دوره و شماره: دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 149-317 
تعیین حد مجاز مصرف کنسرو ماهی گیدر (Thunnus albacares) از نظر میزان جیوه

صفحه 287-296

عباس قیطاسی؛ سید ولی حسینی؛ زهره احمدی کردستانی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد؛ فرزانه شوقعلی نیری