بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت عضلۀ میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد, گروه محیط زیست, دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استادیار گروه محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

آبزیان از مهم‌ترین منابع غذایی انسان‌اند، اما هم‌زمان فلزات سنگین واردشده به اکوسیستم‌های آبی را در بافت‌ها و اندام‌های خود جمع و در جریان چرخه‌های زیستی به سطوح غذایی بالاتر و درنهایت انسان منتقل می‌کنند. میگوها دسته‌ای از آبزیان خوراکی‌اند که با توجه به کفزی‌بودنشان میزان بسیاری عناصر سنگین را از آب دریافت می‌کنند. از این رو، در پژوهش حاضر غلظت فلزات سنگین کادمیم، نیکل، مس و روی در گونة میگوی پاسفید (Litopenaeusvannamei) بررسی می‌شود. نمونه‌ها به صورت تصادفی از بازار تهران خریداری شد. این نمونه‌ها صید استخرهای پرورشی در سواحل استان‌های خوزستان و بوشهر بود. در ابتدا طول، وزن و جنسیت آن‌ها تعیین شد. سپس بافت عضله، به روش هضم تر، هضم شد و داده‌های مربوط به غلظت فلزات با استفاده از دستگاه جذب اتمی به دست آمد. نتایج آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که بین غلظت فلزات با متغیرهای ریختی، هم‌چنین با یکدیگر هم‌بستگی وجود ندارد. هم‌چنین دو جنسیت از نظر غلظت فلزات اختلاف معنا‌داری نداشتند (مگر دربارة فلز کادمیم که نرها بیشتر از ماده‌ها جذب کرده بودند). بین غلظت فلزات با یکدیگر اختلاف معنا‌داری مشاهده شد (دربارة فلز روی این اختلاف معنا‌دار نبود). الگوی تجمع فلزات نیز به صورت زیر بود: روی> مس> نیکل> کادمیم. مقایسة غلظت فلزات با مقادیر استاندارد نشان داد که غلظت فلزات نیکل، مس و روی کمتر از استانداردهای FDA، WHO، NHMRC و MAFF است، اما دربارة فلز کادمیم غلظت بیش از استانداردها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heavy metal concentrations in muscle tissues of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان [English]

