یافتة علمی کوتاه زی‌فن نوین تکثیر مصنوعی ماهی بنی (Barbus sharpeyi) در ایران

نوع مقاله : یافته علمی کوتاه

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

3 کارشناس ارشدگروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ایران

4 دکتری حرفه‌ای گروه علوم درمانگاهی دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

5 دانشیار گروه علوم درمانگاهی دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

6 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان، گروه علوم درمانگاهی دانشکدۀ دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

ماهی بنی (Barbus sharpeyi) از خانوادۀ کپور ماهیان و ماهیان بومی استان خوزستان است. تکثیر مصنوعی این ماهی با استفاده از عصارۀ غدۀ هیپوفیز ماهی کپور انجام می‌شود. با توجه به مشکلات تکثیر مصنوعی این ماهی در ایران، هدف از این مطالعه دستیابی به زی‌فن (بیوتکنیک) نوین تکثیر ماهی بنی در ایران است. در این تحقیق تأثیر هورمون LHRH-α2 همراه عصارۀ هیپوفیز ماهی کپور معمولی (CPE) به روش 3‌تزریقه در ماهیان مولد بنی بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد لقاح در تیمار چهارم (6 میکروگرم/کیلوگرم هورمون LHRH-α2 در تزریق مرحلۀ اول، 5/0 میلی‌گرم/کیلوگرم غدۀ هیپوفیز در مرحلۀ دوم و 3 میلی‌گرم غدۀ هیپوفیز در مرحلۀ نهایی) با 55±89/84 دارای بیشترین مقدار بود. بیشترین اثر نرخ تخم‌ریزی در تیمار سوم و چهارم به ترتیب 75 و 70 درصد حاصل شده که دارای بالاترین مقدار در نرخ جواب‌دهی مولدین مادۀ بنی بوده است. در گروه 2 با درصد لقاح پایین‌تر بیشترین میزان هم‌آوری کاری (2389±41212) مشاهده شد. شاخص تولیدمثلی درصد هچ نیز در تمامی گروه‌های آزمایشی بالا به دست آمد. نتایج حاکی از آن بود که روش تزریق سه‌مرحله‌ای از لحاظ عملکردی می‌تواند برای تکثیر مصنوعی ماهی بنی مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New method (biotechic) for artificial breeding of Barbus sharpeyi

نویسندگان [English]

 • takavar mohammadiyan 1
 • Malek Silavi 2
 • Ahmadreza Hosseni 3
 • Bakhtiyar Hedari 4
 • Mehrzad Mesbah 5
 • Seraj Bita 6
1 Assistance Prof., Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
2 MSc. Student of Fishery, Faculty of Natural Resource, Marine Seiences and Technology University of Khoramshahr, Khoramshahr, Iran
3 MSc. of Fishery, Faculty of Natural Resource, Marine Seiences and Technology University of Khoramshahr, Khoramshahr, Iran
4 D.V.M. Graduateds Student of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
5 Associated Prof., Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
6 PhD Candidate of Fish Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

Barbus sharpeyi in family Cyprinidae is an endemic fish of the province Khuzestan of Iran. These fish
are produced by artificial breeding using carp pituitary extract (CPE). According to the problem of
artificial breeding about this fish in Iran, the objective of this study was to obtain the effectiveness new
method (LHRH-a2 hormone Combined with carp pituitary extract (3 injections) on reproduction index
in Barbus sharpeyi. The results showed that the LHRH-a2 hormone combined with carp pituitary
extract in three injection (specially treat2) lead to high spawning success (62% average) and weight of
stripped egg mass/ weight of stripped egg mass (8.49% average) and fertilization success (76.57%
average). Therefore, it can be concluded that like many other cyprinids, LHRH-a2 hormone combined
with carp pituitary extract (3 injection) can be effectiveness for spawning induction in Barbus
sharpeyi.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Barbus sharpey
 • biotechnic artificial breeding
 • carp pituitary extract
 • induce spawning
 • LHRH-a2 hormone
 • reproduction index