جایگزینی پودر اسپیرولینا در جیرۀ غذایی و تأثیر آن در رشد و ترکیب شیمیایی بدن بچه ماهی نورس سفید (Rutilus frisii kutum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه شیلات، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ منابع طبیعی، صومعه‌سرا، ایران

2 استادیارگروه شیلات، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ منابع طبیعی، صومعه‌سرا، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه شیلات، دانشگاه گیلان، دانشکدۀ منابع طبیعی، صومعه‌سرا، ایران

4 کارشناس ارشد انستیتو بین‌المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان، سنگر، رشت، ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تغذیۀ بچه ماهی نورس سفید با اسپیرولینای تولید داخل و مقایسة آن با جیرۀ پایه (تجاری) در غذای بچه ماهی‌های سفید انجام شد. آزمایش به مدت 90 روز در شرایط کنترل‌شده صورت گرفت. در این آزمایش از جیره‌های حاوی صفر (جیرۀ پایه یا تجاری)، 5/0، 1، 2 و 5 درصد پودر اسپیرولینا به صورت مکمل برای سه گروه از ماهی‌ها در 5 تیمار استفاده شد. 450 قطعه بچه ماهی نورس با میانگین وزن اولیۀ 081/0±475/0 گرم به طور تصادفی بین 15 آکواریوم شیشه‌ای 50 لیتری که با 40 لیتر آب چاه فیلتر شده بود، توزیع شدند. بچه ماهی‌‌ها در حد سیری در سه نوبت 8 صبح، 12 ظهر و 6 غروب تغذیه شدند. شاخص رشد ماهی‌‌های تغذیه‌شده با سطوح مختلف پودر اسپیرولینا در مقایسه با تیمار شاهد وضعیت مطلوبی نداشت (05/0>P). استفاده از پودر اسپیرولینا تا 2 درصد اثر مثبت در بقای این ماهی‌‌ها داشته (05/0>P)، اما در تیمار 5 درصد، بقا کاهش یافته است. در ترکیبات شیمیایی بدن اختلاف معنادار قابل توجه‌‌ای مشاهده نشد (05/0<P). به‌‌ طور‌‌کلی تیمار 1 (جیرۀ پایه و فاقد اسپیرولینا) با در نظر گرفتن عوامل رشد، عملکرد مطمئن‌‌تری را نسبت به سایر تیمار‌‌ها در جیرۀ بچه ماهی سفید بومی جنوب دریاچه خزر نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of Spirulina platensis levels in diet on growth indices and chemical body composition of Kutum fry (Rutilus frisii kutum)

نویسندگان [English]

  • Akbar Nasrollahzadeh 1
  • Hamid Noveyrian 2
  • majidreza khoshkholgh 2
  • majid mosapour shajani 3
  • mahmoud shakourian 4
1 MSc.Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
2 Assistant Prof., Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
3 MSc.Fisheries Department, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Sowmeh Sara, Iran
4 MSc., International Sturgeon Research Institute, Rasht, Sangar, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the spirulina powder in the diet of the southern Caspian kutum
and compare with basal diet (lack of spirulina). The experiment was conducted for 90 days under
controlled conditions. In this experiment, five commercial diets containing 0 (basal diet), 0.5%,
1%,2% and 5% spirulina powder was considered and fed to Triplicate groups of fish. Four-hundred
and fifty fish with initial average weight of 0.475±0.081g were randomly distributed between 15 glass
aquarium tank of 50 liters capacity which was filled with 40 liters of fresh filtered ground water. The
fishes were fed at satiation at three times (8, 12 and 18). With increasing spirulina powder to 5% level
all growth factors and fed efficiency were not improvement and was significant with other treatments
(P<0.05). The use of spirulina powder has position effect in the survival rate of kutum fry up to 2%
level after that (5%) has been decreased. The chemical body composition has no differences in
treatments (P>0.05). In general, considering the growth factors, feed efficiency, the treatment 1
(commercial basal diet) is more reliable in the diet of southern Caspian kutum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carcass component
  • growth factors
  • Kutum
  • Rutilus frisii kutum
  • Spirulina Algae