دوره و شماره: دوره 68، شماره 3، مهر 1394، صفحه 343-493 
اثر عصارة سیر بر رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشة کفال ماهی (Mugil cephalus)

صفحه 343-353

پریا اکبری؛ کلثوم اربابی؛ مریم بلوچزهی؛ حمیده جمشیدزهی؛ سهیلا طهماسبی


تأثیر دوره‌های نوری و شدت نور مختلف بر قابلیت تولید تخم، درصد تخم‌گشایی، زمان رسیدگی جنسی و نسبت جنسی در Acartia clausi

صفحه 383-396

محمدرضا رحیمی بشر؛ مریم یحیی زاده؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ مجید راستا؛ حر ترابی جفرودی