بررسی حاشیۀ بازار ماهیان خاویاری پرورشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانشیار موسسۀ تحقیقات شیلات ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج ایران

4 استادیار جهاد دانشگاهی دانشگاه امیر کبیر، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

ماهیان خاویاری یکی از باارزش‌ترین گونه‌های آبزیان به شمار می‌روند که قدمتی بسیار طولانی دارند و به علت این سابقه فسیل زنده نام گرفته‌اند. پرورش گوشتی ماهیان خاویاری، به‌منزلة پایة اساسی تکثیر و پرورش، با هدف تخصیص درآمد ارزی است. جامعة آماری در این تحقیق شامل 20 پرورش‌دهنده، 20 عمده‌فروش و 20 خرده‌فروش است؛ به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از مزارع پرورشی استان‌های گیلان، مازندران، تهران، قم، اراک، خوزستان، یزد و شیراز پرسش‌نامه‌هایی توزیع شد. در این پژوهش از الگوی اضافه‌بها (مارک ـ آپ) استفاده شد. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بین عواملی نظیر استهلاک سرمایه و کیفیت‌ غذا و بهای‌ تمام‌‌شدۀ‌ آن‌ها، به‌منزلة‌ عوامل‌ اصلی‌ تأثیرگذار در قیمت تمام‌‌شده‌ و میزان‌ سودآوری‌ پرورش‌ گوشتی‌ تاس‌ماهیان، ارتباط برقرار است. سهم تولیدکنندگان از قیمت نهایی محصول بسیار کم و در حدود 5/42 درصد برآورد شد. نتایج نشان داد که حاشیه‌ها در این بازار نسبت به قیمت تولیدکننده رقم بالایی بود (P < 0.05) و حاشیة خرده‌فروشی بیشتر از حاشیة عمده‌فروشی است (P < 0.05). سهم تولیدکننده از قیمت نهایی پایین است؛ همچنین، وجود واسطه‌های زیاد و شفاف‌نبودن مسیر بازاررسانی از عوامل مهم در افزایش حاشیة بازاریابی ماهیان خاویاری پرورشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of marginal marketing on sturgeon fish in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Jamebozorgi 1
  • Hasan Salehi 2
  • Sohayla Ramazani 5
  • Reza Fayzbakhsh 4
1 MSc. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Iranian fisheries research institute, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Assistant Professor, Jehad-e Daneshgahi, University of Amir Kabir, Tehran, Iran
5 MS.c. of Business Management, Payame Noor University, Karaj Branch, Iran
چکیده [English]

Sturgeon is one of the most valuable fish species which are considered living fossils due to their long history. Sturgeon fish is cultured as an essential component of aquaculture as a lucrative industry for export. In this study, questionnaires were used and distributed among 20 aquaculture farms, 20 wholesalers and 20 retailers in Guilan, Mazandaran, Tehran, Qom, Tehran, Khuzestan, Yazd, Iran provinces from 2008 to 2010 to collect information. In this study, patterns surcharge (Mark - Up) used. Amortization of capital and their relation to food quality and cost as the primary factors affecting the cost and profits are growing sturgeon meat. Producer’s share of the final price of the product is very low and about 42.5 percent. The results showed that the margins in this market compared to the price of producing high figure (P <0.05) and the retail margin is greater than the marginal wholesale. Manufacturer's share of the final price is low. There is also no clear path through a lot of marketing, marketing is an important factor in increasing margins. Most appropriate solutions include comprehensive support for producers and consumers through organized markets, brokers and dealers in the province are creating modern markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • marketing margin
  • mark-up model
  • sturgeon fish
Ashrafi, M., Sadrolashrafi, M., Karbasi, A., 2006. Marginal marketing of grape and raisin in Iran. Iranian Journal of Trade Studies 35, 213-237.
Baradaran-Tahori, H., 2011. Evaluation and rearing of sturgeon. Iranian Fisheries Organization Report. 150 p (Persian)
Ebrahimi, A., 1994. Management of Marketing. SAMT publication, Tehran. 242 p (Persian)
Khaledi, M., Shokat-Fadaei, M., Nekofar, F., 2011. Market efficiency of poultry meat in Iran. Journal of Agricultural Economics and Development 4, 448-455.
Iranian Fisheries Organization Statistical Year Book, 1987. 60p.
Mehdipoure, A., Sadrolashrafi, M., Karbasi, A., 2004. Evaluation potato crop in the Iranian market. Journal of Agricultural Sciences and Technology 3, 121-131.
Moghaddasi, R., Asadzadeh, M., Kazemnejad, M., 2012. Marketing margins of tomatoes in Khuzestan province. Journal of Agricultural Extension and Education 2, 44-54.
Nekoei, A., Rafati, M., Bakhshodeh, M., 2010. Market structure and marketing of roses in Isfahan,  Journal of Agricultural Economics and Development 2 (2), 134-146.
Paseban, F., 2011. Analysis of market structure and comparative advantage in export of grapes and apples in Iran and the rest of the world (1990-2008). Economic research review 11, 184-155.
 
Thakur, D.S., 1992. Food gain marketing efficiency: A case study of Gujarat. Indian Journal of Agricultural 43, 465-471. 
Tzankiva, Z., 2007. US Farmed sturgeon seafood. Seafood watches seafood report. Monterey Bay Aquarium, Monterery Bay, CA. 45 p.
Wholgenant, M.K., Mullen, J.D. 2009. Modeling the farm-retail price spared for Beef. Journal of Agricultural Economics. 12, 119-125.
Waugh, F.V., 1964. Demand and analysis: some example from agriculture. Washington, D.C, USDA. Tech Bull, 1316
Wollen  G.H., Turner, G., 1970. The cost of food marketing.  Journal of Agriculture Economics  21,63-83.