تعیین حد مجاز مصرف کنسرو ماهی گیدر (Thunnus albacares) از نظر میزان جیوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 استادیارگروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 کارشناسی ارشد،گروه محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 کارشناسی ارشد، مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان، گرگان، ایران

5 کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

امروزه، ماهی یکی از مهم‌ترین منابع برای فراهم‌کردن نیازهای غذایی و حمایت از سلامت انسان در سرتاسر جهان است. در عین حال، مصرف غذاهای دریایی به‌منزلة مسیری مهم در مواجهة انسان با انواع آلاینده‌های شیمیایی، از جمله فلزات سنگینی نظیر جیوه، گزارش شده است. بنابراین، در این مطالعه ریسک ناشی از مصرف کنسرو ماهی گیدر برای انسان ارزیابی می‌شود. بدین منظور، میزان جیوة کل موجود در 30 عدد کنسرو ماهی گیدر (Thunnus albacares)، محصول شرکت فامیلا، اندازه‌گیری سپس، با استاندارد‌های جهانی مقایسه شد و حد مجاز مصرف هفتگی با توجه به حد مجاز ارائه‌شدة سازمان بهداشت جهانی اعلام شد. نمونه‌ها مطابق دستورالعمل مرجع (1995AOAC,) و از طریق دستگاه ICP-OES آنالیز شدند. نتیجه نشان داد که میانگین غلظت جیوه در کنسرو ماهی گیدر 126/0 میکروگرم در گرم وزن تر بود که این میزان پایین‌تر از حد استاندارد تعیین‌شده از سوی سازمان‌های معتبر جهانی مانند WHO، FAO، USEPA، FDA، EC و MAFF برای جیوه در ماهیان است. شاخص خطر (HQ) کمتر از ۱ بود (54/0) بنابراین، مصرف این محصول خطری جدی (اثر حاد) برای سلامتی مصرف‌کنندگان از نظر میزان جیوه نخواهد داشت. برای حفظ سلامتی در طولانی‌مدت و جلوگیری از تأثیرات مزمن ناشی از مصرف کنسرو ماهی گیدر از نظر میزان جیوه، میزان مجاز مصرف آن 56 گرم در روز توصیه می‌شود. همچنین، اگر هر وعدة مصرف ماهی 230 گرم (بر اساس وزن خام) محسوب شود، بر اساس استانداردهای JECFA و USEPA که حداقل میزان مجاز ورود جیوه را به بدن انسان در نظر می‌گیرند، به ترتیب خوردن 3 و 2 وعده کنسرو ماهی گیدر در هفته مجاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of allowable levels of mercury in canned Yellowfin tuna (Thunnus albacares)

نویسندگان [English]

  • Abbas Gheytasi 1
  • Seyed Vali Hosseini 2
  • Zohreh Ahmadi Kordestani 3
  • Seyed Mostafa Aghilinejhad 4
  • Farzaneh Shoghali 5
1 BSc.Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, I.R. Iran
2 Assistant Prof. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, I.R. Iran
3 MSc. Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, Tehran University, I.R. Iran
4 MSc.Sturgeon Fishes Management Office of Golestan Province, Gorgan, I. R. Iran
5 MSc.Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Tehran University, I.R. Iran
چکیده [English]

Nowadays, fish has been considered as one of the most important natural resources to provide nutritional requirements and support human health worldwide. On the other hand, seafood consumption has been reported as an important route of human exposure to a variety of chemical contaminants including heavy metals such as mercury. In this study total mercury levels were measured in 30 canned Yellowfin tuna (Thunnus albacares) from Famyla company product and then were compared with international standards. Weekly limit consumption based on the limit provided by the World Health Organization was provided. Wet digestion method was used and the samples were analyzed by ICP-OES. The results showed that the average concentration of mercury in this product was 0.126 μg/g of wet weight which was less than the allowable amount for human consumption determined by the international organizations such as WHO, FAO, USEPA, FDA, EC and MAFF. In this study, average available methyl mercury in canned Yellowfin tuna  was 0.126 μg/g of wet weight which is less than the safety level of methyl mercury in fish. Risk index (HQ) was below 1 (0.54) therefore, the consumption of this product is not a serious threat to the consumer’s health and according to USEPA and JECFA standards, consumption of 2-3 meals of canned Yellowfin tuna  per week is allowed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mercury
  • Yellowfin tuna (Thunnus albacares)
  • Pollution
  • Canned fish
  • Food safety