بررسی محتویات لولة گوارش کپوردندان گنو (Aphanius ginaonis Holly, 1929 ) در ارتباط با سیانوباکتری‌های چشمة آب گرم گنو، بندرعباس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی دریا- دانشکدة علوم پایه- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران

2 گروه شیلات- دانشکدة علوم و فنون دریایی- دانشگاه هرمزگان- بندرعباس- ایران

3 گروه زیست‌شناسی- دانشگاه پیام‌نور- بندرعباس- ایران

4 گروه زیست‏شناسی- دانشکدة علوم- دانشگاه رازی- کرمانشاه- ایران

چکیده

کپوردندان گنو (Aphanius ginaonis) در جهان فقط منحصر به چشمة آب گرم گنو واقع در استان هرمزگان است. در این تحقیق برخی از جنبه‌های زیست‌شناختی کپوردندان گنو همچنین، محتویات لولة گوارش این ماهی و ارتباط آن با سیانوباکتری‌های موجود در چشمة آب گرم بررسی شد. بدین منظور نمونه‌برداری به صورت ماهانه و به مدت یک سال انجام گرفت و نمونه‌ها بلافاصله در محلول فرمالین 5 درصد تثبیت سپس، برای انجام‌دادن مراحل بعدی به آزمایشگاه منتقل شدند. به منظور بررسی زیست‌شناختی این ماهی شاخص‌هایی نظیر طول کل ماهی، طول استاندارد، طول لولة گوارش، وزن کل ماهی، و وزن لولة گوارش اندازه‌گیری شدند و تعیین جنسیت انجام گرفت، سپس لولة گوارش آنها باز و محتویات آن بررسی شد. محتویات هر قسمت از لولة گوارش به طور جداگانه بررسی شد که بیشتر حاوی سیانوباکتری‌ها بودند. سیانوباکتری‌های موجود در لولة گوارش، با استفاده از کلید شناسایی معتبر، شناسایی و مشخص شد که گونة Spirulina subsalsa بیشترین فراوانی را در لولة گوارش این ماهی دارد. به نظر می‌رسد که کپوردندان گنو در چشمة آب گرم گنو بیشتر رژیم گیاه‌خواری داشته باشد، اما گاهی از لارو حشرات آبزی نیز تغذیه می‌کند. با توجه به اینکه در زیستگاه کپوردندان‌ گنو 32 گونه سیانوباکتری شناسایی شد و از طرفی گونه‌های مختلف سیانوباکتری Spirulina غنی از پروتئین‌اند، به نظر می‌رسد این ماهی دارای قدرت تشخیص و انتخاب از بین گونه‌های مختلف سیانوباکتری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of Gastrointestinal contents Kapoordandan-e Geno, Aphanius ginaonis (Holly, 1929) associated with hot spring cyanobacteria of the Geno - Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • Zahra Bagheri Dehbarez 1
  • Morteza Yousefzadi 1
  • Ahmad Noori 2
  • Mitra Arman 3
  • Parya Parto 4
1 MSc, Department of Marine Biology - Faculty of Science - Hormozgan University - Bandar Abbas - Iran
2 Assistant Prof. Department of Fisheries - Faculty of Agriculture - Hormozgan University - Bandar Abbas – Iran
3 Instructor, Department of Biology - Payamnour University - Bandar Abbas – Iran
4 Assistant Prof. Department of Biology - Faculty of Science - Razi University - Kermanshah – Iran
چکیده [English]

Aphanius ginaonis is exclusive to the Geno hot spring, located in the Hormozgan province. In this paper some biological aspects of Aphanius ginaonis and contents of its digestive tract and its relation with cyanobacteria (blue-green algae) in the Geno hot spring was examined. Sampling was conducted monthly, samples were fixed in 5% formalin immediately after fishing and transferred to the Ichthyology lab for next steps. In this study the biological characters such as total length, standard length, length of gut, total weight and weight of gut where measured and the sex was determined. Then the digestive tract was opened and its contents were investigated. The contents of each part of digestive tract were examined separately, which were mostly contain cyanobacteria. The digestive tract cyanobacteria were identified by using the valid identification key and determined that Spirulina subsalsa is the most common cyanobacteria in digestive tract in A.ginaonis. It seems that this fish species diet is mostly herbivorous but sometimes also feeds on aquatic insect larvae. As regards in habitat of Geno tooth-carp, 32 species of cyanobacteria have been identified, on the other hand various species of Spirulina are rich of protein, it seems that A.ginaonis are able to identificate and select among various species of cyanobacteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aphanius ginaonis
  • Fish biology
  • Cyanobacteria
  • Geno hot spring