بافت‌شناسی تکامل دستگاه گوارش لاروماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

2 استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

3 دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران،کرج، ایران

4 دانشیار مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر تکامل بافت‌شناسی دستگاه گوارش ماهی کلمه از مرحلة تفریخ تا بچه‌ماهی انگشت‌قد به مدت 53 روز در شرایط طبیعی زیستگاه مرحلة نوزادگاهی این ماهی بررسی شد. سنین 1، 4، 10، 18، 28، 39 و 53‌روزگی برای مطالعات بافت‌شناسی انتخاب شد. بعد از نمونه‌برداری و تثبیت‌کردن با فرمالین 10 درصد برش‌های بافتی و رنگ‌آمیزی انجام شد. لاروهای تازه‌تفریخ‌شده لولة گوارش ساده را نشان دادند. دهان بسته، کبد لوله‌ای و کیسة شنای اولیه از سایر ویژگی‌های این مرحله بودند. در لارو چهارروزه دهان باز شد و یک مری کوتاه با بافت پوششی از نوع سنگ‌فرشی مطبق با سلول‌های جامی‌شکل اندک مشاهده شد. در لارو ده‌روزه مهم‌ترین واقعة تکاملی شروع تغذیة فعال بود. جذب کامل کیسة زرده و تکامل نهایی مری تا سن 28‌روزگی و تکامل نهایی دندان‌های حلقی، محو میکروسکوپی کیسة زرده و شروع پیچ‌خوردگی روده از سایر وقایع تکاملی تا مراحل نهایی نمونه‌برداری‌ها بودند. روده اولین و دندان‌های حلقی آخرین ناحیه بودند که تکامل یافتند. حفظ تغذیة درونی به مدت طولانی بعد از شروع تغذیة فعال از راهکارهای افزایش بقا در محدودیت‌های غذایی در این ماهی است. ویژگی‌های تکاملی مشاهده‌شده بر شبیه‌بودن تکامل دستگاه گوارش ماهی کلمه با سایر ماهیان استخوانی تأکید می‌کند و البته تفاوت‌های خاص گونه‌ای به‌خصوص در بخش دندان حلقی دیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Histological development of the alimentary channel of Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus)

نویسندگان [English]

 • Morteza Yaghoubi 1
 • Bagher Mojazi Amiri 2
 • Mohammad Ali Nematollahi 3
 • Saeed Yelghi 4
1 MSc. Deparment of Fisheries, Facultu of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Prof. Deparment of Fisheries, Facultu of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Assistant prof. Deparment of Fisheries, Facultu of Natural Resources, University of Tehran, Iran
4 Associate prof. Inland Waters, Aquatic Stocks Research Centre, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The histology of digestive tract of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) were studied for 53 days from hatching to fingerling size at the natural habitat of the larval stage. Ages 1, 4, 10, 18, 28, 39 and 53 days after hatching (DAH) were selected for the histological studies. after sampling and fixation with 10 percent formalin the histological process were conduct. The newly hatched larvae showed a simple and undifferentiated digestive tube. The oral cavity was still closed. Tubular shape liver and primary swim bladder was other features of this stage. The larvae at 4 DAH had the mouth opened and a few goblet cells between stratified cells of pharynx and a small esophagus with stratified squamous epithelium were observed. The most important incident at 10 DAH was starting the exogenous feeding. The buds and goblet cells in boccopharingeal cavity were changed position deeper in epithelium. Fully absorption of yolk sac and final differentiation of esophagus happened until 28 DPH.  The complete differentiate of pharyngeal teeth, deletion of microscopic observed yolk sac and twisting the intestine were other features until the end of the study. Intestine was the first and the pharyngeal teeth were the last region differentiated. Keeping endogenous feed long time after starting exogenous feed shows a good point in this fish to increase survival in lack of food conditions. The ontogeny features were discussed in this study showed that this organ differentiate same in this fish as other Ostariophisy fish although there are some Interspecies differences like what we saw in pharyngeal teeth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian Roach fish
 • Ontogeny
 • digestive system
 • Histology
 • larval stage
 • exogenous feeding
 1. بحرکاظمی، معصومه. 1382. مطالعۀ بافت‌شناسی و شیمی بافتی لولۀ گوارش ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) از زمان تفریخ تا مرحلۀ بچه ماهی یک تابستانه (parr). پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران. 116 ص.
 2. پوستی، ایرج و عبدالحمید، صدیق مروستی. 1378. اطلس بافت‌شناسی ماهی. انتشارات دانشگاه تهران، 328 ص.
 3. پهلوان یلی،م. مجازی امیری، ب. پوستی، ا. و بهمنی، م. 1382. مطالعۀ بافت‌شناسی تکامل لولۀ گوارش تاس‌ماهی (Acipenser persicus) ایرانی در مراحل ابتدایی زندگی. مجلۀ علمی شیلات ایران، شمارۀ 2، تابستان1383، 33-49.
 4. شیبانی، محمدتقی. 1380. بررسی لولۀ گوارش تاس‌ماهی ایرانی (A. persicus) . پایان‌نامۀ دکترای تخصصی دانشکدۀ دام‌پزشکی دانشگاه تهران، 122 ص.
 5. نوروزی، م. اکرمی،ا.و متین فر،ع. 1385.بررسی تکثیر نیمه‌طبیعی ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و تغذیۀ بچه ماهیان آن تا مرحلۀ رهاسازی. مجلۀ علمی شیلات ایران، شمارۀ 56، پاییز 1385. 165 ص.
  1. Baglole, C.J. Murray, H.M. Goff, G.P.Wright, G.M. 1997. Ontogeny of the digestive tract during larval development of yellowtail flounder: a light microscopic and mucous histochemical study. Journal of Fish Biology,  51: 120-134.
  2. Boglione, C.. Bronzi, P.. Cataldi, E.. Serra, S.. Gagliardi, F..Cataudella, S. 1999. Aspects of early development in the Adriatic sturgeon Acipenser naccarii. Journal of Applied Ichthyology,  15: 207-213.

