تغییر رفتارهای خشونتی و غلظت تستوسترون در ماهی جنگجو (Betta splendens)، به دنبال در معرض‌گذاری با فلوکستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران. نویسندة مسئول

3 استاد گروه شیلات، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیرات فلوکستین در رفتارهای خشونتی جنسیت نر در مقابل ماده و غلظت هورمون تستوسترون آن در ماهی جنگجو (Betta splendens) طی یک دورة تولیدمثل انجام شد. ماهیان نر به مدت شش روز در معرض غلظت‌های صفر (گروه کنترل) و µg/L 54/0 (گروه در معرض قرار داده شده) فلوکستین قرار داده شدند و رفتارهای خشونتی ماهی نر در مقابل ماده «مزاحم» در مراحل قبل از لانه‌سازی، بعد از ساخت لانه، بعد از تخم‌ریزی و بعد از تفریخ تخم‌ها اندازه‌گیری شد. پس از 6 روز، سطوح تستوسترون در گروه در معرض قرار داده شده نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار نشان داد. رفتارهای خشونتی در اغلب مراحل تولیدمثلی از فلوکستین تأثیر گرفت و تفاوت تعداد رفتار رفت و برگشت به لانه در مراحل بعد از لانه‌سازی و بعد از تخم‌ریزی نیز بین دو گروه از لحاظ آماری معنادار بود. نتایج این مطالعه مشخص می‌کند که فلوکستین در غلظت کم (µg/L 54/0) با تأثیر در سیستم درون‌ریز ماهی جنگجو موجب کاهش سطوح کلی تستوسترون می‌شود و خشونت جنسیت نر را در تقابلات مستقیم با ماده طی تولیدمثل کاهش می‌دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes in aggressive behaviors and testosterone concentration of fighting fish Betta splendens, exposed to fluoxetine

نویسندگان [English]

  • Mohammad Navid Forsatkar 1
  • Mohammad Ali Nematollahi 2
  • Bagher Mojazi Amiri 3
1 PhD. Student, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The present study was aimed to investigate the effect of fluoxetine on aggressive behaviors towards female and testosterone concentration of male fighting fish (Betta splendens) during one reproduction event. Male specimens were exposed 6 days to concentrations of 0 (control treatment) and 0.54 µg/L fluoxetine (exposed treatment) and aggressive behaviors of them assessed on different reproductive phases consisted of before bubblenest, after bubblenest, after spawning and after hatching. After 6 days, testosterone concentrations of exposed treatment decreased significantly compared to control treatment. Aggressive behaviors were affected by fluoxetine in most reproductive phases; the number of sweeps to the nest after bubblenest and after spawning was significantly different between treatments. The results of present study indicate that fluoxetine in low concentration (0.54 µg/L) with affect on endocrine system of fighting fish reduced whole body testosterone and aggression of male encountered females during reproduction.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Betta splendens
  • testosterone concentration
  • fluoxetine
  • aggressive behavior
  • reproduction
 
