ساختار ژنتیکی جمعیت سگ‌ماهی جویباری (Turcinoemacheilus kossiwigi Banarescu and Nalbant, 1964) در رودخانة بریم (کهگیلویه و بویراحمد) و خیرآباد (خوزستان) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان.

2 عضو هیئت علمی، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی، گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

از شش جایگاه ریزماهوارة IC228، IC434، IC720، Bbar3، Bbar7 و Bbar8 به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ساختار جمعیتی ماهی Turcinoemacheilus kossiwigi، در دو رودخانة بریم و خیرآباد، استفاده شد. در مجموع، تعداد 60 نمونه (30 نمونه برای هر رودخانه) استفاده و تعداد 125 الل با متوسط 4/10 الل برای هر لوکوس محاسبه شد. به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد الل مشاهده‌شده 17 و 6 عدد برای جمعیت رودخانة بریم بود. میانگین هتروزایگوسیتی مشاهده‌شده (Ho) و مورد انتظار (He) به ترتیب 467/0 و 843/0 بود. 10 جایگاه ژنی انحراف معنی‌داری را از تعادل هاردی – واینبرگ نشان داد. نتایج Fst (036/0) و Rst (341/0) تمایز ژنتیکی پایینی را در بین مناطق نشان می‌دهد. آنالیز واریانس مولکولی فقط 3 درصد تنوع را در بین جمعیت‌ها نشان داد. بر اساس نتایج، محافظت و بازسازی زیستگاه‌ها می‌تواند به افزایش اندازة جمعیت و کاهش خطر آسیب‌پذیری این گونه در آینده کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Genetic structure of Turcinoemacheilus kossiwigi (Banarescu and Nalbant, 1964) populations in Berim (Kohgiluyeh and Buyer Ahmad Province) and Kheyrabad (Khuzestan Province) River using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Ghasem Askari 1
  • Hamed Kolangi Miandare 2
  • Ali Shabani 3
1 PhD Student Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Six loci microsatellites IC228، IC434، IC720، Bbar3، Bbar7 و Bbar8 were used to determine genetic variability and population structure at Berim and Kheyrabad rivers. Sixty samples (30 individuals for each river) were used. Total 125 alleles were detected with an average 10.4 alleles per locus. The highest and lowest observed number of alleles was 17 and 6 for Berim population, respectively. The average observed (Ho) and expected heterozygosity (He) was 0. 467 and 0.843, respectively. 10 Loci of our study showed significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. Results Fst (0.036) and Rst (0.341) values showed low genetic differentiation among the populations; also, AMOVA analysis indicated only 3% genetic diversity between populations. Protection and restoration of habitats can help to increase the population size and decrease risk of vulnerability of the species in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsatellite
  • Genetic diversity
  • Berim
  • Kheyrabad
  • Turcinoemacheilus kossiwigi