اثر سطوح مختلف پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae در رشد، بقا، بازماندگی و شاخص‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه شیلات، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae به اختصار (YCW) در شاخص‌های رشد، تغذیه، درصد بازماندگی، شاخص‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. تعداد 600 قطعه قزل‌آلا با وزن متوسط (1±20) گرم به 4 تیمار و 3 تکرار (در هر تکرار 50 قطعه ماهی) تقسیم شدند. تیمارهای 1،2، 3 و 4 به ترتیب با جیره‌های حاوی 0، 5/0، 5/1 و 5/2 گرم پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae به مدت 60 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد وزن بدن قزل‌آلای رنگین‌کمان در تیمار شاهد (تیمار 1)، تیمار 2، تیمار 3 و تیمار 4 به ترتیب 35/0±70/48،30/0±60/50،20/0±40/52،15/0±30/52 گرم بود. بالاترین میزان وزن بدن در دورة 60 روز پرورش در تیمار 3 مشاهده شد که نسبت به تیمار شاهد دارای اختلاف معنی‌دار بود، اما با تیمار 5/2 گرم اختلاف معنی‌دار نداشت (05/ 0P>). طول بدن قزل‌آلای رنگین‌کمان در تیمار شاهد (تیمار 1)، تیمار 2، تیمار 3 و تیمار 4 به ترتیب 05/0±1/16،03/0±4/16، 03/0±8/16، 05/0±7/16 سانتی‌متر بود. به طوری که در دورة پرورش مقادیر مختلف 5/0، 5/1 و 5/2 گرم پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae اختلاف معنی‌داری بین تیمار شاهد و تیمارهای 5/0، 5/1 و 5/2 گرم در کیلوگرم جیرة غذایی تأثیری در طول ماهیان پرورشی مشاهده شد (05/0P<) و فقط بین تیمار 5/1 و 5/2 گرم با هم اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد (05/0P>). افزودن پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae به جیرة غذایی ماهیان انگشت‌قد قزل‌آلای رنگین‌کمان تأثیری در افزایش درصد بازماندگی نداشته است. در این تحقیق پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae با این‌که در تعداد فاکتورهای خونی شامل گلبول‌های قرمز (RBC) و هماتوکریت (HCT) تأثیر نداشت (05/0P>)، ولی در میزان هموگلوبین و اندیس‌های گلبولی نمونه‌های قزل‌آلای رنگین‌کمان در تیمارهای مختلف آزمایشی تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<). همچنین همة شاخص‌های رشد در تیمارهای تغذیه‌شده با پربیوتیک دیوارة سلولی مخمر Saccharomyces cerevisiae با تیمار شاهد تفاوت معنی‌دار داشتند (05/0P<) و باعث بهبود این شاخص‌ها نسبت به تیمار شاهد شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prebiotic effect of different levels of the cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae on growth, survival, Open retardation and blood indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Mehran Javaheri Baboli 1
  • Naval Daer 2
1 Assistant Prof., Department of Fisheries, Ahvaz branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 M.Sc., Depatment of Fisheries Science, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Khoozestan, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of prebiotic short Saccharomyces cerevisiae yeast cell wall (YCW) on growth , nutrition and survival rates , blood indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were studied . 600 pieces of salmon with an average weight of (1 ± 20) g 4 treatments and 3 replications (each replication 50 pieces of fish) groups. Treatments 1, 2, 3 and 4, respectively, with diets containing 0, 0.5, 1.5 and 2.5 grams of prebiotic cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae were fed for 60 days. The results showed that the body weight of rainbow trout in the control treatment (treatment 1), treatment 2, treatment 3 and treatment 4, respectively, 48.70± 0.3, 60.50 ± 0.30, 40.52 ±0.20, 30.52 ± 0.15 g. Highest level BW 60 day breeding period was observed in treatment 3 was significantly higher than the control treatment (P <0.05). But with treatment, 2.5 gram difference was not significant (P> 0.05). Rainbow trout body length in control treatment ( treatment 1 ) , treatment 2 , treatment 3 and treatment 4 , respectively, 1.16 ± 0.05, 16.4 ± 0.03, 16.8 ± 0.03, 16.7 ± 0.05 cm , so that the period of different doses of 0.5 , 1.5 and 2.5 grams of prebiotic cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae significant differences between treatment and control treatments, 0.5 , 1.5 and 2.5 g per kg of feed for farmed fish were observed during the impact (P <0.05) and treated only between 1.5 and 2.5 gram difference was not significant (P>0.05). Add the yeast Saccharomyces cerevisiae cell wall is prebiotic to the diet of fish fingerling rainbow trout, has no effect on increasing survival rates. In this study the prebiotic cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae , though the blood contains red blood cells (RBC), hematocrit (HCT), had no effect (P>0.05), but hemoglobin, RBC indices trout samples Rainbow treatments tested in this study , there was no significant difference (P <0.05). All treatments were well fed with prebiotic growth in the cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae were significantly different from the control (P <0.05) and improve these indicators were compared to the control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • hematological
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • the cell wall of the yeast Saccharomyces cerevisiae
  • Survival
Akrami, R., Hajimoradloo, A.M., Matinfar, A., Abedian Kenari, A., 2009. Effect of Dietary Prebiotic Inulin on Growth Performance, Intestinal Microflora, Body Composition and Hematological Parameters of Juvenile Beluga, Huso huso (Linnaeus, 1758). Journal the World Aquaculture Soceity 40, 771-779.