  • zohreh Ahmadi Kordestani 1
  • Amirhossein Hamidian 2
  • Seyyed Vali Hosseini 3
  • Sohrab Ashrafi 2
1 MSc. Department of Natural Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Natural Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Aquatic organisms are one of most important human food sources but they can accumulate heavy metals Entered aquatic ecosystems in their tissues and organs same time and can be transferred through the food chain to higher food levels and in the most top into the human body. Shrimps are of the main groups of sea foods; and because they are benthic species, they can absorb high concentrations of heavy metals from the media. Therefore, in this research the concentrations of heavy metals cadmium, nickel, copper and zinc were determined in white leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Samples were randomly purchased from Tehran market. The samples were caught from coastal ponds of Khuzestan and Bushehr provinces. First, Length, weight and sex of the samples were determined. Then muscle tissues were wet digested and the metal concentrations were determined using atomic absorption spectroscopy (Perkin Elmer, USA). Statistical analysis of data indicated that, there were no correlations between concentrations of metals with morphological variables. No significant differences were observed between the concentrations of metals in two sexes; however, males had higher concentrations of cadmium than females). No significant differences were observed between metals concentrations. The general pattern of metals concentrations were Zn> Cu> Ni> Cd. Comparison of the metal concentrations with standard values showed that the concentrations of nickel, copper and zinc were lower than FDA, WHO, NHMRC and MAFF standards but cadmium concentrations were higher than these standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aquatic organism
  • Heavy metals
  • Standard
  • water pollution
  • white leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
AOAC (Association of Official Analytical Chemistry), 1995. Official methods of analysis, 16th ed. Arlington, VA, USA.
Askary Sari, A. and Velayatzadeh, M., 2000. Lead and zinc concentrations in liver and muscle tissues of two fish species, rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and common carp (Cyprinus carpio) Journal of Iran Veterinary, 7, 1, 30-35 (in Persian).
Askary Sari, A., 2010. The study of heavy metals (Pb, Hg and Cd ) in (Barbus grypus) and (Liza abu) in Karoon and Karkheh rivers. Journal of Marine, 1, 4, 95-107 (in Persian).
Balkas, T.I., Tugrul, S. and Salibogh, I., 1982. Trace metal levels in fish and crustacea from north-eastern Meditenanean coastal waters. MarineEnvironmentalResearch, 6, 4, 281-289.
Brouwer, M., Syring, R. and Brouwer, T.H., 2002. Role of a copper-specific metallothionein of the blue crab, Callinectes sapidus, in copper metabolism associated with degradation and synthesis of hemocyanin. Journal of Inorganic Biochemistry, 88, 228-239.
Canli, M. and Atli, G., 2002. The relationship between heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels and the size of six Mediterranean fish species. Journal of Environmental Pollution, 121, 129-136.
Cheng, K.M., H.u., C.Q., Liu, Y.N., Zheng, S.X., Qi, X.J., 2005. Dietary magnesium requirement and physiological responses of marine shrimp Litopenaeus vannamei reared in low salinity water. Aquaculture Nutrition, 11, 385-393.
Cogun, H.Y., Yuzereroglu, T.A., Firat, O., Gok, G. and Kargin, F., 2006. Metal concentrations in fish species from the northeast Mediterranean sea. Journal of Environmental Monitoring and Assessment, 121, 431-438
Eisler, R., 2006. Mercury hazards to living organism. CRC Press, 312 p.
Joseph, K. and Srivastava, J.P., 1992. Heavy metal load in prawn, Penaeus indicus (H. Milne Edwards) inhibiting ennore estuary in Madras. JournaloftheInland Fisheries SocietyofIndia, 24, 1, 30-33.
Kheirvar, N. and Dadolahi Sohrab, A.., 2010. Heavy metal concentrations in sediments and Large Scaled Barb (Barbus grypus) from Arvand river. Environmental Science and Technology, 12, 2, 123-131 (in Persian).
Khoshnood, R., 2006. Accumulation of heavy metals (V, Pb, Ni, Hg, Cd) in two species of Garangidae from Bandar abbas and Bandar Lengeh. M. Sc. thesis, azad university of Ahwaz, 73p (in Persian).
Kurun, A.,  Balkis, N., Erkan, M., Balkis, H., Aksu , A. and Ersan, M. S., 2010. Total metal levels in crayfish Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823), and surface sediments in lake Terkos, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 169, 385-395.
Lee, M.H. and Shiau, S.Y., 2002. Dietary copper requirement of juvenile grass shrimp, Penaeus monodon, and effects on non-specific immune responses. Fish and Shellfish Immunology. 13, 259-270.
Mackeviciene, E.G., 2002. Bioaccumulation of heavy metals in noble crayfish (Astacus astacus L.) tissues under aquaculture conditions. Ekologija (Vilnius), 2, 79-82.
