بررسی برخی عوامل موقعیتی مؤثر در رفتار مصرف‌کنندگان خانگی ماهی در تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

برای شناسایی برخی عوامل موقعیتی مؤثر در رفتار مصرف‌کنندگان خانگی ماهی در تهران، پرسش‌نامه طراحی شد. با سنجش پایایی و روایی پرسش‌نامه، به طور تصادفی از 295 خانوار تهرانی به تفکیک هر یک از مناطق شهرداری تهران پرسش‌نامه تکمیل شد. میزان اهمیت عوامل مؤثر و اولویت‌بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن به دست آمد و مقایسة بین عوامل مؤثر و اولویت آنها در گروه‌های مختلف انواع مصرف‌کنندگان ماهی انجام گرفت. نتایج نشان داد بهداشت محیط، بو و تهویة محیط، شیوة عرضه، نظافت و پوشش فروشنده و رفتار آنها، شلوغی فروشگاه، و طرز چیدمان مهم‌ترین عوامل موقعیتی خرید و مصرف در انواع گروه‌های خانوارهای تهرانی‌اند. کنجکاوی فرد مهم‌ترین انگیزة اولین مرتبة خرید بوده است. ضمن اینکه بیشتر خریداران به خرید ماهی از ماهی‌فروشی‌ها علاقه‌مندند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of some situational factors on home consuming behavior fishes in Tehran

نویسنده [English]

  • Afshin Adeli
Assistant Professor Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

To identify situational influences parameters on fish home consumer’s behavior was designed of questionnaire in Tehran. After the Reliability and viability evaluation of questionnaire. it was prepared and filled randomly for 295 of households of different localities of Tehran with considering the proportion of population in each localities. The degree of importance of effective parameters and their priority were calculated by Fridman test, and the effective parameters with priority was done among all groups of fish consumers. The results showed that, Hygiene Place, smell, ambient ventilation, presentation, cleanliness and clothing seller and their behavior, Crowded store  and Picking Method are the most important situational influences purchasing and consumption factors totally of Tehranish households, Curiosity was the main motivation for buying first-order. While buyers are most interested in buying fish from the fish store.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Situational Factors
  • Consumer behavior
  • Fish market
  • Physical surroundings
  • TEHRAN