تخلیص ویتلوژنین فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از روش ترکیبی رسوب‌دهی انتخابی (EDTA-Mg2+) و استخراج از ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

4 استادیار گروه صنعت و محیط زیست، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ایران

چکیده

ویتلوژنین یک گلیکو فسفو لیپو پروتئین پیش‌ساز پروتئین‌های زرده است که نقش اصلی را در مرحلة زرده‌سازی بر عهده دارد. سطوح این پروتئین در ماهیان نابالغ و جنسیت نر به‌منزلة شاخص مواجهة ماهی با ترکیبات اخلال‌گر سیستم درون‌ریز استفاده می‌شود. هدف از این مطالعه شناسایی و تخلیص ویتلوژنین فیل‌ماهی (Huso huso) با استفاده از روش رسوب‌دهی انتخابی و استخراج از ژل است. در مطالعة حاضر، نمونه‌های پلاسمای مورد نیاز از فیل‌ماهیان ماده در مرحلة زرده‌سازی تهیه و ویتلوژنین با استفاده از ویژگی‌های خاص این پروتئین (محدودة وزن مولکولی، اختصاصی‌بودن برای جنسیت ماده، قابلیت القا از طریق استروژن‌ها، رسوب این پروتئین در حضور EDTA، همچنین واکنش اختصاصی با آنتی‌بادی ویتلوژنین فیل‌ماهی) شناسایی شد. ویتلوژنین فیل‌ماهی با استفاده از روش‌های رسوب‌دهی انتخابی ویتلوژنین (EDTA-Mg+2) و استخراج از ژل preparative با درصد خلوص بالا تخلیص شد. نتایج فرایند تخلیص این پروتئین را در شرایط احیایی به صورت یک باند منفرد و با وزن مولکولی حدود KDa 200 نشان داد. بر اساس نتایج، روش ترکیبی رسوب‌دهی انتخابی ویتلوژنین و استخراج از ژل preparative کارایی بسیار مناسبی در شناسایی و تخلیص ویتلوژنین فیل‌ماهی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Purification of beluga (Huso huso) vitellogenin using selective precipitation (EDTA-Mg+2) and excision from reducing gel preparative

نویسندگان [English]

  • Mahdi Paktinat 1
  • Bagher Mojazi Amiri 2
  • Hamid Farahmand 3
  • Mahvash Khodabandeh 4
1 MSc graduate, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Prof. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Assistant Prof. Industrial and Environmental Biotechnology Department, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), 14965-161, Tehran, Iran
چکیده [English]

Vitellogenin (Vtg) is a glycophospholipoprotein precursor of egg yolk which circulating levels of this protein in male and juvenile fish provide a sensitive indication of exposure to endocrine disruptor chemicals. The objectives of the present study were identification and purification of beluga (Huso huso) Vtg using Vtg selective precipitation (EDTA-Mg+2) and excision of Vtg band from reducing gel preparative. In this study, required plasma samples were collected from vitellogenic beluga and Vtg was identified using the specific characteristics of this protein (range of molecular weight, specificity for female, estrogen inducibility, precipitation in the presence of EDTA as well as specific reactivity of putative beluga Vtg with antibodies to beluga Vtg). Vtg highly purified by combination of Vtg selective precipitation and gel preparative. With SDS-PAGE under reducing conditions, beluga Vtg appeared as a major band of ~200 KDa. These data suggest that vitellogenin selective precipitation followed by gel preparative is an efficient procedure for the characterization and purification of beluga Vtg.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beluga
  • Gel preparative
  • purification
  • Selective precipitation
  • Vitellogenesis
  • Vitellogenin