شناسایی مولکولی و پاتولوژیک Lactococcus garvieaeجداسازی شده ازماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)پرورشی ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- کارشناس ارشد بافت شناسی آبزیان دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر و دانشجوی PhDآناتومی و جنین شناسی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 استادیار گروه بافت شناسی دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران

3 استادیار دانشکده پیرادامپزشکی دانشگاه ایلام، ایران

4 استاد گروه زیست دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران

5 استادیار گروه زیست دریا دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر 60 قطعه ماهی با علائم کلینیکی نظیر بی حالی، شنای نامنظم و اگزوفتالمی از مزارع پرورشی قزل­آلای رنگین کمان واقع در اطراف شهر ایلام در بهمن ماه 1388 جمع آوری شد. جهت تشخیص عامل اصلی بیماری، نمونه­هایی از کبد، کلیه و طحال برداشته و در محیط کشت آگار خوندار ( blood agar) در دمای 22 درجه سانتی­گراد به مدت 24 ساعت انکوبه شد. جهت تأیید ایزوله­ها از  multiplex PCR و ژن­های  16S rRNA، lctO و 16S- 23S rRNA  که به ترتیب جهت شناسایی  Lactococcus garvieae, و Streptococcus iniae. S. dysgalactiae به کار می روند استفاده شد. در این مطالعه برای غالب ایزوله­ها باندی به طول  bp 1100 تشکیل شد که مربوط به باکتری  L. garvieae می باشد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که عامل اصلی بروز سپتی سمی  L. garvieae بوده است. نتایج حاصل از مطالعات هیستوپاتولوژیک در ماهیان مبتلا به لاکتوکوکوزیس شامل ایجاد فضای ادماتوز و بلند شدن اپیتلیوم لاملا­ها، آنوریسم در مویرگ­های لاملا، هیپرتروفی و هیپرپلازی سلول­های اپیتلیال و افزایش لکوسیت­ها در آبشش، ضخیم شدگی غشای پایه گلومرولی، نکروز سلول­های توبولی، افزایش مراکز ملانوماکروفاژ، احتقان و خونریزی در کلیه بود. در نهایت به نظر می رسد Multiplex PCR روش تشخیصی قطعی جهت شناسایی سریع باکتری به ویژه در عفونت های ترکیبی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular and pathological identification of Lactococcusgarvieae isolated from cultured rainbow trout in Ilam

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Heidarinejad 1
  • Negin Salamat 2
  • Fazel Pourhmad 3
  • Ahmad Savari 4
  • Bita Archangi 5
1 M.Sc. Animal Science-Aquatic Histology of department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr , Iran.
2 Assistant professor of department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr , Iran.
3 Assistant professor of School of Veterinary Medicine, Ilam University, Ilam, Iran.
4 Assistant professor of department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr , Iran
5 Assistant professor of department of Marine Biology, School of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, Khorramshahr , Iran
چکیده [English]

In the present study, 60 diseased rainbow trout with clinical signs such as lethargie, erratic swimming and exophthalmia were collected from rainbow trout farms in Ilam  in January 2010. For detection the agent of disease, Samples were collected from liver, kidney and spleen of fish and cultured on blood agar and incubated at 22 ºC for 24 h. Isolates were confirmed using a m-PCR targeting 16S rRNA, lctO-gene and 16S- 23S rRNA that detect Lactococcus garvieae, Streptococcus iniae and S. dysgalactiae, respectively. In the present study a single band of 1100 bp for L. garvieae for most of isolates. It concluded that the main agent of septicemia was L. garvieae. Edema of the secondary lamellae and epithelial lifting, lamellar capillary aneurysms, hypertrophy and hyperplasia of epithelial cells in gill and thickening of the glomerular basement membrane of glomerulus capsule,tubular cell necrosis, increase of melanomacrophage centers, blood congestion and hemorrhage in the kidney were the most histopathological changes observed in the diseased fish. In conclusion, it seems that Multiplex PCR is a definite method for rapid detection of bacteria in mixed infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactococcus garvieae Streptococcus iniae
  • pathology
  • Rainbow trout
  • multiplex PCR