مطالعۀ پروفایل هماتولوژی و بیوشیمی سرم قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذیه‌شده با ایمونوژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه شیلات و محیط‌زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکدۀ شیلات و محیط‌زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

4 دانشیار گروه شیلات و محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

امروزه پربیوتیک‌ها در نقش مکمل‌های غذایی غیر قابل هضم که سلامت گونۀ میزبان را بهبود می‌دهند، جایگزین دارو‌ها و مواد شیمیایی شده‌اند، بنابراین آزمایش اخیر با هدف بررسی اثر 2/0 درصد پربیوتیک ایمونوژن در جیره به مدت 7 هفته در برخی پارامترهای هماتولوژی و پروفایل بیوشیمی سرم قزل‌آلای رنگین‌کمان با میانگین وزنی 45/1±65/81 گرم انجام گرفت. 120 ماهی پس از دورۀ آداپتاسیون به مدت 10 روز در 6 عدد تانک فایبرگلاس 1000 لیتری به طور تصادفی تقسیم شدند. 2 جیرۀ غذایی با سطوح انرژی و نیتروژن یکسان با 2 سطح مختلف پربیوتیک ایمونوژن (0/0 و 2/0 درصد به پیشنهاد کمپانی ICC) آماده شد. غذا‌دهی روزانه در ساعت 9 و 17 به میزان 2 درصد وزن بدن انجام می‌شد. در پایان دورۀ آزمایش از 3 عدد ماهی به ظاهر سالم در هر تکرار خونگیری به عمل آمد. در خصوص فاکتورهای هماتولوژی مشاهده شد که بین گروه‌ها تعداد کل گلبول قرمز، هموگلوبین، MCV، MCH و MCHC هیچ اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0>p)، اما در گروه تغذیه‌شده با پربیوتیک ایمونوژن تعداد کل لکوسیت‌ها و درصد هماتوکریت به شکل معناداری در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافته بود (05/0>p). در خصوص پارامترهای بیوشیمی سرم مشخص شد که در گروه تغذیه‌شده با پربیوتیک ایمونوژن سطح گلوکز به شکل معناداری افزایش یافته بود (05/0>p). سطح تری گلیسیرید و پروتئین کل تفاوت معناداری نداشت، اما سطح کلسترول به شکل معناداری کاهش یافته بود (05/0>p). در خصوص آنزیم‌های آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و آلکالین فسفاتاز (ALP) سنجش‌شده در سرم بین 2 گروه هیچ تفاوتی مشاهده نشد (P>0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Hematological and serum biochemical profile of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed immunogen

نویسندگان [English]

  • Peyman Yar Ahmadi; 1
  • Hamid Farahmand 2
  • Hamed Kolango Miyandare; 3
  • Ali Reza Mirvaghefi 4
1 MSc. Department, Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Prof., Department of Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Assistant Prof., Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
4 Associate Prof., Department of Fisheries and Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Current use of prebiotic as indigestible feed additive improves health statues of host, instead of drug
and chemical material in aquaculture. The aim of this experiment was to investigate the effect of
2g.kg-1 prebiotic immunogene on hematological, biochemical and some serum enzymes parameter of
rainbow trout after 7 weeks feeding. Hundred and twenty rainbow trout (81.65 ± 1.49 g) After
checking the health status and acclimatized to laboratory condition for 10 days, they were equally
stocked in six fiberglass tanks (1000 L) assigned to two levels (0 and 2 g kg-1) of Immunogen
(commercial prebiotic, ICC Co; USA) with three replicates. During the experimental trial (7 weeks)
fish were hand-fed (2% of BW) twice daily (09:00 and 17:00). At the end of trial the blood was
collected using a hypodermic syringe from the caudal blood vessels and was used to evaluate the
hematological and biochemical parameter. The results of this experiment indicated that some
hematological parameter such as RBC, Hb, MCH, MCV and MCHC were not affected by immunogen
(p>0.05), but the Hct and WBC were increased in rainbow trout immunogen (P<0.05).Considering
serum biochemical parameter it was observed that in the group fed with prebiotic immunogen
increased the level of glucose (P<0.05), Although the level of triglyceride and serum total protein
were not affected, but the level of serum cholesterol was increased in group fed with prebiotic
immunogen (P>0.05). The results indicated that administration of immunogen no effect on ALT, AST,
LDH and ALP levels. These results indicate that fish blood parameters and serum biochemical profiles
could be affected by immunogen, which should be taken into account in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hematological parameters
  • Immunogen
  • Prebiotic
  • Rainbow trout
  • serum biochemical profile