ساختار تخمدان و شیوۀ نمو تخمک در خرچنگ آب شیرین Sodhiana iranica

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه زیست‌شناسی دریا دانشکدة علوم پایه دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 دانشیار گروه زیست‌شناسی دریا دانشکدة علوم پایه دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 دانشجوی دکتری، مربی‌گروه شیلات دانشکدة علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

در مطالعة حاضر ساختار تخمدان بالغ و شیوة نمو تخمک در خرچنگ آب شیرین Sodhiana blanfordi بررسی شد. خرچنگ‌های ماده از چشمة ایلود واقع در استان هرمزگان، جنوب ایران، جمع‌آوری شدند. در آزمایشگاه، تخمدان خرچنگ‌ها برداشته و برای بررسی‌های بافت‌شناسی آماده‌ شد. تخمدان H- شکل شامل یک جفت کیسة تخمدانی طویل بود که با پل لوله‌ای نازک به هم متصل شده‌اند، و در سفالوتوراکس روی قسمت پشتی شکم قرار دارد. مجرای کوتاه تخمدانی با یک رسپتاکل سمینال به انتهای پشتی هر لوب تخمدانی متصل شده است، و منفذی تناسلی روی استرنوم ششمین قطعة سینه‌ای باز می‌شود. دیوارة تخمدان شامل لایه‌ای از اپی‌تلیوم تخمدانی است که برای شکل‌دادن شماری از کیسه‌های نمو تخمک در اندازه‌های متفاوت پیچ‌خوردگی می‌یابد. هر کیسة نمو تخمک شامل یک تخم یا یک تخمک نسبتاَ بزرگ در حفرة خود است. ژرماریا که شامل اووگونیا، تخمک‌های قبل از زرده‌گذاری اولیه، و سلول‌های بینابینی پیکری است، در اپی‌تلیوم تخمدانی نزدیک به باریکة کیسه‌های نمو تخمک، در ناحیة جلویی لوب‌های تخمدانی قرار دارد و به طور تصادفی در سرتاسر اپی‌تلیوم تخمدانی در ناحیة پشتی لوب‌های تخمدانی پخش شده است. در برش عرضی، ژرماریا، متمرکز به درون دسته‌های مرکزی ژرماریال در لوب تخمدانی به نظر می‌رسد. تخم‌های بالغ از کیسه‌های نمو تخمک به حفرة تخمدانی تخمک‌گذاری می‌شود و از حفرة تخمدانی به مجرای تخمدانی انتقال داده می‌شود، و آن‌جا با اسپرم‌های ذخیره‌شده در رسپتاکل سمینال لقاح داده می‌شود، سپس از طریق منافذ تناسلی تخم‌ریزی می‌شود. سیستم تولیدمثلی ماده به طور کامل و محکم با غلافی غشایی، سلولی و نازک احاطه شده است، که اغلب با اپی‌تلیوم تخمدانی در بعضی سخت‌پوستان ده‌پا اشتباه گرفته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Structure of the Ovary and Mode of Oogenesis in a Freshwater Crab Sodhiana blanfordi

نویسندگان [English]

  • Sana Sharifian 1
  • Ehsan Kamrani 2
  • Salim Sharifian 3
1 Master of Sciences, Faculty of Science, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Science, Hormozgan University, Bandar abbas, Iran
3 PhD. Candidate, Faculty of Marine Sciences, Chabhar Maritime University, Chabhar, Iran
چکیده [English]

