دوره و شماره: دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 495-642 
1. کارایی تکنیکی و عوامل مؤثر در آن با بهره‌گیری از رهیافت تحلیل فراگیر داده‌ها

صفحه 495-504

سمیرا داد؛ رسول قربانی؛ علی دریجانی؛ سعید یلقی؛ محسن یحیایی