بررسی ترجیح چشایی و رفتار غذایی ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) با استفاده ازغلظت‌های مختلف اسیدهای آمینه آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

2 استادیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 دانشیار گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

پژوهش ها نشان می دهدکه اسیدهای آمینه آزاد اثرتحریکی بر سیستم چشایی ماهی ها دارد. وجود این مواد در غذاهای آزمایشی باعث تغییر در رفتار غذایی ماهی­ها شده و مصرف بیشتر غذا را در پی دارد. در مطالعه حاضر پاسخ های رفتار چشایی بچه ماهی های سفید(Rutilus frisii kutum)  به گرانول های حاوی مقادیر مختلف اسید آمینه های متیونین، پرولین، سیستئین و اسید گلوتامیک وتعیین مطبوعیت چشایی آن ها با استفاده ازعلم رفتار شناسی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گرانول­های حاوی غلظت­های (001/ 0 ،01/0و 05/0 مولار) این مواد وگرانول های شاهد تهیه و پاسخ های رفتار غذایی در مواجه با هریک از گرانول ها ثبت گردید. دربین غلظت های مختلف استفاده شده، بیشترین درصدمصرف، بالاترین شاخص مطبوعیت و درصد خورده به تلاش در غلظت­های مختلف پرولین و اسید گلوتامیک مشاهده شد (05/0P<)، تکرار عمل قاپیدن در مواجه با اسیدهای آمینه مختلف، تفاوت معنی دار نشان نداد، اما در غلظت بالای مواد تعداد قاپیدن آن کاهش یافت. همچنین مدت زمان نگهداری گرانول­ها در دهان از همبستگی بالا با شاخص مطبوعیت برخوردار بود. عدم تفاوت معنی دار (05/0P>) در میزان مصرف گرانول­های حاوی متیونین و سیستئین درمقایسه با شاهد، آن­ها را در دسته اسیدهای آمینه خنثی برای ماهی سفید قرار داد درحالی­که اسید آمینه پرولین و اسید گلوتامیک با ایجاد تفاوت معنی دار در میزان مصرف گرانول­ها از جاذبیت چشایی برای ماهی سفید برخوردار بودند. تفاوت در پاسخ چشایی گونه­های مختلف ماهی به اسیدهای آمینه مشابه، به اختصاص گونه­ای در ترجیح چشایی نسبت داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feeding behavior and Taste preferences of Rutilus frisii kutum to Free Amino Acids

نویسندگان [English]

  • Goli Noori 1
  • Vali Jafari 2
  • Rasoul Ghorbani 3
  • Shaida Goli 1
1 MSc student of fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Assistant professor of fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Associated professor of fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Free amino acids have a stimulatory effect on the taste system. Taste preferences of Mahi sefid (Rutilus Frissi Kutum) 1.5±0.5g to granules containing different amounts of amino acids were established. The granules containing different concentrations amino acids, and control (lacking amino acids) preparation, and behavioral responses to each granule were recorded. Highest palatability index, percentage of consumption and consumption/grasp, were observed at concentrations of 0.01M of Glutamic acid. Least palatability index, percentage of consumption and consumption/grasp were observed at different concenterations of cysteine. No significant difference at repeat the grasp in the several of amino acids (P≥0.05), but in high concentrations of substances decreased. High correlation was between in duration of storage granules in the mouth and palatability index. Proline and Glutamic acid were highly attractive and methionine and cysteine were neutral or deterent. Different behavioral responses in varied fish speaces to same amino acids, ascribed to highly species-specific in fish taste preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rutilus frissi kutum
  • Behavior of Feeding
  • Palatability index
  • Amino acid
  • Gustatory System