In the present study, Structure of the adult ovary and oogenetic mode were examined in the freshwater crab
Sodhiana blanfordi. Female crabs were collected From Eelood spring located in Hormozgan province, southern Iran. In the laboratory, ovary of crabs were removed and prepared for Histological examination. An H-shaped ovary consisting of a pair of long ovarian sacs connected by a narrow bridge tube is located in the cephalothorax on the dorsal side of the stomach. A short oviduct with a seminal receptacle is connected with the posterior end of each ovarian sac, and a genital pore opens on the sternum of the sixth thoracic segment. The ovarian wall consists of a layer of ovarian epithelium that infolds to form a number of oogenetic pouches of various sizes. Each oogenetic pouch contains an egg or a relative large oocyte in its lumen. Germaria containing oogonia, very early previtellogenic oocytes, and somatic interstitial cells are located in the ovarian epithelium near the necks of the oogenetic pouches in the anterior regions of the ovarian sacs and are randomly scattered throughout the ovarian epithelium in the posterior regions of the ovarian sacs. In cross section, the germaria appear to be concentrated into a central germarial cluster in the ovarian sac. Mature eggs are ovulated from the oogenetic pouches into the ovarian lumen, transferred from the ovarian lumen into the oviducts, fertilized there by sperm stored in the seminal receptacles, and then oviposited through the genital pores. The female reproductive system is surrounded wholly and tightly by a thin, cellular, membranous sheath, which has often been mistaken as the ovarian epithelium in some decapod crustaceans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • basic structure
  • freshwater crab
  • oogenesis
  • ovary
  • sodhiana blanfordi
[1]. Adiyodi, R., Subramoniam, T., 1983. Reproductive Biology of Invertebrates. Wiley 443–495.
[2]. Anderson, D.A.J.Z., 1967. Larval development and segment formation in the branchiopod crustaceans Limnadiastanleyana King (Chonchostraca) and Artemia salina L. (Anostraca). Aust J Zool 47–91.
[3]. Ando, H., Makioka, T., 1992. Notes on structure of the ovary and oogenesis in Triops longicaudatus (Notostraca, Branchiopoda, Crustacea. Proc Arthropod Embryol Soc Jpn 27, 1–4.
[4]. Brancraft, J.D., Stevens, A., 1982. Theory and Practice of Histological Techniques 2nd edn. Churchill Livingstone,New York.
[5]. Brown, E.C., 2009. Ovarian morphology, oogenesis, and changes through the annual reproductive cycle of the female blue crab,Callinectis sapidus Rathbun, in Tampa Bay. Graduate School Theses and Dissertations, http://scholarcommons.usf.edu/etd/1877.
[6]. Castiglioni, D.S., Fransozo, M.L.N., Greco, L.S.L., Silveira, A.F., Silveira, S.O., 2007. Gonad development in females of fiddler crab Uca rapax (Crustacea, Brachyura, Ocypodidae) using macro and microscopic techniques. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre 97, 505-510.
[7]. Cau, A., Davini, M.A., Deiana, A.M., Sarvadori, S., 1988. Gonadal structure and gametogenesis in Scyllarus arctus L. (Crustacea, Decapoda). Boll Zool 55, 299–306.
[8]. Chang, C.F., Shih, T.W., 1995. Reproductive cycle of ovarian development and vitellogenin profiles in the freshwater prawns Macrobrachium rosenbergii. Invert Reprod Dev 27, 11–20.
[9]. Criel, G., 1980. Morphology of the female genital apparatus of Artemia. In: Persoone G, Sorgoloos P, Roels O, and Jaspers E, editors. The Brine Shrimp Artemia. Morphology, Genetics, Radiobiology, Toxicology. Wetteren, Belgium: Universa Press 1, 75–86.
[10].         Cumberlidge, N., K.L. Ng, P., C.J. Yeo, D., Magalhães, C., R. Campos, M., Alvarez, F., Naruse, T., R. Daniels, S., J. Esser, L., Y.K. Attipoe, F., Clotilde-Ba, F.-L., Darwall, W., McIvor, A., E.M. Baillie, J., Collen, B., Ram, M., 2009. Freshwater crabs and the biodiversity crisis: Importance, threats, status, and conservation challenges. Biological Conservation Biological Conservation, 1665–1673.
[11].         Cuzin, R.J., Amsler, M.O., 1991. Ovarian development and sexual maturity standing in Antarctic krill Euphausia superba Dana (Euphausiacea). J Crust Biol 11, 236–249.
[12].         El-Sherif, S.S., El-Khodary, G.M., Ghonim, A.Z., 2012. Ovarian cycle and scanning electron micrographs of the spawned egg of female mantis shrimp Oratosquilla massavensis (Alexandria, Egypt). The Journal of Basic & Applied Zoology 65, 116-124.
[13].         Gregati, A.G., Fransozo, V., López-Greco, L.S., Fransozo, M.L.N., 2010. Reproductive cycle and ovarian development of the marine ornamental shrimp Stenopus hispidus in captivity. Aquaculture 306, 185-190.
[14].         Howard, D.R., Talbot, P., 1992. In vivo contraction of lobster (Homarus) ovarian muscle. J Exp Zool 263, 356–366.
[15].         Ikuta, K., Makioka, T., 1997. Structure of the adult ovary and oogenesis in Argulus japonicus (Crustacea, Branchiura). J Morphol 231, 29–39.
[16].         Joshi, P.C., Khanna, S.S., 1982. Seasonal changes in the ovary of a freshwater crab, Potamon koolooense (Rathbun). Proc, Indian Acad, Sci. (Anini- ScL) 91, 451-462.
[17].         Lane, R.L., 1977. Adevelopment investigation of the reproductive systems of Armadillidium vulgare Latreille and Porcellionides pruinosus(Blandt)(Isopoda). Crustaceana 33, 237-248.
[18].         Makioka, T., Arthropod, P., 23:1–10., E.S.J., 1988. Ovarian structure and oogenesis in Chelicerates and other Arthropods. Proc Arthropod Embryol Soc Jpn 23, 1-10.
[19].         Makoioka, T., 1998. Ovarian structure and oogenesis in Chelicerates and other Arthropods. Proc Arthropod Embryol Soc Jpn 23, 1–10.
[20].         Makrushin, A.V., 1982. Ovarian cycles in Daphnia pulexand Moina macrocopa. Zool Inst USSR Acad Sci, 47–50.
[21].         Minagawa, M., Chiu, J.R., Kudo, M., Ito, F.T., F. , 1993. Female reproductive biology and oocyte development of the red frog crab, Ranina ranina, off Hachijojima, Izu Islands, Japan. Marine Biol 115, 613–623.
[22].         O’Donovan, P., Abraham, M., Cohen, D., 1984. The ovarian cycle during the intermoult in ovigerous Macrobrachium rosenbergi. Aquaculture . 347-358, 36.
[23].         Rossi, F., 1980. Comparative observations on the female reproductive system and parthenogenetic oogenesis in Cladocera. Boll Zool 47, 21-38.
[24].         Ryan, E.P., 1967. Structure and function of the reproductive system of the crab, Portunus sanguiolentus Herbst (Brachyura, Portunidae).  2, 522–544.
[25].         Silva, L.S., Martinelli-Lemos, J.M., Ferreira, M.A.A.P., Rocha, R.M., 2012. Gonadal development in the freshwater crab Sylviocarcinus pictus (H. Milne Edwards, 1853) (Brachyura: Trichodactylidae) from the Guamá River, state of Pará, Brazil. Annals of the Brazilian Academy of Sciences 84, 789-798.
[26].         Souza, L.R.D., Silva, J.R.F., 2009. Morphology of the female reproductive system of the red-clawed mangrove tree crab (Goniopsis cruentata Latreille, 1803). Scientia Marina 73(3), 527-539.