بررسی تنوع ژنتیکی در میگوی Litopenaeus vannamei با استفاده از نشانگرهای ژنتیکی SSR در بندر جاسک استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیارگروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

 با توجه به نبود اطلاعات دودمانی و نسبی مشخص از مولدین وارداتی میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)، در کشور، وضعیت ساختار ژنتیکی و تنوع ژنتیکی این گونه مشخص نیست. به منظور برآورد وضعیت کنونی خزانه ژنتیکی و بررسی شاخص های تنوع ژنتیکی، مجموع 30 نمونه از دو مزرعه امیری و گورگیج در بندر جاسک استان هرمزگان با چهار نشانگر ریزماهواره ای Pvan1758، TUDGLv1-3.224، TUDGLv5-7.33، و TUDGLv7-9.17 ردیابی شدند. تعداد آلل ها در هر نشانگر، پنج تا ده آلل بود. میانگین تعداد آلل ها (Na) از نظر جمعیتی، محدوده ای از 5/7 تا 75/7 و تعداد موثر آنها (Ne) از 834/4 تا 148/5 بود. میانگین مقدار هتروزیگوتی مشاهده شده (Ho) از نظر جمعیتی، محدوده ای از 458/0 تا 479/0، که کمتر از مقدار هتروزیگوتی مورد انتظار (791/0 تا 794/0) بود. مقادیر هتروزیگوتی مشاهده شده (Ho) پایین تر از مقادیر هتروزیگوتی مورد انتظار (He) بودند، بجز برای TUDGLv1-3.224، در جمعیت گورگیج، که نقص کلی انواع هتروزیگوتی را برای نشانگرهای تحت مطالعه نشان می دهد. میانگین محتوی اطلاعات چند شکل (PIC) در دو جمعیت از نظر نشانگری (88/0)، نشان دهنده به شدت چند شکل بودن نشانگرهای مورد مطالعه است. جمعیت مزرعه امیری در نشانگرهای TUDGLv5-7.33 و Pvan1758 (P<0.001)؛ و جمعیت مزرعه گورگیج در نشانگرهای TUDGLv5-7.33 (P<0.01)، TUDGLv7-9.17 و Pvan1758 (P<0.001)؛ از تعادل هاردی- واینبرگ (HWE) انحراف داشتند. میانگین ضریب درون آمیزی (FIS)، 41%، و ضریب تمایز ژنتیکی جفتی بین جمعیتی (FST)، 100/0 بود. با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس مولکولی (AMOVA)، تنوع مولکولی بین جمعیتی (15%) و درون جمعیتی (85%)، بدست آمدند. همچنین، مقادیر PhiPT و Nm، به ترتیب 149/0 و 432/1، نشان داد که تمایز ژنتیکی متوسط و جریان ژنی کافی بین دو جمعیت مطالعه شده وجود دارد. FIS بالا و FST متوسط، اهمیت ارزیابی مداوم تنوع ژنتیکی را در جمعیت های میگوی وانامی پرورشی در هرمزگان، مورد تاکید قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of the genetic variability in Litopenaeus vannamei shrimp, using SSR markers, in Jask port of Hormozgan province

نویسندگان [English]

  • Saiwan Rezaee 1
  • Hamid Farahmand 2
  • Mohammad Ali Nematollahi 3
1 MSc. Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
2 Associate Prof. Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Assistant prof. Dept. of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Due to the lack of specified linage and parentage information from exotic broodstocks of Litopenaeus vannamei shrimp, in Iran, the status of genetic structure and genetic variability of this species isnt clear. In order to estimate the current status of genetic pool and investigate the genetic variability indices, total of 30 samples from Amiri and Gorgeaj farms in Jask port of Hormozgan province, were detected with four microsatellite markers Pvan1758, TUDGLv1-3.224, TUDGLv5-7.33 & TUDGLv7-9.17. The number of alleles in every marker was 5-10; the mean number of alleles (Na) by populations ranged from 7.5 to 7.75 and their effective number of alleles (Ne) from 4.834 to 5.148. The mean value of observed heterozygosity (Ho) by populations ranged from 0.458 to 0.479, which was lower than the expected one (0.791-0.794). Observed heterozygosity values (Ho) were lower than expected heterozygosity values (He), except for TUDGLv1-3.224, in Gorgeaj population that indicating a general deficit of heterozygous types for the under studied markers. Mean polymorphism information content (PIC) in two populations based on markers (0.88), indicating the high polymorphism of studied markers. Amiris farm population in TUDGLv5-7.33 and Pvan1758 (P<0.001) markers; Gorgeajs farm population in TUDGLv5-7.33 (P<0.01), TUDGLv7-9.17 and Pvan1758 (P<0.001) markers; departed from Hardy-Weinberg equilibrium (HWE). The mean coefficient of inbreeding (FIS), 41%, and the coefficient of genetic differentiation among populations (FST), was 0.100. Using analysis of molecular variance (AMOVA), the molecular variability among (15%) and within (85%) populations were obtained. Also, values of PhiPT and Nm, 0.149 and 1.432 respectively, showed that there is moderate genetic differentiation and adequate gene flow among two studied populations. The high FIS and moderate FST highlight the importance of continuous evaluation of genetic variability in Hormozgan cultured Litopenaeus vannamei shrimp populations.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic variability
  • Microsatellite
  • Litopenaeus vannamei
  • marker
  • Hormozgan