in fish farm using image-processing technique

نویسندگان [English]

  • Javad Zabihi 1
  • Seyed Mehdi Nassiri 2
  • Abdolabbas Jafari 2
1 MSc. Student, Department of Mechanics of Agricultural Engineering, Shiraz University,Iran
2 Assistant Professor, Department of Mechanics of Agricultural Engineering, Shiraz University,Iran
چکیده [English]

Fish is one of the major sources of animal protein that has an important role as a healthy food for people. To supply this useful food source, fish farming in ponds has been considered and developed. Since about 57% of the total cost of fish farms is spent on fish feeds, fish farmers would like to determine the mass of live fishes accurately within period of the rearing. So far, the weight and mass density of live fishes is estimated by statistical methods with an error of about 15 to 25 percent. Therefore, a new method for estimation of the live mass density of fishes was proposed using image-processing technique. A metal frame for installation of a digital still camera was designed and installed on the pool, and at six stages of growth season, several images were taken for different fish densities. An accurate scale was used to measure the actual weight of fishes. Images were then analyzed using MATLAB software. Results showed that at each growth stage, the area of live fishes (in pixel) and actual weight of fishes followed a linear relationship with coefficients of determination (R2) of 0.937, 0.962, 0.790, 0.988, 0.991 and 0.942 from the beginning of growth to final stage of fish harvest. Model was validated with new set of data, and results revealed no significant difference between actual and estimated densities at 5% level of significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish farming
  • Fish bulk density
  • Machine Vision
  • Mathematical model
  • Trout