آنالیز دی‌آلل کراس برخی صفات تولیدمثلی در ماهیان زینتی (Puntius tetrazona)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح دام، گروه علوم دامی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

از بهترین روش‌های به‌نژادی ماهیان جداسازی دودمان‌های خالص با توان تولید دورگه‌های پرمحصول است. در مطالعة حاضر تأثیرات هتروزیس، افت به واسطة همخونی، تأثیرات مادری، ترکیب‌پذیری عمومی و ترکیب‌پذیری خصوصی صفات مربوط به تولیدمثل شامل تعداد تخم تولیدی، تعداد تخم هچ‌شده و درصد هچ نتاج خالص و دورگه‌های حاصل از تلاقی گونة تایگر و دوسویة آن یعنی گرین و آلبینو بارب در قالب طرح دی‌آلل کراس کامل بررسی شد. نتایج بیانگر منفی بودن میزان هتروزیس در هر سه صفت مذکور بود و هیچ‌کدام از دورگه‌ها نسبت به نتاج والدین خالص خود در صفات مورد بررسی برتری نشان ندادند. همچنین، نتایج نشان داد که بیشترین میزان افت به واسطة همخونی در بین تلاقی‌ها مربوط به صفت تولید تخم و کمترین میزان آن نیز مربوط به درصد هچ بود. این بررسی نشان می‌دهد زمانی که از سویة آلبینو به‌منزلة لاین مادری استفاده شود، عملکرد دورگه‌های حاصل نسبت به سایر تلاقی‌ها بالاتر است و تأثیرات مادری مثبتی دارد. بنابراین، این سویه می‌تواند به‌منزلة لاین مادری در تلاقی‌ها استفاده شود. مقایسة میزان ترکیب‌پذیری عمومی نشان‌دهندة برتری ژنتیکی افزایشی تایگر بارب نسبت به دو سویة دیگر در صفت تعداد تخم تولیدی است و بیانگر این نکته است که این سویه می‌تواند ارزش‌های اصلاحی (GCA) خود برای قدرت تخم‌ریزی را به نتاج خود منتقل کند. همچنین، بالاترین میزان ترکیب‌پذیری خاص که به منظور استفاده از حداکثر توان ژنتیک غیرافزایشی دورگه‌هاست برای صفات تعداد تخم تولیدی، تعداد تخم هچ‌شده و درصد هچ به ترتیب مربوط به دورگه‌های حاصل از تلاقی‌های تایگر نر با گرین ماده، تایگر نر با آلبینوی ماده و آلبینوی نر با گرین ماده است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of diallel cross for some reproductive traits in ornamental fish (Puntius tetrazona)

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Dashab 1
  • hossein akbari 2
  • sayed iman fazel 2
1 Assistant professor of Genetic and Animal Breeding, Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Zabol.
2 . MSc of Genetic and Animal Breeding, Department of Animal Science, College of Agriculture, University of Zabol.
چکیده [English]

The best method of fish breeding is the isolation of pure lines having high-producing hybrids. The decline in heterosis (DIH) resulted from inbreeding, maternal effects, general combining ability (GCA) and specific combining ability (SCA) on reproductive traits (e.g., egg production, number of hatched egg, and hatchability of pure lines and crosses) of Tiger, Green, and Albino Barbie hybrids were cross-checked using a full diallel cross design. The results showed that the rate of heterosis was negative for all traits and heterozygous offspring were not superior to their counterparts in pure lines. The highest DIH was observed in egg production while the least DIH was seen in hatchability. When the Albino line was used as maternal line, the performance of hybrids was higher than other crossing programs because of highly positive maternal effects in Albino line. Analysis of GCA represents the additive genetic superiority for egg production in Tiger line rather than other genetic lines and this breed line possess high capacity for transferring the breeding values of spawning power to their offspring. In addition, the highest rate of SCA for egg production, number of hatched egg, and hatchability was attributed to the crosses of male Tiger × female Green, male Tiger × female Albino, and male Albino × female Green, respectively.
 
