بررسی تأثیر تیمارهای آب لب‌شور تهیه‌شده به روش‌های مختلف در شاخص‌های رشد و کیفی مراحل لاروی میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 فارغ‌التحصیل دورة دکتری رشتة مهندسی شیلات دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 کارشناس ارشد آبزی‌پروری بخش توسعة علوم شیلات دانشکدة کشاورزی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، امریکا

4 استاد بخش آبزی‌پروری آبزیان گرمابی دانشکدة زیست‌شناسی دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، امریکا

5 دانشگاه جامع علمی کاربردی سرپل زهاب، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات آب لب‌شور تهیه‌شده به روش‌های مختلف در شاخص‌های رشد و کیفی مراحل لاروی میگوی بزرگ آب شیرین انجام شد. برای این مطالعه، چهار تیمار آب لب‌شور با شوری 12 گرم در لیتر شامل آب رقیق‌شدة دریا، آب لب‌شور تهیه‌شده با نمک کریستالة دریا، آب لب‌شور مصنوعی با ترکیبات فرمول نیو و آب لب‌شور تهیه‌شده با آب شرب شهری و نمک طعام استفاده شد. شاخص‌های رشد و کیفیت لاروی شامل شاخص مرحلة تکوینی لارو (LSI)، شاخص وضعیت لارو (LCI)، وزن خشک لارو، طول دورة لاروی، میزان تحمل استرس فرمالین (LC50-24 h) و درصد بازماندگی لاروها در تیمارهای مختلف با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که در منابع آب لب‌شور که دارای توازن غلظت کلسیم و منیزیم نسبت به همدیگرند، لاروها رشد و کیفیت بهتری نشان دادند (05/0˂P). از طرف دیگر، غلظت یون پتاسیم در بین مراحل زوآ و مایسیس در رشد لاروی اهمیت بسیاری دارد و بالابودن شاخص رشد لاروی در روز دهم در آب لب‌شور با ترکیب مصنوعی نیو به علت غلظت مناسب پتاسیم در آن است. نتایج نشان داد که آب لب‌شور تهیه‌شده از آب دریا بهترین گزینه برای استفاده در مراکز تکثیر و تولید لارو میگوی بزرگ آب شیرین است و بازدهی آب لب‌شور با ترکیب مصنوعی نیو تفاوت معنی‌داری را با آب لب‌شور رقیق‌شده با آب دریا و آب لب‌شور نمک کریستالة دریا دارد. با توجه به هزینة حمل و نقل آب دریا به مراکز تکثیر برای تولید آب لب‌شور، تولید آب لب‌شور تهیه‌شده با نمک کریستالة دریا در دورة لاروی میگوی بزرگ آب شیرین در مراکز تفریخ‌گاه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on Influences of Different Brackish Water Sources on Larval Quality and Developmental Indices of Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Rafiee 1
  • Kamran Rezaei Tavabe 2
  • Mike Frinsko 3
  • Harry Daniels 4
  • Mohamamd Mehdi Shoeiry 5
1 Professor, Fisheries Sciences Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Graduated of Fisheries Sciences, Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Aquaculture Researcher, Jones Cooperative Extension, North Carolina State University, U.S.A.
4 Professor, Aquaculture Section, Department of Biology, North Carolina State University, U.S.A.
5 University of Applied Science and Technology of Sarpol Zahab.
چکیده [English]

The main objective of the present study was investigation on influences of different brackish water sources on freshwater prawn larval quality and developmental indices. For this study, along a larval period, four brackish water treatments with 12 PPT salinity including diluted marine water, brackish water from marine crystalline salt, brackish water with compounds of New formula and brackish water from municipal drinking water and kitchen salt were prepared; Then larval quality and developmental indices such as larval Stage index (LSI), Larval Condition Index (LCI), larvae dry weight, larval period long, tolerance to formalin stress (LC50-24 h) and survival rate were compared among these different treatments. The findings indicated that the balance of calcium and magnesium concentrations in brackish water is very important on growth, quality and larval development of freshwater shrimp larvae. The concentration of potassium ion between the Mysis and Zoa stages is very important on the larval development so that significant difference for LSI at 10 days post hatch in brackish water from New artificial formula is due to appropriate potassium concentration in it. Also the results showed that brackish water prepared from dilution of marine water is the best case for freshwater prawn hatchery and the brackish water from municipal drinking water and kitchen salt is not suitable for the hatchery; so brackish water prepared from dilution of marine water is suggested for the freshwater prawn larval period in hatcheries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freshwater Prawn
  • Larval stage index
  • Larval Condition Index
  • Hatchery