بررسی میزان رشد، شاخص‌های تغذیه‌ای و پاسخ به استرس در ماهی پیرانا (Piaractus brachypomus) با هدف تولید ماهیان خوراکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار، گروه شیلات، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

سالانه میلیون‌ها قطعه ماهی پیرانا (Piaractus brachypomus) در حکم ماهی زینتی و آکواریومی به کشور وارد می‌شود. در کشورهای امریکای جنوبی گونه‌هایی از جنس Piaractus از جمله گونۀ مورد مطالعه را با هدف پرورش گوشتی نگهداری می‌کنند. هدف از این تحقیق بررسی رشد، بقا و پاسخ به استرس در تراکم‌‌های مختلف این ماهی با هدف تولید ماهی خوراکی در سیستم مداربسته است. برای این منظور سه سیستم مداربسته طراحی شد که هر کدام شامل سه مخزن 250 لیتری بود که 200 لیتر از حجم آن‌ها از آب پر شده بود. همچنین، یک مخزن 100 لیتری به‌منزلۀ فیلتر بیولوژیکی تهیه شد. تیمارها با تراکم 50، 75 و 100 قطعه بچه ماهی در هر متر مکعب با میانگین وزن 11/0±52/3 گرم ذخیره‌سازی شدند و بچه ماهیان سه ماه پرورش یافتند. طی مدت آزمایش روزانه 10 درصد از آب مخازن پرورش تعویض شد. در این مدت ماهیان هر ماه برای بررسی تغییرات شاخص‌های رشد در تیمارهای مختلف بیومتری شدند. به منظور بررسی شاخص‌های استرسی همزمان با انجام عملیات بیومتری از ماهیان خونگیری شد تا پاسخ‌های کورتیزول و گلوکز تعیین شوند. نتایج نشان داد که در چنین شرایطی تراکم 100 قطعه ماهی در متر مکعب در برخی فاکتورهای رشد شامل میانگین وزن بدن، نرخ رشد مطلق و وزن کسب‌شدۀ روزانه تأثیر منفی دارد (05/0>P)، اما فاکتورهای نرخ رشد ویژه، نرخ رشد نسبی و شاخص وضعیت تحت تأثیر تراکم نیستند(05/0<P). همچنین، این تراکم در فاکتورهای تغذیه‌ای شامل ضریب تبدیل غذایی، ارزش تولید پروتئین و چربی تأثیر منفی داشت (05/0>P).تراکم 100 قطعه ماهی در متر مکعب در پایان سومین ماه آزمایش سبب افزایش فاکتورهای استرسی ماهیان شامل کورتیزول و گلوکز شد (05/0>P). در مجموع با توجه به کاهش میانگین وزن ماهیان و افزایش فاکتورهای استرسی در تیمار 100 قطعه ماهی در متر مکعب نسبت به تیمارهای با تراکم کمتر، در این آزمایش بهترین میزان تراکم برای پرورش ماهی پیرانا (P.brachypomus) 75 قطعه ماهی در متر مکعب تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of growth rate, nutritional indices and stress response in Pacu, Piaractus brachypomus, to produce edible fish

نویسندگان [English]

  • Majid Naserizadeh 1
  • Mohammad Ali Nematollahi 2
  • Seied Vali Hosseini; 3
1 M.Sc student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Prof., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Prof., Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The main aim of this research is study of growth, survival, nutritional indices and stress response of P. brachymous in rearing conditions in a recirculation system. An experiment carried out in 3 recirculation treatments with 3 replications in 250-liter tanks with a volume of 200 litres water. An extra 100-liter tank prepared as biological filter. Tanks were stocked in 3 densities 50, 75 and 100 fingerling.m-3 with an average weight as 3.52±0.11 for duration of 3 months. Water replacement was 10% per day. Survival was determined with counting of dead fish daily and growth with monthly biometry. Blood was collected to determine cortisol and glucose as stress response indices. The results showed that intensity of 100 pis. /m3 has a negative effect on some of the growth indices: average of body weight, absolute growth rate, and daily gained weight (P<0.05), but no effect on Specific Growth Rate (SGR), Relative Growth Rate (RGR) and Condition Factor (CF) (P>0.05). In addition, the intensity 100 pi/m3 has negative effect on nutritional indices; FCR, protein production value, fat production value (P<0.05). This stocking increased cortisol and glucose values in the fish (P<0.05). It is concluded that since the intensity 100 pi/ m3 decreased the gain weight and increased stress responses in Pacu fish, it is suggested that 75 pi/m3 is the best intensity to produce edible fish with the defined experiment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth rate
  • nutritional indices and stress response in Pacu
  • Piaractus brachypomus
  • to produce edible fish