[

کلیدواژه‌ها [English]

  • diallel cross
  • Ornamental fish
  • Genetic combining ability
  • Specific combining ability
  • heterosis
Aquaticcommunity, 2004. Available from http://www.aquaticcommunity.com/barbs/tigerbarb.php. Accessed 20 th May 2014.
 Bakes, J., Gorda, S., 1995. Genetic improvement of common carp strains using intraspecific hybridization. Aquacalture 129, 183-186.
Changizi, R., Matinfar, A., Jamili, SH., Ghiasvand, Z., 2008. Comparison indices proliferation aquarium fish (Cichlasoma nigrofasciatum) cichlid zebra in the course of optical sex ratios and different. Animal and fisheries 10, 135-143.
Dunham, A.R., Brummett, R.E., Ella, M.O., Smitherman, R.O., 1990. Genotype-environment comparisons of channel catfish, blue catfish and their hybrids grown in earthen ponds. J. World Aquacult. Soc 39 (6), 736–745.
Emadi, H., 1982. Aquarium. Fish technical publications, Tehran, 15p.
Ehdaie, B., Ghaderi, A., 1976. Diallel method. Shahid Chamran University Press.
Gjerde, B., Maluwa, A.O., 2006. Estimates of the strain additive, maternal and heterosis genetic effects for harvest body weight of an F2 generation of Oreochromis shiranus. Aquacalture 259, 38-46.
Gjerde, B., Refstie, T., 1984. Complete diallel cross between five strains of Atlantic salmon. Livestock Production Science 11, 201–226.
Hayman, B.I., 1954. The theory and analysis of diallel crosses. Genetics 39, 789-809.
Dunham, A.R., Brummett, R.E., Ella, M.O., Smitherman, R.O., 1990. interactions for growth of blue, channel and hybrid catfish in ponds and cages at varying densities. Aquaculture 85, 143–151.
 Jiang, M., Daniels, W.H., Pine, H.J., Chappell, J.A., 2008. Production and processing trait Kwaye, G.R., Shimelis, H., William, PM., 2008. Combining ability analysis and association of yield and yield components among selected cowpea lines. Euphytica 162, 205-210.
Luo, W., Zeng, C., Yi, S.H., Robinson, N., Wang, W., Gao, Z., 2014. Heterosis and combining ability evaluation for growth traits of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala) when crossbreeding three strains. Chin. Sci. Bull 59(9), 857–864.
Nguyen, N.H., Pongthana, N., Ponzoni, R.W., 2009. Heterosis, direct and maternal genetic effects on body traits in a complete diallel cross involving four strains of red tilapia oreochromis spp. Proc. Breed Genetic 18, 358-361.
Nielsena, H.M., Qdengarda, J., Olesena, I., Gjerde, B., Ardob, L., Jeney, G., 2010. Genetic analysis of common carp (Cyprinus carpio) strains.I: Genetic parameters and heterosis for growth traits and survival. Aquaculture 304, 14-21.
Owolade, O.F., Dixon, AG.O., Akande, S.R., Olakojo, S.A., 2009. A combing ability analysis of cassava manihot esculenta crantz genotypes to anthracnose disease. Electron. J. Environ. Agr. Food. Chem 7, 2959-2968.
Parsad, R., 2000. Use of nested designs in diallel cross experiments. I.A.S.R.I., Library Avenue, New Delhi- 110012, 305-326.
Sangeeta, A., Malhotra, P.K., Bhatia, V.K., Parsad, R., 2012. Statistical package for agricultural research (SPAR3.0). I.A.S.R.I., Library Avenue, New Delhi- 110012, India.
Su, S.H., Xu, P., Yuan, X.I., 2013. Estimates of combining ability and heterosis for growth traits in a full diallel cross of three strains of common carp, Cyprinus carpio L. African Journal of Biotechnology 12(22), 3514-3521.
Townsend, T., Segura, V., Chigeza, G., Penfield, T., Rea, A., Harvey, D., Graham, LA., 2013. The use of combining ability analysis to identify elite parents for Artemisia annua F1 hybrid production. Plos one 8(4), e61989.
Vandeputte. M., Peignon, E., Vallod, D., Haffray, P., Komen, J., Chevassus, B., 2002. Comparison of growth performances of three French strains of common carp (Cyprinus carpio) using hemi-isogenic scaly carp as internal control. Aquaculture 205, 19-36.
Wolters, W.R., Johnson, MR., 1995. Analysis of a diallel crosses to estimate effects of crossing on resistance to enteric septicemia in channel catfish. Aquaculture 137, 263-269.