پراکنش مکانی جوامع ماکروبنتیک در ارتباط با شرایط محیطی سواحل بین‌جزر و مدی و زیر‌جزر و مدی بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

2 دانشیار، گروه بیولوژی دریا، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

3 استادیار، موسسه تحقیقات شیلات، ایران

چکیده

پراکنش مکانی جمعیت ماکروبنتوزها در طول سواحل ایرانی خلیج فارس از استان بوشهر مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه­ها با گرب van Veen از نواحی بین­جزر و مدی (0 متر) و زیر­جزر و مدی (اعماق 5 و 10 متر) در 16 ایستگاه و 6 ترانسکت شامل 4 بندر (گناوه، بندرگاه، رستمی و عسلویه) و 2 خور (فراکه و شیف) جمع­آوری شد. در کل 17 گروه از ماکروبنتوزها در تحقیق حاضر شناسایی شدند به­طوری­که بیشترین اجتماعات غالب به­ترتیب متعلق به نرمتنان، کرمهای حلقوی، بندپایان و سایر ماکروبنتوزها بود. میانگین تراکم (فراوانی) ماکروبنتوزها در اثر متقابل عمق × ترانسکت در دامنه­ای از 450 تا 4380 عدد در متر مربع و میانگین بیوماس (تر) نیز در دامنه­ای از 9 تا 165 گرم در متر مربع قرار داشت. بالاترین فراوانی و بیوماس ماکروبنتوزها به­ترتیب در اعماق 10 متر و بین­جزر و مدی مشاهده شد. به­طور­کلی تاثیر پارامترهای محیطی مانند عمق آب، ترانسکت، بافت و مواد آلی رسوبات بر شاخص­های بیولوژیک (تراکم و بیوماس) و شاخص­های اکولوژیک (تنوع و غنا) و الگوی پراکنش ساختار ماکروبنتوزها مشخص شد. در نتیجه با افزایش عمق و رسوبات نرم، تراکم بالا و کاهش بیوماس مشاهده شد. همچنین تراکم و بیوماس اختلاف معنی­دار (05/0>p و 01/0>p) داشت که می­تواند با ترکیبی از فاکتورهای مختلف مانند عمق، ترانسکت، ویژگیهای رسوب، شرایط هیدرودینامیک و آلودگی دریا مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Spatial Distribution of Macrobenthic Communities in Relation to Environmental Conditions on the Intertidal and Subtidal of Bushehr Coasts

نویسندگان [English]

  • Akbar Farsi 1
  • Jafar Seyfabadi 2
  • Fereidoon Owfi 3
2 Associate Prof., Marine Biology Department, Tarbiat Modares University, I.R. Iran
3 Assistant Prof., Iranian Fisheries Research Organization, I.R. Iran
چکیده [English]

The spatial distribution of the macrobenthos community was studied along the Iranian coasts of Persian Gulf of Bushehr province. Samples were collected with van Veen grab from intertidal (0 m) and subtidal (depths 5 m and 10 m) zones at 16 stations determined in 6 transects, including 4 harbors (Genaveh, Bandargah, Rostami and Asaluyeh) and 2 creeks (Farakeh and Shif). A total of 17 groups (taxa) of macrobenthos were identified during research so that the most dominant assemblages belonged to Mollusca, Annelida, Arthropoda and miscellaneous groups, respectively. The average density (abundance) of macrofauna in depth*station ranged from 450 to 4380 ind/m2 and the average biomass (wet) ranged from 9 to 165 g/m2, also. Highest value of density and biomass were observed at 10 m and intertidal depths, respectively. Generally, the environmental parameters such as water depth, transect, sediments texture and organic matter found to influence the biological indices (density and biomass), ecological indices (diversity and richness) and structure distribution pattern of macroinvertebrates. In conclusion with increase depth and soft sediment was showed high density and decrease biomass. Also, density and biomass varied significantly (p<0.05 and p<0.01) which could be correlated with combination of different factors such as depth, transect, sediment characteristics, hydrodynamic conditions and marine pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Distribution
  • Macrobenthic communities
  • Intertidal
  • subtidal
  • Bushehr