 

 1. Bolasina, S.. Pérez, A..Yamashita, Y. 2006. Digestive enzymes activity during ontogenetic development and effect of starvation in Japanese flounder, Paralichthys olivaceus. Aquaculture,  252: 503-515.
 2. Cahu, C.. Zambonino Infante, J.. Escaffre, A.M.. Bergot, P..Kaushik, S. 1998. Preliminary results on sea bass (Dicentrarchus labrax) larvae rearing with compound diet from first feeding. Comparison with carp (Cyprinus carpio) larvae. Aquaculture,  169: 1-7.
 3. Franck Genten, E.T., Andri Danguy. 2009. Atlas of Fish Histology. Science Publishers, Enfield, NH, USA, 223 pp.
 4. Gisbert, E.. Piedrahita, R.H..Conklin, D.E. 2004. Ontogenetic development of the digestive system in California halibut (Paralichthys californicus) with notes on feeding practices. Aquaculture,  232: 455-470.
 5. Gisbert, E.. Rodriguez, A.. Castelló-Orvay, F..Williot, P. 1998. A histological study of the development of the digestive tract of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) during early ontogeny. Aquaculture,  167: 195-209.
 6. Govoni, J.J.. Hoss, D.E..Gatten Jr, R.E. 2001. Comparison of the development and function of the swimbladder of Brevoortia tyrannus (Clupeidae) and Leiostomus xanthurus (Sciaenidae). Copeia,  2001: 430-442.
 7. Jobling, m., 1995. digestion and absorbtion. in: environmental biology of fishes. chapman & hall,  london england, 175-210 pp.
 8. Pearse, A. G. E., 1985: Histochemistry. Theoretical and applied, Vol. 2. Analytic Technology, Churchill Livingston, New York.
 9. Smallwood, W..Smallwood, M.L. 1931. The development of the carp, Cyprinus carpio. I. The larval life of the carp, with special reference to the development of the intestinal canal. Journal of morphology,  52: 217-231.
 10. Stevens , C.E..Hume , I.D. 2005. Comparative physiology of the vertebrate digestive system. Cambridge University Press, Cambridge.
 11. Treviño, L.. Alvarez-González, C.A.. Perales-García, N.. Arévalo-Galán, L.. Uscanga-Martínez, A.. Márquez-Couturier, G.. Fernández, I..Gisbert, E. 2011. A histological study of the organogenesis of the digestive system in bay snook Petenia splendida Günther, 1862 from hatching to the juvenile stage. Journal of Applied Ichthyology,  27: 73-82.
 12. Wallace, K.N.. Akhter, S.. Smith, E.M.. Lorent, K..Pack, M. 2005. Intestinal growth and differentiation in zebrafish. Mechanisms of Development,  122: 157-173.

Zambonino Infante, J.L..Cahu, C.L. 2007. Dietary modulation of some digestive enzymes and Metabolic processes in developing marine fish: Applications to diet formulation. Aquaculture,  268: 98-105.