بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی پروتئین آبکافت حاصل از ماهیچه و احشای ماهی یال اسبی (Trichiurus lepturus) صیدشده از دریای عمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه شیلات، دانشکدة علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران

چکیده

در مطالعة حاضر خواص آنتی‌اکسیدان پروتئین آبکافت تولیدشده با آنزیم پروتامکس از امعا و احشا و گوشت ماهی یال اسبی بررسی شد و فاکتورهای زیر طی 7 ساعت آبکافت آنزیمی سنجش شد. بیشترین میزان بازیافت نیتروژن امعا و احشا و گوشت به ترتیب 6±89% و 8±93% و بیشترین میزان درجة آبکافت نیز به ترتیب به میزان 3±65% و 7±79% در ساعت هفتم دیده شد. در پروتئین آبکافت امعا و احشا و گوشت بیشترین میزان فعالیت حذف رادیکال آزاد دی فنیل پیکریل هیدرازیل به ترتیب 6±88% و 90% در ساعت‌های آخر دیده شد که اختلاف معنی‌داری با ساعت‌های دیگر داشت (05/0>P). بیشترین میزان جذب در طول موج 700 نانومتر برای پروتئین آبکافت امعا و احشا و گوشت به ترتیب 05/0±99/0 و 04/0±99/0 در ساعت هفتم آبکافت دیده شد. بیشترین میزان کلاته‌کنندگی پروتئین آبکافت امعا و احشا و گوشت به ترتیب 4±80% و 3±88% بود. فعالیت جلوگیری از اکسایش لیپید در سیستم امولسیون روغن ماهی در آب تا 72 ساعت پس از شروع واکنش حفظ شد (05/0>P). به غیر از فعالیت کلاته‌کنندگی، دیگر واکنش‌ها اختلاف معنی‌داری نسبت به شاهد نشان ندادند. بررسی اسیدهای آمینه نشان داد که گلوتامیک اسید و آسپارتیک اسید بیشترین میزان را داراست. در نتیجه می‌توان گفت آبکافت آنزیمی امعا و احشا و گوشت ماهی یال اسبی منجر به تولید پپتیدهای با خواص آنتی‌اکسیدانی مطلوب می‌شود و این پروتئین‌های تولیدی قابلیت استفاده به‌منزلة مکمل غذایی و دارویی را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antioxidant activity of largehead hairtail (Trichiurus lepturus) muscle and viscera protein hydrolysate catched from Oman Sea

نویسنده [English]

  • Ali Taheri
Assistant Professor, Seafood Section, Fisheries Devision, Faculty of Marine Sciences, Chabahar Maritime University, Chabahar, Iran
چکیده [English]

In this study antioxidative property of Cutlassfish (Trichiurus lepturus) protein hydrolysate produced in 7 hours hydrolysing by Protamex from fish viscera and meat has been investigated. Maximum nitrogen recovery and degree of hydrolysis was 89±6%, 65±3%, and 93±8%, 79±7% for viscera and meat hydrolysate, respectively. Maximum DPPH free radical scavenging activity was 88±6% and 90% for viscera and meat hydrolysate, respectively (P<0.05). Maximum absorption of 700 nm wave length was 0.99±0.05 and 0.99±0.04 in 7th hour for viscera and meat hydrolysate, respectively. Maximum metal chelating activity was 80±4% and 88±3% for viscera and meat hydrolysate, respectively. Fish oil in water emulsion system showed antioxidative capacity until 72 hours after starting the reaction (P<0.05). All reactions didn’t show any differences in compare to standards unless chelating activity. Glutamic acid and aspartic acid was in maximum range. In conclusion, viscera and meat protein hydrolysate of Cutlassfish have good antioxidative properties and could be used as food additives after clinical approve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • cutlassfish
  • free radical
  • protamex
  • protein hydrolysate