مقایسة خصوصیات اندازشی و شمارشی سیاه‌ماهی (Capoeta capoeta; Güldenstaedt, 1773) در بالادست و پایین‌دست سد منجیل و سد تاریک در رودخانة سفیدرود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، ایران

2 استادیار گروه شیلات، دانشگاه گیلان، ایران

3 استادیار گروه شیلات دانشگاه گیلان، ایران

4 استادیار گروه زیست‌شناسی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور مقایسة تفاوت‌های اندازشی و شمارشی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta در سه نقطه در طول رودخانة سفیدرود که سدهای منجیل و تاریک در آن احداث شده‌اند به اجرا درآمد. در مجموع 100 قطعه ماهی شامل 40 قطعه مربوط به ایستگاه بالادست سد منجیل، 27 قطعه مربوط به ایستگاه پایین‌دست سد منجیل (بالادست سد تاریک)، و 33 قطعه مربوط به ایستگاه پایین‌دست سد تاریک با الکتروشوکر صید شدند. در این مطالعه 36 صفت اندازشی و 12 صفت شمارشی بررسی شدند. داده‌های اندازشی (پس از استانداردسازی) با آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تحلیل متغیرهای کانونی تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای کانونی نشان داد که جمعیت ماهیان سه ایستگاه به طور کامل از یکدیگر متمایزند. نتایج آزمون تجزیه به مؤلفه‌های اصلی نشان داد که جمعیت‌های سیاه‌ماهیان این سه ایستگاه در صفات اندازشی در 3 فاکتور از یکدیگر متمایز می‌شوند. دلیل تمایز جمعیت ماهیان بالادست و پایین‌دست سدهای منجیل و تاریک احتمالاً مربوط به اثر سد بر زیستگاه آنها در نتیجة فاکتورهای اندازشی و شمارشی می‌تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Morphometric and Meristic Comparison of Capoeta capoeta (Güldenstaedt, 1773) from Upstream and Downstream of the Manjil Dam and Downstream of Tarik Dam in Sefidroud River

نویسندگان [English]

  • Adeleh Heidari 1
  • Hamed Mousavi-Sabet 2
  • Majidreza Khoshkholgh 3
  • Hamid Reza Esmaeili 4
1 MSc.,Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
2 Assistant Prof. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran.
3 Assistant Prof. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Guilan, Iran
4 Assistant Prof. Department of Biology, College of Sciences, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to compare the morphometric and meristic characteristics of up- and downstream Capoeta capoeta populations in Manjil and Tarik dams at three part of Sefidroud River. A total of 100 individuals of Capoeta capoeta including 40, 27 and 33 specimens from upstream and downstream Manjil dam and downstream Tarik dam, respectively were caught by electrofishing. Thirty six morphometric and 12 meristic characteristics were examined. The extracted data were analysed after data standardization using principal components analysis (PCA) and canonical variate analysis (CVA). CVA revealed that these three populations were distinct from each other in morphometric characters. PCA showed that these three populations are distinct from each other in morphometric characteristics (making 3 principal factors). We conclude that different habitat conditions caused by Manjil and Tarik dams may be led to different meristic and morphometric charactristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capoeta capoeta
  • Sefidroud river
  • morphological characteristics
  • Manjil dam
  • Tarik dam