 [1]. Brooks, B.W., Foran, C.M., Richards, S.M., Weston, J., Turner, P.K., Stanley, J.K., Solomon, D.R., Slattery, M., La Point, T.W., 2003. Aquatic ecotoxicology of fluoxetine. Toxicological Letters 142, 169-183.
[2]. Clotfelter, E.D., O'Hare, E.P., McNitt, M.M., Carpenter, R.E., Summers, C.H., 2007. Serotonin decreases aggression via 5-HT1A receptors in the fighting fish Betta splendens. Pharmacology, Biochemistry and Behavior 87, 222-231.
[3]. Dzieweczynski, T.L. and Hebert, O.L., 2012. Fluoxetine alters behavioral consistency of aggression and courtship in male Siamese fighting fish, Betta splendens. Physiology and Behavior 107, 92–97.
[4]. Fent, K., Westron, A.A., Caminada, D., 2006. Ecotoxicology of human pharmaceuticals. Aquatic Toxicology 76, 122–59.
[5]. Foran, C.M., Weston, J., Slattery, M., Brooks, B.W., Huggett, D.B., 2004. Reproductive assessment of Japanese medaka (Oryzias latipes) following a four week fluoxetine exposure (SSRI). Archive Environmental Contaminant Toxicology 46, 511–517.
[6]. Forsatkar, M.N., Nematollahi, M.A., Amiri, B.M., Huang, W.B., 2014. Fluoxetine inhibits aggressive behaviour during parental care in male fighting fish (Betta splendens). Ecotoxicology 23(9), 1794-1802.
[7]. Gaworecki, K.M., Klain, S.J., 2008. Behavioral and biochemical responses of hybrid striped bass during and after fluoxetine exposure. Aquatic Toxicology 80, 207-13.
[8]. Herman, J.B., Brotman, A.W., Pollack, M.H., Falk, W.E., Biederman, J., Rosenbaum, J.F., 1990. Fluoxetine-induced sexual dysfunction. Journal of Clinical Psychiatry 51, 25-7.
[9]. Jaroensutasinee, M. and Jaroensutasinee, K., 2001. Bubble nest habitat characteristics of wild Siamese fighting fish. Journal of Fish Biology 58, 1311–1319.
[10] Kohlert, J.G., Mangan, B.P., Kodra, C., Drako, L., Long, E., Simpson, H. 2012. Decreased aggressive and locomotor behaviors in Betta splendens after exposure to fluoxetine. Psychological Reports 110(1), 51-62.
[11]. Kroon, F.J., Liley, N.R., 2000. The Role of Steroid Hormones in Protogynous Sex Change in the Blackeye Goby, Coryphopterus nicholsii (Teleostei: Gobiidae). General and Comparative Endocrinology 118(2), 273-283.
[12]. Lazzara, R., Blázquez, M., Porte, C., Barata, C., 2012. Low environmental levels of fluoxetine induce spawning and changes in endogenous estradiol levels in the zebra mussel Dreissena polymorpha. Aquatic Toxicology 106-107, 123-13.
[13]. Lister, A., Regan, C., Van Zwol, J., Van der Kraak, G., 2009. Inhibition of egg production in zebrafish by fluoxetine and municipal effluents: a mechanistic evaluation. Aquatic Toxicology 95, 320–329.
[14]. Lynn, S.E., Egar, J.M., Walker, B.G., Sperry, T.S., Ramenofsky, M., 2007. Fish on Prozac: a simple, noninvasive physiology laboratory investigating the mechanisms of aggressive behavior in Betta splendens. Advances in Physiology Education 31, 353-63.
[15]. Mennigen, J.A., Lado, W.E., Zamora, J.M., Duarte-Gutermna, P., Langlois, V.S., Metcalfe, C.D., Chang, J.P., Moon, T.W., Trudeau, V.L., 2010. Waterborne fluoxetine disrupts the reproductive axis in sexually mature male goldfish, Carassius auratus. Aquatic Toxicology 100, 354-64.
[16]. Mennigen, J.A., Martyniuk, C.J., Crump, K., Xiong, H., Zhao, E., Popesku, J., Anisman, H., Cossins, A.R., Xia, X., Trudeau, V.L., 2008. Effects of fluoxetine on the reproductive axis of female goldfish (Carassius auratus). Physiological Genomics 35, 273-282.
[17]. Safarinejad, M.R., 2008. Evaluation of endocrine profile and hypothalamic-pituitary-testis axis in selective serotonin reuptake inhibitor-induced male sexual dysfunction. Journal of Clinical Psychopharmacology 28, 418–423
[18]. Schulz, R.W., de Franc, L.R., Lareyre, J.J., Legac, F., Chiarini-Garcia, H., Nobrega, R.H., Miura, T., 2009. Spermatogenesis in fish. General and Comparative Endocrinology 165, 390-411.
[19]. Stroud, P., 2012. Corticosteroidogenesis as a Target of Endocrine Disruption for the Antidepressant Fluoxetine in the Head Kidney of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Thesis, University of Ottawa, p:127.
[20]. Zajecka, J., Fawcett, J., Schaff, M., Jeffriess, H., Guy, C., 1991. The role of serotonin in sexual dysfunction: fluoxetine-associated orgasm dysfunction. Journal of Clinical Psychiatry 52, 66-8.