Mohammadi Ashnani, M.H., Nafisi Bahabadi, M., Movahed, A., Hasani , E., Mohammadi M.M., 2008. The effect of using different concentrations of flaxseed oil instead of fish oil in the diet of rainbow trout for increasing n-3 fat in their tissue. Iranian South Medical Journal, 10, 128-35 (in Persian).
Mokhtar, M.B., Zaharin Aris, A., Munusamy, V., and Mangala Praveena, S., 2009. Assessment level of heavy metals in Penaeus Monodon and Oreochromis SPP. in selected aquaculture ponds of high densities development area. European Journal of Scientific Research, 30, 3, 348-360.
Movahed, A., Dehghan, A., Haji Hosseini, R., Akbarzadeh, S., Zendehboudi, A. A., Nafisi Behabadi, M., Mohammadi, M. M., Hajian, N., Pakdel, F.,  Hefzulla, A., Iranpour, D., 2013. Evaluation of heavy metals in the tissues of different species of shrimps collected from coastal waters of Bushehr, Persian Gulf. Iranian South Medical Journal, 16, 2, 100-109 (in Persian).
N.R.C. (National Research Council), 1993. Nutrient requirements of fish. National academy. Press, New York, USA.
Naseri, M., Rezai, M., Abedi, O. and Afshar Naderi, A., 2005. Determination of some heavy metals (Fe, Cu, Zn, Mg, Mn, Hg, Pb, Cd) in edible and non-edible tissues of Greenback mullet (Liza dussumieri) from Bushehr coastal areas. Iranian Journal of Marine Sciences, 4, 3&4, 59-67 (in Persian).
Nosratpur, A., Kamali, A. and Akrami, R., 2012. Effects of Immunogen Supplementation on Growth Index, Survival and Body Composition of the Pacific white Shrimp (Litopenaeus Vannamei). Journal of Renewable Natural Resources Research,, 2 (4), 65-72 (in Persian).
Paez-Osuna, F. and Ruiz-Fernandez, C., 1995. Tracce metals in the Mexican shrimp Penaeus vannamei from estuarine and marine environments. EnvironmentalPollution, 87, 243-247.
Paez-Osuna, F. and Tron-Mayen, L., 1996. Concentration and distribution of heavy metals in tissues of wild and farmed shrimp Penaeus vannamei from northwest coast of Mexicao. Environment International, 22, 4, 443-450
Parvaneh, V., 1992. Quality control and chemical tests of foods. University of Tehran publication. 322 p (in Persian).
Phuc Cam Tu, N., Ha, N.N., Ikemoto, T., Tanabe, B.C.S.T. and Takeuchi, I., 2008. Regional variations in trace element concentrations in tissues of black tiger shrimp Penaeus monodon (Decapoda: Penaeidae) from South Vietnam. Marine Pollution Bulletin, 57: 858-866.
Pourang, N., Dennis J.H. and  Ghourchian H., 2004. Tissue Distribution and redistribution of trace elements in shrimp species with the Emphasis on the roles of metallothionein. Ecotoxicology, 13, 519-533.
Saei-Dehkordi, S.S., Fallah, A. and Nematollahi, A., 2010. Arsenic and mercury in commercially valuable fish species from the Persian Gulf: Influence of season and habitat. Food and Chemical Toxicology. 48, 2945-2950.
Shahab Moghadam, F., Esmaeili Sari, A., Valinassab, T.  and Karimabad,i M., 2010. Comparison of muscular tissue concentration of heavy metals in sharpnose stinger (Himantura gerrardi) and bigeye scade (Selar crumenophthalmus) of the Persian Gulf. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 19, 2, 85-95 (in Persian).
Smith, K.L., Guentzel, J.L., 2010. Mercury concentrations and omega-3 fatty acids in fish and shrimp: preferential consumption for maximum health benefits. Marine Pollution Bulletin, 60, 1615-1618.
Sobhanardakani, S., Tayebi, L., Farmany, A, and Cheraghi, M., 2012. Analysis of trace elements (Cu, Cd, and Zn) in the muscle, gill, and liver tissues of some fish species using anodic stripping voltammetry. Environmental Monitoring and Assessment, 184, 6607-6611.
Tahon, J.P., Van Hoof, D., Vinckier, C., Witters, R., De Ley, M., and Lontie, R., 1988. The reaction of nitrite with the haemocyanin of Astacus leptodactylus. Biochemical Journal, 249: 891-896.
Wang, W.N, Wang, A.L., Zhang, Y.J., 2006. Effect of dietary higher level of selenium and nitrite concentration on the cellular defense response of Penaeus vannamei. Aquacultre, 256, 558–563.
Wickins, J.F. and O’C. Lee, D., 2002. Crustacean Farming Ranching and Culture. Blackwell Science, Oxford . Second edition, 446 p.
Wu, X.Y. and Yang, Y.F., 2011. Heavy metal (Pb, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn and Zn) concentrations in harvest-size white shrimp Litopenaeus vannamei tissues from aquaculture and wild source. Journal of Food Composition and Analysis, 24, 62-65.

Wyban, J. and Sweeney, J.,1994. Intensive Shrimp Production Technology. Argent Chemical Laboratories. 158 p.

Wyban, J., Walash, W.A. and Godin D.M., 1995. Temperature effect on growth, feeding rate and feed conversion of the pacific white shrimp. Aquaculture. 138, 267-279.

Zodape, G.V., Dhawan, V.L., Wagh, R.R., Sawant, A.S., 2011. Contamination of heavy metals in seafood marketed from Vile parle and Dadar markets of suburban areas of Mumbai (west coast of) India. International journal of environmental sciences, 1, 6, 1177-1185.