Cerezuela, R., Cuesta, A., Meseguer, J., Esteban, M.A., 2007. Effects of inulin on gilthead seabream (Sparus aurata L.) innate immune parameters. Fish and Shellfish Immunology 24(5), 663-668.
Feldman, B.F., Zinkl, J.G., Jain, N.C., 2000. Schalm's Veterinary Hematology 5th ed. Lippincott Williams & Wilkins. PP, 1120-1124.
Gibson, L.F., Woodworth, J., George, A.M., 1998. Probiotic activity of Aeromonas media on the pacific oyster, Crassostrea gigas, with Vibrio tubiashii. Aquaculture 169, 111-120.
Grisdale-Helland, B., Helland, S.J., Gatlin, D.M., 2009. The effects of dietary supplementation with mannanoligosaccharide, fructooligosaccharide or galactooligosaccharide on the growth and feed utilization of Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture 283, 163–167
Irianto, A., Austin, B., 2002. Probiotics in aquaculture, Journal fishery Disease 25, 633-642.
Iwama, G., Nakanishi, T., 1996. The fish immune system. Academic Press, London. Chapter 3: innate Immunity in fish, 73-114.
Li, P., Galtin, D.M., 2004. Dietary brewer's yeast and the prebiotic GroBiotic TM AE influence growth performance, immune responses and resistance of hybrid striped bass(Morone chrysops × M.saxatilis) to Streptococcus iniae infection. Aquaculture 231, 445-456.
Li, P., Burr, G.S., Gatlin, D.M., Hume, M.E., Patnaik, S., Castille, F.L., Lawrence, A.L., 2008. Dietary supplementation of short-chain fructooligosaccharides influences gastrointestinal microbiota composition and immunity characteristics of  pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, cultured in a recirculating system. Journal Nutrition 137, 2763-2768.
Mahious, A.S., Ollevier, F., 2005. Probiotics and Prebiotics in Aquaculture: A Review. 1st Regional Workshop on Techniques for Enrichment of Live Food for Use in Larviculture, 7-11 March, Urmia, Iran, 17-26.
Mahious, A.S., Gatesoupe, F.J., Hervi, M., Metailler, R., Ollevier, F., 2005. Effect of dietary inulin and oligosaccharides as prebiotics for weaning turbot, Psetta maxima (Linnaeus, C. 1758). Aquaculture International 14 (3), 219-229.
Mazurkiewicz, J., Przybyl, A., Golski, J., 2008. Usability of fermacto prebiotic in feeds for common carp (Cyprinus carpio L.) fry. Nauka Przyr Technology 2 (3), 15-24.
Montero, I., Asencio, A., Ruiz, I., Hernandez, I., 1999.Family interventions in schizophrenia: an analysis of non-adherence. Acta Psychiatrica Scandinavica100, 136-141.
Pryor, G.S., Royes, J.B., Chapman, F.A., Miles, D., 2003. Mannanoligosaccharides in Fish Nutrition: Effects of Dietary Supplementation on Growth and Gastrointestinal Villi Structure in Gulf of Mexico Sturgeon. North American Journal of Aquaculture 65, 106-111.
Sado, R., Bicudo, A., Cyrino, J., 2008. Feeding dietary mannan oligosaccharides to juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus, has no effect on hematological parameters and showed decreased feed consumption. Journal of the World Aquaculture Society 39, 821-827.
Salze, G., McLean, E., Schwarz, M.H., Craig, S.R., 2008. Dietary mannan oligosaccharide enhances salinity tolerance and gut development of larval cobia. Aquaculture 274, 148-152.
Staykov, Y., Spring, P., Denev, S., Sweetman, J., 2007. Effect of a mannan oligosaccharide on the growth performance and immune status of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture International 15, 153-161.
Taati, R., Soltani, M., Bahmani, M., Zamini, A.A., 2011. Effect of the prebiotics Immunoster and Immunowall on growth performance of juvenile beluga (Huso huso). Journal of Applied Ichthyology 27 (2), 796-798.
Thrall, M.A., 2004.Veterinary Hematology and Clinical Chemistry. Lippincott Williams & Wilkins, USA, pp: 241, 277-288, 402.
Vendemiatti, J.A., Costa, A.B., Cyrino, J.E.P., 2003. Mananoligossacarıide osalimentares (MOS) comoagentes profila´ticos das infeccxo˜es por Edwardsiellatarda emTila´pia do Nilo (Oreochromis niloticus). Journal of the world aquaculture society 132–140:
Welker, T.L., Lim, C., Yildirim-Aksoy, M., Shelby, R., Klesius, P.H., 2007. Immune response and resistance to stress and Edwardsiella ictaluri, fed diets containing commercial whole cell yeast or yeast subcomponents. Journal of World Aquaculture Society 38 (1), 24-35.
Yujisado, R., De Almeida, A.J., 2008. Feeding dietary mannan oligosaccharides to juvenile Nile tilapia, Oreochromisniloticus, has no effect on hematological parameters and showed decreased feed consumption. Journal of the world Aquaculture Society 39 (6), 821-827.
Ziemer, C.J., Gibson, G.R., 1998. An overview of probiotics, prebiotics and synbiotics ine the functional food concept: Perspectives and future strategies. International Dairy Journal ,8473-479.