دوره و شماره: دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 467-639 
1. بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت عضلۀ میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)

صفحه 467-477

زهره احمدی کردستانی؛ امیرحسین حمیدیان؛ سید ولی حسینی؛ سهراب اشرفی


9. تأثیر افزودن ال-کارنیتین به جیرة غذایی در میزان مقاومت به استرس‌های دما و شوری در ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

صفحه 585-597

ام البنین طاهری کندر؛ میر مسعود سجادی؛ ایمان سوری نژاد؛ عبدالرسول دریایی؛ فرشته خادمی؛ قدرت میرزاده


12. بافت‌شناسی تکامل دستگاه گوارش لاروماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) دریای خزر

صفحه 625-639

مرتضی یعقوبی؛ باقر مجازی امیری؛ محمد علی نعمت اللهی؛ سعید یلقی